AFYONKARAHİSAR-İHALE 161 KLM YEDEK PARÇA ALIMI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 13.İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

161 KALEM MUHTELİF İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇASI MAL

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE

MÜSTEŞARLIK 13 NCÜ İKM.MERK.K.UĞI

161 KALEM MUHTELİF İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇASI MAL alımı 4734 sayılı Kamu

ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2013/17877

13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI FATİH

YOLU ÜZERİ KÖMÜRCÜLER SİTESİ KARSISI

AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

2722165700 – 2722162840

BU MADDE BOŞ BIRAKILMIŞTIR

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ihalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

8 İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

TŞN.(DAY.) 508 MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA

TESLİM EDİLECEKTİR.

Teslim Süresi ; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip

(izleyen) 20 (Yirmi) takvim günüdür.

13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE

KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR

22.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

ihale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 13 ÜNCÜ

İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI /

AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE

KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSARadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir,

ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(302)

ŞANLIURFA-İHALE 30000 KG YİYECEK MADDESİ(ÇİLEK KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 20.ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

20 NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞINDAN / ŞANLIURFA

SATIN ALINACAKTIR.

30.000 Kg.(Çilek) Yiyecek Maddesi Alımı 47öA sayıı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntı 11 ilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası 2013/16294

1- İdarenin

. . , . ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON

ŞANLIURFA MERKEZ / ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası : 4143151265 -4143143392

c) Elektronik Posta Adresi yirmizhtug_ihkom63@hotmail.com

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi . varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu

Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: 20 nci Zırhlı Tug. K liği Taşımı (Tüketilebilir) Mal Saymanlığı depolarına şartnamede

belirtilen şekilde günlük veya iki, üç günlük ihriyaçlar nispetinde teslim edilecektir. MUAYENEYİ MÜTEAKİP

1 İNCİ HDTB.K.LIĞI MERKEZİ / VİRANŞEHİR. 1 İNCİ HD.BL.K.LIĞI/CEYLANPINAR, 2 NCİ HD.BL.K.LIĞI

/ ATEŞAHMET, 3 ÜNCÜ HD.BL.K LIĞI l VESİLTEPE İLE 2 NCİ HD TB.K.LIĞI MERKEZİ / SUR >Ç, 5 NCİ

HD.BL.K. LIĞI/AKÇAKALE VE 7?NCİ HD.BL.K.LIĞI / BİLEKLİ7YE KADAR YÜKLENİCİ FİRMA ARAÇLARI

İLE RÜTBELİ PERSONEL NEZARETİNDE GO ı URÜL ECEKTİR.

c) Teslim tarihleri: MALIN CİNSİ İLK MAL TESLİMATI İSTENEBİLECEK TARİHİ* İŞİN SÜRESİ (GÜN)

ÇİLEK 31 MART 2013 80 (SEKSEN) TAKVİM GÜNÜ * Belirtilen tarihlerden önce ilgili mal kalemi için işe

başlanmayacaktır. Mal saymanlığınca bu şartnamenin tebligatla ilgili hükümleri doğrultusunda bu tarihlerden

gerekli süre öncesinden tebligat yapılabilecektir ** Belirtilen işin süresine ilişkin öngörülen ilk teslimat

tarihinden itibaren mal teslimatı yapılabilecek periyodu nitelemektedir. Ancak sözleşme verilen tarihlerden

sonra yürürlüğe girdiği takdirde, işe (mal teslimatına) sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlanacak, işin

süresi de bu tarihten itibaren hesaplanacaktır 10.3.2. Taahhüt konusu mal/mallar günlük veya iki, üç günlük

ihtiyaçlar nispetinde saymanlık deposuna (Hizalarında gösterilen miktarlar aşılmamak kaydıyla ) kadar

teslim edilecektir. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde RED edilme hali

dışında yükleniciye geri verilmeyecektir Mal/mallar muayeneyi müteakip 17İNCİ HD.TB.K LIĞI MERKEZİ /

VİRANŞEHİR, 17İNCİ HD.BL.K.LIĞI/CEYLANPINAR, 27NCİ HD.BL.K.LIĞI / ATEŞAHMET, 37ÜNCÜ

HD.BL.K.LIĞI / YEŞİLTEPE İLE 2?NCİ HD.TB.K LIĞI MERKEZİ / SURUÇ, 5 NCİ HD.BL.K.LIĞI/AKÇAKALE

VE 77NCİ HD.BL.K.LIĞI / BİLEKLİYE KADAR YÜKLENİCİ FİRMA ARAÇLARI İLE RÜTBELİ Pr RSONEL

NEZARETİNDE GÖTÜRÜLECEKTİRTeslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre gerisinde

RED edilme hali dışında yükleniciye gen sevmeyecektir. 10.3.3 Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları

sözleşmenin 44.10. Maddesine göre yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer ncı Zh.Tug.K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati 03 2013   10 :00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ie yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ^e/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde ilk üan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya d j iıgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereğ! kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu y.ida alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imzs beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli irma beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzeı

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirler, son u rum j gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, ou bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren beiyoier ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen tevlit mektubu

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin be!*irl«?r e l u belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin ki ite belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe- kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 20 nci Zh.Tug.K.lığı

İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA  adresinden satın alınabilir

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 20 nci Zh.Tug.K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1. Sayfa numaraları, ilanın sonundaki çizgi ve çizginin altı ilanda çıkmayacaktır.

2. İlan, 4 (dört) sütun, başlık 24 (yirmıdört) punto ve metin 10 (on) punto olacak şekilde basılacaktır

3. İlan yapılan gazetelerden 5 (beş) adet 20 nci Zh.Tug.ihale Komisyon Başkanlığıma gönderilecektir

NOT:

Merdin DEMİR

Ulş Bnb.

ihl.Kom.Bşk

2

(373)

ŞANLIURFA-İHALE İKİ KISIM SEBZE ALIMI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 20.ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

20 NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞINDAN / ŞANLIURFA

VE MEYVE SATIN ALINACAKTIR

50.000 Kg. Limon, 50.000 Demet Maydanoz Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası 2013/10895

1- İdarenin

ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON

ŞANLIURFA MERKEZ / ŞANLIURFA

: 4143151265-4143143392

: yirmizhtug_ihkom63@hotmail.com

ınternet adresi (varsa):

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: Satın alınacak mal/mallar 20?na Z rhlı Tug. K liği Taşınır Mal Saymanlığı (Tüketilebilir)

şartnamede belirtilen şekilde günlük veya iki, üç günlük ihtiyaçlar için teslim edilecektir.

MÜTEAKİP 17İNCİ HD.TB.K.LIĞI MERKEZİ / VİRANŞEHİR, 17İNCİ

27NCİ HD.BL.K.LIĞI / ATEŞAHMET, 37ÜNCÜ HD.BL.K.LIĞI /

27NCİ HD.TB.K.LIĞI MERKEZİ / SURUÇ, 5 NCİ HD.BL.K.LIĞI/AKÇAKALE VE 77NCİ /

KADAR YÜKLENİCİ FİRMA ARAÇLARI İLE RÜTBELİ PERSONEL NEZARETİNDE

c) Teslim tarihleri MALIN CİNSİ : İLK MAL TESLİMATI İSTENEBİLECEK TARİHİ* İLGİLİ MAL KALEMİ İÇİ

SÜRESİ ** (TAKVİM GÜNÜ) LİMON 20 MART 2013 153 (YÜZELLİÜÇ) MAYDANOZ 20 2013

1 (YÜZELLİÜÇ) * Belirtilen tarihlerden önce ilgili mal kalemi için işe başlanmayacaktır Mal

şartnamenin tebligatla ilgili hükümleri doğrultusunda bu tarihlerden gerekli süre öncesinden

** Belirtilen işin süresine ilişkin öngörülen ilk teslimat tarihinden itibaren mal

periyodu nitelemektedir Ancak sözleşme verilen tarihlerden sonra yürürlüğe girdiği

(mal teslimatına) sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlanacak, işin süresi de bu tarihten

10.3.2. Taahhüt konusu mal/mallar günlük veya iki, üç günlük ihtiyaçlar nispetinde

deposuna (Hizalarında gösterilen miktarlar aşılmamak kaydıyla ) kadar teslim Teslim

mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde RED edilme hali dışında yükleniciye

Mal/mallar, muayeneyi müteakip 17İNCİ HD.TB.K.LIĞI MERKEZİ / VİRANŞEHİR,

27NCİ HD.BL.K.LIĞI / ATEŞAHMET, 37ÜNCÜ HD.BL.K.LIĞI /

27NCİ HD.TB.K.LIĞI MERKEZİ / SURUÇ, 5 NCİ HD.BL.K.LIĞI/AKÇAKALE VE 77NCİ /

KADAR YÜKLENİCİ FİRMA ARAÇLARI İLE RÜTBELİ PERSONEL NEZARETİNDE

10.3.3. Teslim etme teslim alma şekil ve şartları sözleşmenin 44 10 göre

yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer 20 ncı Zh.Tug.K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati – 1( :30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler i e yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkci..ar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarla. Odasına kayıtlı oiduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikii imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması hainde, ou bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile ti.zel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklit mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt /üklenicilere yaptırılamaz

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kıite* belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 20 nci Zh.Tug.K.lığ ı

İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA  adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  20 nci Zh.Tug.K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA  adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif biıim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miKtarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden bir m fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1. Sayfa numaraları, ilanın sonundaki çizgi ve çizginin altı ilanda çıkmayacaktır

2. ilan, 4 (dört) sütun, başlık 24 (yirmidört) punto ve metin 10 (on) punto olacak şekilde basılacaktır.

3   ilan yapılan gazetelerden 5 (beş) adet 20 nci Zh.Tug.ihale Komisyon Başkanlığına gönderilecektir

NOT:

Merdin DEMİR

Ulş Bnb.

ihl.Kom Bşk

:

(324)

ŞANLIURFA-İHALE YİYECEK MAD.60000 KG YUFKA AL. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 20.ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

20 NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞINDAN / ŞANLIURFA

SATIN ALINACAKTIR

60.000 KG.BÖREKLİK YUFKA ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye iliş!-ir- ; ı tilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :

1- İdarenin

ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON

ŞANLIURFA MERKEZ / ŞANLIURFA

: yirmizntug_ihkom63@hotmail.com

adresi \ varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: Zırhlı Tug. Kliği Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saymanlığı depolarına şartnamede

şekilde 2 (İKİ) veya 3 (üç) günlük ihtiyaçlar için teslim edilecektir. MUAYENEYİ 17İNCİ

MERKEZİ / VİRANŞEHİR, 17İNCİ HD.BL.K.LIĞI/CEYLANPINAR, 27NCİ /

37ÜNCÜ HD.BL.K.LIĞI / YEŞİLTEPE İLE 27NCİ HD.TB.K LİĞİ MERKEZİ / 5 NCİ

VE 77NCİ HD.BL.K.LIĞI / BİLEKLİ7YE KADAR YÜKLENİCİ FİRMA

RÜTBELİ PERSONEL NEZARETİNDE GÖTÜRÜLECEKTİR.

c) Teslim tarihleri: MALIN CİNSİ: İLK MAL TESLİMATI İSTENEBİLECEK TARİHİ* İLGİLİ MAL KALEMİ İÇİ

SÜRESİ ** BÖREKLİK YUFKA 01 NİSAN 2013 365 (ÜÇYÜZALTMIŞBEŞ TAKVİM GÜNÜ) *

önce ilgili mal kalemi için işe başlanmayacaktır. Mal saymanlığınca bu şartnamenin

hükümleri doğrultusunda bu tarihlerden gerekli süre öncesinden tebligat yapılabilecektir. ** işin

ilişkin öngörülen ilk teslimat tarihinden itibaren mal teslimatı yapılabilecek periyodu

sözleşme verilen tarihlerden sonra yürürlüğe girdiği takdirde, işe (mal teslimatına)

girdiği tarihte başlanacak, işin süresi de bu tarihten itibaren hesaplanacaktır. 10.3.2.

mal/mallar 2 (İKİ) veya 3 (üç) günlük ihtiyaçlar nispetinde saymanlık deposuna (Hizalarında

miktarlar aşılmamak kaydıyla ) kadar tes^m edilecektir. Teslim edilen mal kati kabulü

geçen süre içerisinde RED edilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. Mal/mailar,

müteakip 17İNCİ HD.TB.KLİĞİ MERKEZİ / VİRANŞEHİR, 17İNCİ

27NCİ HD BL K LİĞİ / ATEŞAHMET, 37ÜNCÜ HD BL K LIĞI /

27NCİ HD.TB.K.LIĞI MERKEZİ / SURUÇ, 5 NCİ HD.BL.K.LIĞI/AKÇAKALE VE 77NCİ HD /

KADAR YÜKLENİCİ FİRMA ARAÇLARI İLE RÜTBELİ PERSONEL NEZARETİNDE

edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde RED hali

yükleniciye geri verilmeyecektir 10 3.3 Tesiim etme, teslim alma şekil ve şartları

Maddesine göre yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer nci Zh.Tug.K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati : 21.03.2013 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler i e yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya inal 2 tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ırnzc beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli ırrüa beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucular, ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetes; bu bilgiierın ramamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ou bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeıe ile tızel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

l

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir k?rp< ait yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve t u belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 20 nci Zh.Tug.K.lığı

İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA  adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 20 nci Zh.Tug K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalımı miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

NOT:

1. Sayfa numaraları, ilanın sonundaki çizgi ve çizginin altı ilanda çıkmayacaktır.

2. ilan, 4 (dört) sütun, başlık 24 (yirmidört) punto ve metin 10 (on) punto olacak şekilde basılacaktır.

3   İlan yapılan gazetelerden 5 (beş) adet 20 nci Zh.Tug.ihale komisyon Başkanlığına gönderilecektir

Merdin DEMİR

Ulş.Bnb.

İhl Kom Bşk.

2

(283)

ŞANLIURFA-İHALE 3 KISIM YİYECEK MAD.ALIMI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 20.ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

20 NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞINDAN / ŞANLIURFA

SATIN ALINACAKTIR

25.000 KG. SEMİZOTU, 25.000 KG.TAZE BEZELYE , 40.000 ADET MARUL ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ItojMe usu ü le ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilqiler

aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası 2013/6366

. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON

ŞANLIURFA MERKEZ / ŞANLIURFA

:

:

internet adresi < varsa): https://ekap.kik gov.tr/EKAP/

a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: alınacak mal/mallar 20?nc: Zırhlı Tug. K.lığı Taşınır Mal Saymanhy T,iletilebilir)

şartnamede belirtilen şekilde günlük veya iki, üç günlük ihtiyaçlar için teslim edilecektir.

MÜTEAKİP 17İNCİ HD TB.K LİĞİ MERKEZİ / VİRANŞEHİR 17İNCİ

BLK.LIĞI/CEYLANPINAR, 2?NCİ HD.BL.K.LIĞI / ATEŞAHMET, 37ÜNCÜ HD.BL.K.LIĞI / İLE 27NCİ HD.TB.K.LIĞI MERKEZİ / SURUÇ, 5 NCİ HD.BL. K.LIĞI/AKÇAKALE VE HD.BL.K.LIĞI / BİLEKLİ7YE KADAR YÜKLENİCİ FİRMA ARAÇLARI İLE RÜTBELİ NEZARETİNDE GÖTÜRÜLECEKTİR.

c) Teslim tarihleri MALIN CİNSİ İLK MAL TESLİMATI İSTENEBİLECEK TARİHİ* İLGİLİ MAL KALEMİ İÇİ

SÜRESİ ** SEMİZOTU 01 NİSAN 2013 77 (YETMİŞYEDİ TAKVİM GÜNÜ TAZE BEZELYE 01 2013 77 (YETMİŞYEDİ TAKVİM GÜNÜ MARUL 01 NİSAN 2013 77 (YETMİŞYEDİ TAKVİM *Belirtilen tarihlerden önce ilgili mal kalemi için işe başlanmayacaktır Mal saymanlığınca bu

ilgili hükümleri doğrultusunda bu tarihlerden gerekli süre öncesinden tebligat **

işin süresine ilişkin öngörülen ilk teslimat tarihinden itibaren mal teslimatı yapılabilecek

Ancak sözleşme verilen tarihlerden sonra yürü;lüğe girdiği takdirde, işe (mal

yürürlüğe girdiği tarihte başlanacak işin süresi de bu tarihten itibaren hesaplanacaktır 3.2.

konusu mal/mallar günlük veya iki, üç günlük ihtiyaçlar nispetinde saymanlık deposuna

gösterilen miktarlar aşılmamak kaydıyla ) kadar teslim edilecektir. Teslim edilen mal kabulü

kadar geçen süre içerisinde RED edilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir

muayeneyi müteakip 1İNCİ HD.TB.K.LIĞI MERKEZİ / VİRANŞEHİR, 1İNCİ

BL K.LIĞI/CEYLANPINAR, 2NCİ HD.BL K LIĞI / ATEŞAHMET, 3ÜNCÜ HD BL.K LIĞI /

2NCİ HD.TB.K.LIĞI MERKEZİ / SURUÇ 5 NCİ HD.BL.K LIĞI/AKÇAKALE VE 7NCİ HD.BL K

KADAR YÜKLENİCİ FİRMA ARAÇLARI İLE RÜTBELİ PERSONEL NEZARETİNDE

10.3.3. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları sözleşmenin 44.10 göre

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer 20 nci Zh.Tug.K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati – 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi ÖOdSi ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeierı veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten sor. dur.ımu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

2- İhale konusu malın

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklil mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt /üklenicilere yaptırılamaz

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin beigeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin krite^ belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esas-ına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınmasr

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 20 nci Zh.Tug.K.lığı

İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-ımza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 20 nci Zh.Tug.K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif biıim fiyatlar üzerinden vereceklerdir ihale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miKtarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden binm fiyat sözleşme imzalanacaktır

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

NOT:

1.   Sayfa numaraları, ilanın sonundaki çizgi ve çizginin altı ilanda çıkmayacaktır.

2   ilan, 4 (dört) sütun, başlık 24 (yirmıdört) punto ve metin 10 (on) punto olacak şekilde basılacaktır.

3.   İlan yapılan gazetelerden 5 (beş) adet 20 nci Zh Tug İhale Komisyon Başkanlığına gönderilecektir

Merdin DEMİR

Ulş.Bnb

İhl.Kom Bşk

2

(405)

AFYONKARAHİSAR-İHALE 165 KLM SULARDAN GEÇİŞ ARACI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 13.İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

165 KALEM SULARDAN GEÇİŞ ARAÇLARI YEDEK PARÇASI MAL

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE

MÜSTEŞARLIK 13 NCÜ İKM.MERK.K.LIĞI

165 KALEM SULARDAN GEÇİŞ ARAÇLARI YEDEK PARÇASI MAL alımı 4734 sayılı Kamu

ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2013/16063

13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI FATİH

YOLU ÜZERİ KÖMÜRCÜLER SİTESİ KARSISI

AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

2722165700-2722162840

BU MADDE BOŞ BIRAKILMIŞTIR

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

8 İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

TŞN.(DAY.) 508 MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA

TESLİM EDİLECEKTİR.

Teslim Süresi; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip

(izleyen) 20 (Yirmi) takvim günüdür.

13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE

KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR

21.03.2013- 10:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

ihale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 13 ÜNCÜ

İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI /

AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE

KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSARadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(304)

HATAY-İHALE YUMURTA ALIMI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2.HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

Kislasaray Mahallesi Harbiye Caddesi 31100 ANTAKYA HATAY MERKEZ/HATAY

3262160558 – 3262121905

antakya_ihkom@hotmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

GIDA SATIN ALINACAKTIR

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 2 HD.ALAY K.

YUMURTA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/19774

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik

Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Taşınır (Tüketilebilir) 204 Mal Saymanlığı Antakya/HATAY

c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 Nisan 2013 tarihinden itibaren işe

başlanacak ve 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü içerisinde günlük ihtiyaçlar

nispetinde Tşn. (Tük.) 204 Mal Saymanlığı deposuna, teslim edilecektir. Herhangi

bir sebeple sözleşmenin yürürlüğe girmesinin öngörülenden daha geç olması

halinde ilgili Saymanlık tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için

gösterdiği adrese yapılacak tebligattan itibaren işe başlanacak, ancak hiçbir

şekilde sözleşmenin bitim tarihi 30 Haziran 2014 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

a> Yanılaranı vpr  2,nci Hudut MaVl İnale Komisyon Başkanlığı Kışlasaray Mahallesi Harbiye Caddesi

aj lauııaıayı ye. . 311QQ Antakya/HATAY

b) Tarihi ve saati : 18.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2.nci Hudut Alayı İhale Komisyon

Başkanlığı Antakya/HATAY adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2.nci Hudut Alayı İhale Komisyon Başkanlığı Kışlasaray Mahallesi Harbiye Caddesi

31100 Antakya/HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(329)

HATAY-İHALE UHT İÇME SÜTÜ ALIMI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2.HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

Kislasaray Mahallesi Harbiye Caddesi 31100 ANTAKYA HATAY MERKEZ/HATAY

3262160558 – 3262121905

antakya_ihkom@hotmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

UHT İÇME SÜTÜ SATIN ALINACAKTIR

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 2 HD.ALAY K.

UHT İÇME SÜTÜ YAĞLI (1/1 LİK) VE UHT İÇME SÜTÜ (1/5 LİK) YAĞLI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/19767

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik

Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Taşınır (Tüketilebilir) 204 Mal Saymanlığı Antakya/HATAY

c) Teslim tarihleri : Mal/Mallar; sözleşmenin imzalanmasını müteakip UHT İÇME SÜTÜ (1/1 LİK)

YAĞLI için 01 Mayıs 2013 tarihinden itibaren, UHT İÇME SÜTÜ (1/5 LİK) YAĞLI

için 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren işe başlanacak ve 365 (üçyüzaltmışbeş)

takvim günü içerisinde günlük ihtiyaçlar nispetinde Tşn. (Tük.) 204 Mal

Saymanlığı deposuna, teslim edilecektir. Herhangi bir sebeple sözleşmenin

yürürlüğe girmesinin öngörülenden daha geç olması halinde ilgili Saymanlık

tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak

tebligattan itibaren işe başlanacak, ancak hiçbir şekilde sözleşmenin bitim tarihi

30 Haziran 2014 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

v~ _ 2.nci Hudut Alayı İhale Komisyon Başkanlığı Kışlasaray Mahallesi Harbiye

a) Yapılacağı yer : -addesj 3nQQ Antakya/HATAY

b) Tarihi ve saati : 22.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2.nci Hudut Alayı İhale Komisyon

Başkanlığı Antakya/HATAY adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2.nci Hudut Alayı İhale Komisyon Başkanlığı Kışlasaray Mahallesi Harbiye

Caddesi 31100 Antakya/HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(355)

HATAY-İHALE İÇ FINDIK,KARABİBER,PUDİNG AL. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2.HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

GIDA SATIN ALINACAKTIR

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 2 HD.ALAY K.

İŞLENMİŞ İÇ FINDIK, KARABİBER VE HAZIR PUDİNG (UHT) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/19770

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik

Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Taşınır (Tüketilebilir) 204 Mal Saymanlığı Antakya/HATAY

c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01 Mayıs 2013 tarihinde işe başlanacak ve

EK-A (Alıma Ait Diğer Bilgiler) çizelge, EK-B (Teslim Programı ve İhtiyaç Miktarı)

çizelge ve Sözleşme Tasarısının 30.1.1. maddesine uygun olarak teslim

edilecektir.

Kislasaray Mahallesi Harbiye Caddesi 31100 ANTAKYA HATAY MERKEZ/HATAY

3262160558 – 3262121905

antakya_ihkom@hotmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

2.nci Hudut Alayı ihale Komisyon Başkanlığı Kislasaray Mahallesi Harbiye Caddesi

: 31100 Antakya/HATAY

b) Tarihi ve saati : 20.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2.nci Hudut Alayı İhale Komisyon

Başkanlığı Antakya/HATAY adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2.nci Hudut Alayı İhale Komisyon Başkanlığı Kislasaray Mahallesi Harbiye Caddesi

31100 Antakya/HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(366)

ANKARA-İHALE İNTERNET ERİŞİMİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE

MÜSTEŞARLIK ANKARA TED.BLG.BŞK (MSB)

İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

: 2013/17900

MSB ANKARA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI ETLİK

: CADDESİ (ESKİ GARAJLAR YANI) 06010 ETLİK

KEÇİÖREN/ANKARA

: 3123843250- 3123843261

: Resmi elektronik posta adresi bulunmamaktadır.

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

: EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kararghı / Ankara

: İşe başlama tarihi 01.07.2013, işin bitiş tarihi 30.06.2014

MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nu.lı İhale

Komisyonu İhale Salonu Etlik/ANKARA

: 28.02.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1, İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o

iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ISP genel iznine sahip

olduğuna dair belgeyi ihale komisyon başkanlığına verecektir.

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

a. İstekli Ankarada konuşlu hizmet yeri olduğuna dair belgeyi ihale komisyon başkanlığına

verecektir.

b. İstekli, en az 2 (iki) yıldır İnternet Servis Sağlayıcı (ISP) olarak çalışıyor olduğuna dair

belgeyi ihale komisyon başkanlığına verecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Şartname Odası adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nu.lı İhale

Komisyonu Başkanlığı Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(391)

Older Entries