KONYA-İHALE ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALIMI MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALIMı

MERAM BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik Malzemesi Satın Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihleri

: 2013/17786

, Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18 42040

: MERAM/KONYA

: 3323201000 – 3323201160

: ismailfazlioglu@meram.bel.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Meram Belediyesi sınırları içerisinde istenilen yerlere teslim

edilecektir.

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 gün içinde yer

teslimi yapılacak ve 30 (otuz) takvim gün içinde Teknik

Şartname ve ihale dokümanlarına uygun olarak mallar teslim

edilecektir.

3- İhalenin

v v « – Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18 A Blok Kat:-1

a) Yapılacağı yer : (hale Saonu) Meram/KONYA

b) Tarihi ve saati : 06.03.2013 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğinnoter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

ö.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Şeyh Sadrettin

Mah. Feritpaşa Cad. No: 18 B Blok Kat:2 (İhale Birimi) Meram/KONYA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18 B Blok Kat:2 (İhale

Birimi) Meram/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim Fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(225)

KONYA-İHALE İHATA DUVARI YAPIMI MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İHATA DUVAR YAPILMASI

MERAM BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhata Duvar Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

: 2013/10186

ihale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18 42040 MERAM/KONYA

3323201000-3323201160

destekhizmetleri@meram.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Konya Meram ilçesi sınırları içerisindeki muhtelif cadde ve sokaklar.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18 Meram/KONYA (Meram

Bel. Hizmet Binası A Blok Kat:-1 /İhale Salonu)

14.02.2013 – 10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya

ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve snatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya

kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret

sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50

oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ

GURUPLARI TEBLİĞİ n de yer alan B grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Mimar

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şeyh Sadrettin Malı.

Feritpaşa Cad. No: 18 Meram/KONYA- (Meram Bel. Hizmet Binası B Blok Kat:2 /Des. Hiz. Müd.-İhale

Birimi) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No:l 8 Meram/KONYA-

(Meram Bel. Hizmet Binası B Blok Kat:2 /Des. Hiz. Müd.-İhale Birimi) adresine elden teslim edilebileceği

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00

(303)

KONYA-İHALE PARK VE SOSYAL TESİS İNŞAATI MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

PARK VE SOSYAL TESİS İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

MERAM BELEDİYESİ PARK M BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Park ve Sosyal Tesis Yaptırılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2013/4976

1-İdarenin

^ AHr,ci HASANKÖY MAHALLESİ, HASANKÖY CADDESİ NO:200 42010 -

3) AdrCS1  MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası : 3323310401 – 3323314050

c) Elektronik Posta Adresi : parkbahceler@meram.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği Anl

internet adresi ~ : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

e) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu

Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

Meram İlçesi. Dutlukır Mevkii.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18 Meram/KONYA (Meram Bel. Hizmet

Binası A Blok Kat:-1 / İhale Salonu)

13.02.2013 -09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası

Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına

ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir

ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son

bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yeralan A/XVIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18

Meram/KONYA- (Meram Bel. Hizmet Binası B Blok Kat:2 /Des. Hiz. Müd.-İhale Birimi) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18 Meram/KONYA (Meram Bel. Hizmet Binası

B Blok Kat:2 /Des. Hiz. Müd.-İhale Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar

teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20

(272)

KONYA-İHALE PARK VE HAVUZ YAPTIRILACAK MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

PARK VE HAVUZ YAPTIRILMASI

MERAM BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Park ve Havuz Yaptırılması yapım

göre açık ihale usulü ile ihale

almaktadır.

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

: 2013/326

HASANKÖY MAHALLESİ, HASANKÖY CADDESİ

NO:200 42010 – MERAM/KONYA

3323310401 – 3323201160

parkbahceler@meram.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

Yaka Mahallesi Ereğilmez Sokak Park Alanı

(Meram/KONYA)

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim

günüdür.

Şeyh Sadrettin Malı. Feritpaşa Cad. No: 18

: Meram/KONYA – (Meram Bel. Hizmet Binası A Blok

Kat:-1 / İhale Salonu)

: 23.01.2013 – 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da

esnaf ve snatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptınlamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde Yeralan XVIII Grup Saha İşleri 6. Peyzaj

Sahaları Tanzim İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Peyzaj Mimarlığı

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şeyh

Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18 Meram/KONYA- (Meram Bel. Hizmet Binası B Blok

Kat:2 /Des. Hiz. Müd.-İhale Birimi) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18

Meram/KONYA- (Meram Bel. Hizmet Binası B Blok Kat:2 /Des. Hiz. Müd.-İhale Birimi)

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

(460)

KONYA-İHALE BORDÜR,PARKE VE OLUK TAŞI ALIM MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

BORDÜR, PARKE VE OLUK TAŞI SATIN ALINMASI

MERAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bordür, Parke ve Oluk Taşı Satın Alınması 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/193887

1-İdarenin

a) Adresi : Şeyh Sadrettin Malı. Feritpaşa Cad. No: 18 42040 MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası : 3323201000 – 3323201160

c) Elektronik Posta Adresi : fenişlerimüdürlüğü@meram.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği , … … ,_T, ._.

 t . .  , , fc : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ınternet adresi (varsa) ^ r &

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Meram Belediyesi sınırları içerisinde istenilen yerlere teslim edilecektir.

(Malların Teslimi sırasında Nakliye, Forkliftle Yükleme ve Forkliftle

indirme Yükleniciye ait olacaktır.)

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 Takvim günü içerisinde yer teslimi

yapılarak 270 (İkiyüzyetmiş) takvim günü içerisinde malzemeler teslim

edilecektir.

3- İhalenin

. v ¦ _ Şeyh Sadrettin Malı. Feritpaşa Cad. No:l8 A Blok Kat:-1 (İhale Salonu)

a) Yapılacağı yer : Meram/K0NYA

b) Tarihi ve saati : 18.01.2013 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

lOgösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen

bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler,

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Bordur Taşları için TS 436

Parke Taşlan için TS 2824

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her Türlü Prefabrik Beton Mamulleri İmalatı veya Satışı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

ö.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası)karşılığı Şeyh Sadrettin Mah.

Feritpaşa Cad. No: 18 B Blok Kat:2 (İhale Birimi) Meram/KONYA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18 B Blok Kat:2 (İhale Birimi)

Meram/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(278)

KONYA-İHALE 140 ADET KİRALIK GAYRİMENKUL MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

__MERAM BIUDİYI. KANKAN LIĞINDAN_

1 – İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı :

Aşağıdaki listede belirtilen ilçemizin muhtelifmahallelerinde bulunan 14ü adet gayrimenkul listede belirtilen tarihlere kadar kiraya

verilecektir.

2 – Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:

Şartname Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

3 – İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale Belediye Encümen Salonunda 21/11/2012 Çarşamba günü. Saat 15.15 de, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile

yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encüıneni tamamen serbesttir.

4 – Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

Aşağıda listede belirtildiği şekilde olup, geçici teminatın ihale saatine kadar idareye ibraz edilmesi şarttır.

5 – İsteklilerde aranılan belgeler:

a – Gerçek kişiler için:

T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye

katılmak istediğine dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı ve ikametgah belgesi,

b – Tüzel Kişiler için:

İhaleye katılmak istendiğine dair dilekçe, tebligat için adres beyanı. 2012 vılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı. noter

tasdikli imza sirküsü aslı. Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti.

İstekliler adına vekleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekletname ve imza beyannamesi aslı.

İsteklilerin ihale günü en geç saat 15.00 e kadar belegeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü. Gelir ve Tahsilat Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen

saatten sonra yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir._

S.NO    MAHALLESİ    MEVKİİ    (İNSİ    M2    ADA    PARS.    YILLIK KİRA MU. BEDEL    GEÇİCİ TEM.    KİRA SÜRESİ

1    Kaşınhanı istasyon Man. Söğütlü Çarşı No: 2        1 lııkkan    12            1 700.00    51.00    31 12 2016

2    Kaşınhanı İstasyon Malı. Söğütlü Çarşı No: 4        Dükkan    14            1 8……H    54.00    31 12 2016

3    Kaşınhanı İstasyon Malı Söğütlü Çarşı No: 5        Dükkan    s            [ SI 1(1.1 Ki    54.00    31 12 2016

4    Kaşınhanı İstasyon Mail 2 kısım Çarşı Dükkanı No 2        Dükkan    28            1.900,00    57.00    31 12 2016

5    Kaşınhanı Yeni Mahalle Kalkınma Sokak No: 30/C        Dükkan    18            1.800.00    54.00    31 12 2016

6    Kaşınhanı Malı 2 Kısım Çarşı Dükkanları NO:6 (Depo)        Dükkan    52            1.500.00    45.00    31 12,2016

_    Şükran Malı Kallıotopark Allı Eşretbğlu Sok.No: 14/B        I lııkkan    22            2.600.00    78.00    31.12.2021

8    Şükran Malı Kallıotopark Altı Altınçeşnıe Sok. No: l/D        1 )ükkan                2.600.00    78.00    31.12 2021

)    Şükran Malı. Kathotopark Altı Eşrefoğlu Sok.No 2/A        Dükkan    2 s            5 000.00    150.00    3112 2021

111    Pamukçu Mah 22 Pafta, 684 nolu parsel        Arsa    90 87            200.1in    6.00    31 12 2015

11    Şükran Malı 16717 Ada. 27 nolu parsel        Arsa                i soıı.oıı    105.00    3112 2015

12    Alakova        1 arla    21 844.00        182    2.190,00    65.70    .51 12 2015

13    Alakova        1 arla    iıı sı 10.11(1        137    3 080.00    lu    31 12 2015

14    Alakova        1 arla    23 000.00        138    2.300.00    69.00    31 12 2i (1437)

KONYA-İHALE TEMİZLİK İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

SOKAK HAYVANLARININ TOPLANILMASI, BARINAĞA NAKLEDİLMESİ, BARINAKTAKİ

BAKIMI, ALINDIĞI ORTAMA GERİ BIRAKILMASI VE HALK SAĞLIĞI ALANINDA İLAÇLAMA

ÇALIŞMASI VE GENEL TEMİZLİK İŞÇİLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

MERAM BELEDİYESİ Veteriner İsleri Müdürlüğü

Sokak hayvanlarının toplanılması, barınağa nakledilmesi, barınaktaki bakımı, alındığı

ortama geri bırakılması ve halk sağlığı alanında ilaçlama çalışması ve genel temizlik

İşçilik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2012/134736

Şeyh sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. 18 42040

MERAM/KONYA

3323201000 – 3323201000

veteriner@meram.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

Meram Belediyesi hizmet alanı içerisindeki alanlar,

Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı olarak

belirlenmiştir.

İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013

Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/KONYA

- (Meram Bel. Hizmet Binası A Blok Kat:-1 / İhale Salonu)

31.10.2012 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet

işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli

yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde

son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına

bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Personel çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul

edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şeyh

Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/KONYA- (Meram Bel. Hizmet Binası B Blok

Kat:2 /Des. Hiz. Müd.-İhale Birimi)adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No:18

Meram/KONYA- (Meram Bel. Hizmet Binası B Blok Kat:2 /Des. Hiz. Müd.-İhale

Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(230)

KONYA-İHALE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMET MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMETİ

MERAM BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Güvenlik Görevlisi Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/127329

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu

: Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

Şeyh Sadrettin Mah.Feritpaşa Cad.No: 18 adresindeki Meram Belediyesi Hizmet

Binası, Kozağaç Mah.Ürgüp Sok.Şirinyer Cad.No:50 adresindeki Gedavet Konutları

İnşaat Bölgesi, Arif Bilge Mah.Duvarlı Sok.No:6 adresindeki Arif Bilge Tesisleri,

Aşkan Mah.Yaka Cad.No: 100 adresindeki Konevi Kültür Merkezi, Dutlukır

: Cad.üzerinde bulunan Dutlukır Parkı, Hasanköy Mah.Hasanköy Cad.No:200

adresindeki Meram Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası, Karahüyük

Mah.Dervişhan Sok.Üzerinde bulunan Meram Belediyesi Hobi Bahçeleri Alanı, Loras

Mah,Buhara Cad.No: 1 adresindeki Meram Belediyesi Asfalt Plenti Alanı, Yunus Emre

Mah.Sezer Sok.No:9 adresindeki Meram Belediyesi Hasta Konuk Evi

: İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013

. Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/KONYA – (Meram Bel. Hizmet

Binası A Blok Kat:-1 / İhale Salonu)

: 04.10.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak

düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre İçişleri Bakanlığından alınmış Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin

Belgesi isteklilerce sunulacaktır, (ihaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu Özel

Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olması zorunludur.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya

yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun

belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış

nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

: ŞEYH SADREDDİN FERİTPAŞA 18 MERAM/KONYA

: 3323201000 – 3323201160

: destekhizmeleri@meram.bel.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun

gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun

gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir

veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte

aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri

özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve

giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek

kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması

gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını

gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya

bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini

sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40

oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında kamu veya özel sektörde yapılmış özel güvenlik hizmetleri

benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad.

No: 18 Meram/KONYA- (Meram Bel. Hizmet Binası B Blok Kat:2 /Des. Hiz. Müd.-İhale Birimi) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/KONYA- (Meram Bel. Hizmet

Binası B Blok Kat:2 /Des. Hiz. Müd.-İhale Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim

fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(739)