İZMİR-İHALE 2013/2245.İHALE İPTAL İLANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARE GNL.MD.

Yorumlar Kapalı

İHALE İPTAL İLANI

T.C.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

[Merkez,Buca,Narlıdere Teknik Amirlikleri Görev Alanındaki İçmesuyu Şebekelerinin

Bakım,Onarım İşiJnin ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal

edilmiştir.

İhale kayıt numarası :2013/2245

1 – İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik posta adresi

2 – İptal edilen ihalenin ilanının

yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve

sayısı

b) Gazetenin adı ve tarihi :Dokuz Eylül Gazetesi-29/01/2013

(yayımlanmış ise)

3 – İhale iptal tarihi :20/02/2013

4 – İptal nedeni veya nedenleri : Yaklaşık maliyet hesaplarındaki keşif cetveli ile

ihale dokümanları içindeki Birim Fiyat Teklif

cetveli iş kalemleri miktarları birbiri ile uyumlu

olmadığından.

:Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak/İzmir

:02322932000-02322932398

:ihale-odemirci@izsu.gov.tr

:25/01/2013-2277

(341)

İZMİR-İHALE 2013/18347.BAKIM ONARIM İŞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARE GNL.MD.

Yorumlar Kapalı

BAKIM ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

İzmir Metropol Alanı İçindeki Muhtelif Derelerde Taban, Korkuluk, Duvar vb. Sanat Yapılarına Ait Bakım Onarım

İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

2013/18347

Cumhuriyet Bulvari No: 16 35250 KONAK/İZMİR

2322932000 – 2322932831

ihale-gsahin@izsu.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

İzmir İli Aliağa, Bayındır, Foça, Bayraklı, Bornova,

Çiğli, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Balçova,

Güzelbahçe, Gaziemir, Karabağlar, Buca,

Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla,

Ürkmez, Menemen, Torbalı ve Konak İlçeleri

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün

içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) takvim

günüdür.

3- İhalenin

İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Konak/IZMIR

: 22.03.2013 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen

ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya

da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans

mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka

referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve

teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere

denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak

yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait Yapım işlerinde Benzer İş Grupları

Tebliğinin eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin (A) Altyapı İşleri

başlığı altında yer alan IX Grup: Su Yapıları başlığı altındaki işler benzer

işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü

Muhasebe Şube Müd. Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Kat 2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şefliği Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Zemin

Kat 35250 Konak/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

(267)

İZMİR-İHALE AMBARBİNA İNŞA YAP. 2013/1466 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARE GNL.MD.

Yorumlar Kapalı

AMBAR BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ fİZSLO

Görece Ambar Binası İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2013/1466

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

Cumhuriyet Bulvari No: 16 35250 KONAK/İZMİR

2322932000 – 2322932398

ihale-gkocamis@izsu.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

. İzmir İli Menderes İlçesi Görece Cumhuriyet

Mahallesi.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün

: içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

. Yer tesliminden itibaren 210 (ikiyüzon) takvim

günüdür.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

. İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16

:Konak İZMİR

: 20.02.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve

teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere

denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak

yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait Yapım işlerinde Benzer İş Grupları

Tebliğinin eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin (B) Üstyapı (Bina)

İşleri başlığı altında yer alan B III. GRUP BİNA İŞLERİ altındaki işler benzer

işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü/ 2.

Kat Strateji Geliştirme Dairesi Bşk./ Muhasebe Şb. Md./ Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak İzmir adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü/ Genel Evrak Şefliği/ Cumhuriyet Bulvarı No: 16

Zemin Kat Konak İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

(199)

İZMİR-İHALE 2013/2245.İÇMESUYU ŞEBEKE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARE GNL.MD.

Yorumlar Kapalı

İÇMESUYU ŞEBEKELERİNİN BAKI M,ON ARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

Merkez,Buca,Narlıdere Teknik Amirlikleri Görev Alanındaki İçmesuyu Şebekelerinin Bakım,Onarım İşi yapım işi 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır.

:2013/2245

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

Cumhuriyet Bulvari No: 16 35250 KONAK/İZMİR

2322932000 – 2322932398

ihale-odemirci@izsu.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

. İzmir İli Merkez(Konak, Karabağlar), Buca ve

Narlıdere ilçeleri

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün

: içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

. Yer tesliminden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş)

takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

. İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16

: Konak/İZMİR

: 21.02.2013 – 15:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya

da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans

mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka

referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve

teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere

denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak

yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait Yapım işlerinde Benzer İş Grupları

Tebliğinin eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin (A) Altyapı İşleri

başlığı altında yer alan AIV Grup İçme – Kullanma Suyu ve Kanalizasyon

İşleri veya AIII Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri başlıkları altındaki işler

benzer işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü

Muhasebe Şube Müd. Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Kat 2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şefliği Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Zemin

Kat 35250 Konak/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

(279)

İZMİR-İHALE 2013/1225.YAĞMURSUYU KANAL İNŞ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARE GNL.MD.

Yorumlar Kapalı

KONAK İLÇESİ MİTHATPAŞA MAH. ŞEHİT NİHAT BEY CAD. VE 189 SOKAK YAĞMURSUYU KANALI

İNŞAATI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)

Konak İlçesi Mithatpaşa Man. Şehit Nihat Bey Cad. ve 189 Sokak Yağmursuyu Kanalı İnşaatı yapım işi 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

2013/1225

Cumhuriyet Bulvari No: 16 35250 KONAK/İZMİR

2322932000 – 2322932831

ihale-macarlar@izsu.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Konak İlçesi/İZMİR

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün

içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim

günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16

Konak/İZMİR

04.02.2013 – 14:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen

ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve

teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere

denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak

yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait Yapım işlerinde Benzer İş Grupları

Tebliğinin eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin (A) Altyapı İşleri

başlığı altında yer alan AIV Grup İçme – Kullanma Suyu ve Kanalizasyon

İşleri başlığı altındaki işler benzer işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Genel Müdürlüğü Muhasebe

Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Kat:2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şefliği Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Zemin

Kat 35250 Konak/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

(297)

İZMİR-İHALE 2012/183942.KANAL BKM.ONR.YENİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARE GNL.MD.

Yorumlar Kapalı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ İLÇESİ SASALI GAZİÇİÇEK CADDESİ KANAL BAKIM, ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)

İzmir İli Çiğli İlçesi Sasalı Gaziçiçek Caddesi Kanal Bakım, Onarım ve Yenileme İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır.

:2012/183942

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

Cumhuriyet Bulvari No: 16 35250 KONAK/İZMİR

2322932000 – 2324890533

ihale-msolmaz@izsu.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

İzmir İli Çiğli İlçesi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün

içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim

günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Cumhuriyet Bulvarı No.16 Konak / İZMİR

14.01.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen

ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve

teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere

denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak

yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait Yapım işlerinde Benzer İş Grupları

Tebliğinin eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin (A) Altyapı İşleri

başlığı altında yer alan IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON

İŞLERİ başlıkları altındaki işler benzer işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü 2. Kat

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak / İZMİR

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü/Genel Evrak Şefliği Cumhuriyet Bulvarı No. 16

Konak / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

(301)

İZMİR-İHALE 2012/192773.ARITMA TES.SU SOND İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARE GNL.MD.

Yorumlar Kapalı

ARITMA TESİSİ VE SU SONDAJ KUYULARI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)

İzmir İli Menderes İlçesi Bulgurca Köyü Bl, Torbalı İlçesi ayrancılar Arıtma tesisi T6, Torbalı İlçesi Çaybaşı Eyerci

Mahallesi T7, Urla İlçesi Kuşçular Köyü Kİ, Kemalpaşa İlçesi A3 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır.

:2012/192773

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

Cumhuriyet Bulvari No: 16 35250 KONAK/İZMİR

2322932000 – 2322932831

ihale-satac@izsu.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

İzmir İli Menderes İlçesi Bulgurca Köyü, Torbalı

İlçesi ayrancılar Arıtma tesisi, Torbalı İlçesi

Çaybaşı Eyerci Mahallesi, Urla İlçesi Kuşçular

Köyü, Kemalpaşa İlçesi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün

içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim

günüdür.

3- ihalenin

İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Konak İZMİR

: 18.01.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve

teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere

denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak

yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait Yapım işlerinde Benzer İş Grupları

Tebliğinin eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listelerinde yer alan

gruplarda ihalemizle ilgili benzer işler bulunmadığından ilgili tebliğin 2.7.

maddesi hükmü gereğince, İdaremizce belirlenen; Sıcak su sondajları veya

petrol sondajları veya temel sondajları veya enjeksiyon sondajları işleri benzer

iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Jeoloji veya jeofizik mühendisliği diplomaları

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü/ 2. Kat

Strateji Geliştirme Dairesi Bşk./ Muhasebe Şb. Md. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü/ Genel Evrak Şefliği/ Cumhuriyet Bulvarı No: 16

Zemin Kat Konak İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

(271)

İZMİR-İHALE 2012/193970.DERE YATAKL.DÜZENL İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARE GNL.MD.

Yorumlar Kapalı

DERE YATAKLARININ DÜZENLENMESİ İLE ATIKSU VE YAĞMURSUYUNUN AYRIŞTIRILMASI İNŞAATI

YAPTIRILACAKTIR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSLM

Bornova Çamdibi Manda Çayı-Fatih Cad. Kemalpaşa Cad. ve Çevre Yolu Sınırı Mevcut Dere Yataklarının

Düzenlenmesi İle Atıksu ve Yağmursuyunun Ayrıştırılması İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19

uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

2012/193970

Cumhuriyet Bulvari No: 16 35250 KONAK/İZMİR

2322932000 – 2322932998

ihale-aguler@izsu.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

İzmir İli Bornova Çamdibi Manda Çayı-Fatih Cad.-

Kemalpaşa Cad.ve Çevre Yolu Sınırı.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün

içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 800 (Sekizyüz) takvim

günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16

: Konak/İZMİR

: 29.01.2013 – 14:004. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya

da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans

mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka

referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu

bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya

eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler

yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren

bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan

istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını

gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli

mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar

olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla

ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç

önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden

birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya

bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam

eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin

parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu

kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan

istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin

yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla

kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına

bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla

ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı

yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik

şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir

önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları

sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve

teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere

denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak

yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait Yapım işlerinde Benzer İş Grupları

Tebliğinin eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin (A) Altyapı İşleri

başlığı altında yer alan AIII Grup : Boru Ve İletim Hattı İşleri veya AIV Grup

İçme – Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri veya AIX Grup: Su Yapıları

başlıkları altındaki işler benzer işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği diplomaları ihale konusu iş veya

benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü

Muhasebe Şube Müd.Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Kat:2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şefliği Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Zemin

Kat 35250 Konak/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

(259)

İZMİR-İHALE 2012/194062.PLC YED.ELEKT.KART İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARE GNL.MD.

Yorumlar Kapalı

PLC YEDEK ELEKTRONİK KART SATIN ALINACAKTIR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüü (İZSU)

PLC YEDEK ELEKTRONİK KART alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi (varsa)

2012/194062

Cumhuriyet Bulvari No: 16 35250 KONAK/İZMİR

2322932000 – 2322932831

ihale-yozuturk@izsu.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Tuzla Caddesi Sasalı Yolu 8.km Çiğli/İZMİR

adresindeki Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi ambarı

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 50 takvim

günü.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Cumhuriyet Bulvarı No: 16 K:l 35250 KONAK

İZMİR

15.01.2013 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Cumhuriyet Bulvarı No: 16 K:l

35250 KONAK İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Genel Evrak Şefliği Cumhuriyet Bulvarı No: 16 35250 K:Z KONAK İZMİR

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(251)

İZMİR-İHALE 2012/188779.KANAL BKM.ONR. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARE GNL.MD.

Yorumlar Kapalı

İZMİR İLİ 3.KISIM İLÇELERİNİN CADDE, SOKAK VE BULVARLARINDA KANAL BAKIM, ONARIM İNŞAATI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSIM

İzmir İli 3.Kısım İlçelerinin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal Bakım, Onarım İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır.

:2012/188779

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

Cumhuriyet Bulvari No: 16 35250 KONAK/İZMİR

2322932000 – 2322932398

ihale-odemirci@izsu.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

İzmir İli Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Menemen,

Aliağa, Foça, Bornova, Kemalpaşa ilçeleri

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün

içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş)

takvim günüdür.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

. İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16

: Konak/İZMİR

: 21.01.2013 – 14:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve

teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere

denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak

yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait Yapım işlerinde Benzer İş Grupları

Tebliğinin eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin (A) Altyapı İşleri

başlığı altında yer alan AIV Grup İçme – Kullanma Suyu ve Kanalizasyon

İşleri başlıkları altındaki işler benzer işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü

Muhasebe Şube Müd. Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Kat 2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şefliği Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Zemin

Kat 35250 Konak/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

(287)

Older Entries