KONYA-İHALE MUHTELİF ARAÇ SATIŞI KONYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İLAN

KONYA DEFTERDARLIĞI

Milli Emlak Müdürlüğünden

Sıra NO    Dosya No    SATIŞI YAPILACAK ARACIN                            TAHMİNİ BEDELİ    GEÇİCİ TEMİNATI    İHALENİN        ARACIN DURUMU    ARACIN BULUNDUĞU

        PLAKASI    CİNSİ    MARKASI    TİPİ    MODELİ    MOTOR NO    ŞASE NO            TARİHİ    SAATİ        

1    42-1624/1    42 SR 068    OTOMOBİL    FIAT    TİPO 1 6 SLX I E    1998    159B90006553438    NM416000006744242    7.500,00 TL    2.250,00 TL    08.01.2013    10:00    ÇEKME BELGELİ    MİT Konya Bölge Başk

2    42-1624/2    42 SR381    OTOMOBİL    RENAULT    I9EUROPA 1 61    1998    DF64182    TR599812    7.500,00 TL    2.250,00 TL    08.01.2013    10; 10    ÇEKME BELGELİ    MİT Konya Bölge Başk

3    42-1624/3    42 SR 429    OTOMOBİL    FIAT    TİPO 16 SLŞt,X    1998    159B90006553791    NM416000006743719    6.500,00 TL    1.950,00 TL    08.01.2013    10:20    ÇEKME BELGELİ    MİT Konya Bölge Başk

4    42-1624/4    42 SR 920    OTOMOBİL    FORD    ESCORT CLX 1 6    1998    WJ38221    SFAFXXDJAFWJ38221    6.000,00 TL    1.800,00 TL    08.01.2013    10:30    ÇI KMI BEI GEI 1    MİT Konya Bölge Başk

5    42-1624/5    06 EG 748    ARAZİ TAŞITI (JEEP)    OPEL    X22XE    1998    X22XE25019059    SED54MWL4WV6I3909    12.000.00 TL    3.600,00 TL    08.01.2013    10:40    ÇEKME BELGELİ    MİT Konya Bölge Başk

6    42-1629    42 NJ 926    KAMYON (Kapalı Kasa)    BMC    110.08    1993    4BT50702383    3502160    5.000,00 TL    1.500,00 TL    08.01.2013    10:50    ÇEKME BELGELİ    Arkeoloji Müzesi Bahçesi

7    42-1647/1    42KH711    OTOMOBİL    RENAULT    R 1330 SV    1982    810702002150392    7732750    2.500,00 TL    750,00 TL    08.01.2013    11:00    ÇEKME BELGELİ    

8    42-1657/1    50 EN 439    OTOMOBİL    RENAULT    I2TSWR H39 1 4    1993    CIJ791R265608    TR024411    3.500,00 TL    1.050,00 TL    08.01.2013    11;10    ÇEKME BELGELİ    Orman Su işleri 8. Böl

9    42-1657/2    50 DY 422    OTOMOBİL    TOFAŞ-FİAT    131 KARTAL    1995    131A20160838733    NM4131B0000990240    3.000,00 TL    900,00 TL    08.01.2013    11:20    ÇI KMI BELGELİ    Orman Su İşleri 8. Böl

10    42-1659    06RJK09    OTOMOBİL    RENAULT    12TOROS    1994    R291258    TR123623    5.500,00 TL    1.650,00 TL    08.01.2013    11:30    ÇEKME BELGELİ    Konya Cumhuriyet Başsavcılıg

11    42-1662    42 KS315    OTOMOBİL    TOFAŞ-FIAT    KARTAL    1983    131A10160100496    KTOFAŞI3I AFİ 0098996    2.500,00 TL    750,00 TL    08.01.2013    11:40    ÇEKME BELGELİ    Gıda Kont. Lab. Müd.

1- Yukarıda özellikleri yazılı taşınır malların satışları 2886 sayılı Kanunun 45 maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Milli Emlak

Müdürü Odasında yapılacaktır.

2 Taşınır malın ihale bedeli üzerinden yasal oranda KDV ve Karar pulu bedeli alınacaktır.

3 Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

4 İhaleye katılabilmek için ;

a) -İsteklilerin geçici teminata ait belge ile Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b) – Özel Hukuk tüzel kişilerinde 2012 yılı Ticaret Odası veya kayıtlı olduğu meslek odası kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

c) – Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

5 Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

(1817)

KOCAELİ-İHALE KAVAK AĞACI VE ARAÇ SATIŞI DEFTARDARLIK MİLLİ EMLAK DAİ. BŞK.LIĞI GEBZE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEBZE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE

_SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLARA AİT İHALE İLANI_

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR

S. NO    CİNSİ    MİKTARI    BULUNDlĞU YER    TAHMİNİ BEDELİ (TL)    U>[iınbıl    Renault 1 aıuııuı    1996    F3RE722C076311    VF1B56CKG13609872    Ekonomik ömrünü LİOİd……usttıı    Gebze Kaymakamlığı Otoparkı    7 310,00    219,30    28.12.2012    10:45

                                            

Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen muhtelif taşınırlar ile taşıtların satışına ilişkin ihaleler. 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif

Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Kocaeli Defterdarlığı Hizmet Binasının arka kısmındaki Defterdarlık Ek Hizmet Binasının giriş katındaki İhale

Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- Yapılacak ihalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi No:15 İzmit / KOCAELİ adresindeki Defterdarlık Hizmet

Binasının 3. katındaki Gebze Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya alınabilir.

2- Posta ile yapılan müracaatlarda ihale gün ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

3- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler;

a) Tebligat için Türkiyede adresi gösterir beyanı (ihale esnasında beyan edilecektir),

b) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanının aslı ile gelmeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren onaylı belge,

c) Geçici teminata ait belge (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz, limit içi ve 2886 sayılı Kanunun 26 ve 27. maddelerine

uygun olarak alınmış olacaktır.)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile gerçek veya tüzel kişilik adına ihaleye

katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname,

4- Ortak katılım halinde Komisyona Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca;

5- Herhangi bir ihalenin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.

6- Taşınırların ve taşıtların satış bedeli peşin ödenecek olup araçlarla ilgili her nevi vergi, resim harçlar ile alım satım, yerinden alma giderleri ve satış sonrası

trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. Kavak ağaçları kesilmiş vaziyette olup. nakliyesi ile nakliyesi sırasında

çevreye verilebilecek olası zararlar gibi tüm giderler alıcıya aittir.

7- ldare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye ilişkin bilgiler www.kocaelidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, www.milliemlak.gov.tr

adresinden de öğrenilebilir.

8- Satışı yapılacak araçların satış bedeli ve diğer giderleri taşıt tesliminden önce peşin ödenecektir. Otomobillerin satış bedeli üzerinden %l, diğer araçlar ile

kavak ağaçlarından ise %18 oranında ayrıca KDVsi tahsil edilecektir Satışla ilgili her nevi vergi, resim ve harçlar ile alım satım, yerinden alma giderleri, araçların

trafiğe çıkış işlemlerine ait masraflar ve satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler de alıcıya aittir. İlan olunur.

(839)

ANTALYA-İHALE DÜDEN GENÇLİK PARKI DÜZ.PROJ. DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK DAİRE Sİ BAŞK.DOĞU ANTALYA EML.MÜD.

Yorumlar Kapalı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞU ANTALYA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

S.NO    DOSYA NO    MAHALLE    ADA NO    PARSEL NO    VÜZÖLÇÜMÜ (M2    Cinsi    Hazine Hissesi (m)    Fiili Durumu    İmar Durumu    Amacı    Süresi    Yasal Dayanağı    Tahmini Bedeli (TL)    Geçici Teminatı (TL)    ihale Tarihi    İhale Saati

1    07200128197    Güzeloba    27953    3    4.702,99    Tarla    Tam    Park    Düden Gençlik Parkı Düzenleme Projesi    Kano ve rafting Sporuyla ilgili kullanılacak geri hizmet sahası    5 ( Beş ) yıl    2886 Sayılı Yasanın 45.maddesine göre açık teklif usulü    (İlk Yıl) 212.700.00    53.175,00    19.12.2012    10.30

    07200200818    Alan        Devletin hüküm ve tasarrufu altında    3.200.00    Tarla    Tam    Boş    Doğal sit -park                            

1-Yukanda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki taşınmazın. Hazine Taşınmazlannın İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesinin ikinci fıkrası uyannca şartnamedeki genel ve özel hükümler doğrultusunda

birlikte kiraya verilmesi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyannca Açık Teklif Usulü ile; yukarıda belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda ve Defterdarlık İhale

Salonunda Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünce yapılacaktır._

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;____

a Geçici teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen değerlerden (Tedavüldeki Türk parası. Mevduat ve Katılım Bankalannın verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet ıç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine

düzenlenen belgeleri) herhangi biri kabul edilebilir. Bu iş için yatınlan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyannca yayınlanmış D İ. Genelgelerinde belirtilen şartlan

(süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması şerekmektedir.(4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre alınacak teminat mektupları kabul edilmeyecektir.)_

b) Yasal yerleşim yen sahibi olmaları, tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,____________

c) Gerçek kişilerin T C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin yukanda belirtilen şartlardan ayn olarak vergi kimlik numaralannı bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklannı gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini

veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukandaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayn olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, taşınmaz kira ihalesi için müşterek isteklilerde (her

istekli iyin (b) ve (c) bentlerinde istenilen belge ve şartlar yerine gelinlecektır. )noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirkıilen ile birlikle ihale saatine kadar bizzat veya posta ile ihale komisyonu başkanlığına ulaştınlması gerekmekledir._

3- lhaleye ait şartname ve eklen n. ı.lc Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünde görülebilir._________

4- İlıale Komisyonu ihaleyi vapıp yapmamakta serbesttir_______

5- Telefaks ve elokıronık posta ile yapılacak müracatlar kabul edilmez. Isteklililer ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukanda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve

yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplannı da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukanda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirle,. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir Posta ile

yapılan müracaılarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan üzerinde kazın;:, silimi veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.___

6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.___

7- Tasınmazlar kano ve rafting sporunun gen hı/met sahası için kiralanacak olup, akarsu yüzeyi kiralama ihalesine dahil degildir.Düden cavının parkur alanı olarak kullanımı ile kano ve rafting sporunun yapılmasına ilişkin alınması gereken tüm izinler ve bunlann dışında Kamu kurum ve

kuruluşlarından alınacak her türlü izin işlemleri ıhaleujijan kiracı a aıtjılaçaKüL. İzin alınamaması halinde İdaremiz sorumlu olmayacaktır._

8- İlıale ilanı http://www.antalyadefterdarlıgı gov ır ve www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir. (Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü 237 84 69)_________^_

_LAN OLUNUR_

(428)

MALATYA-İHALE TAŞINIR MAL SATIŞI DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İLAN

MALATYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR

SIRA NO    BULUNDUĞU YER    < İNSİ    MODEL vc MARKA    PLAKA    MOTOR VE ŞASİ NO    FİİLİ DURUMU    TAHMİN EDİLEN !tt di ı    (,!.(. U 1 TEMİNAT İtF IlFI i    İHALE    

                            TL        TARİHİ    SAA

1    [1 Sağlık Müdürlüğü (Dene vc Talimhane Mııd ı    Ambulans    1999 – Ford Transit Ley Uzun Sasi    44 DC 706    WG. 03689  SFALXXDJ VI. WG .03689 -    Kullanılabilir    10 000.00    3.000.00    18.12.2012    09: (1118)

MERSİN-İHALE MUHTELİF ARAÇ SATIŞI MERSİN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

han

mersin defterdarlığı

milli emlak müdürlüğünden

satışı yapılacak taşınır mallar

taşınırmal satışı                            

Sıra No    BULUNDUĞU YER    CİNSİ    ÖZELLİKLERİ    Tahmin Edilen Bedel (TL)    Geçici Teminat Bedeli (TL)    İhale Tarihi    İhale Saati

I    Karaduvar Balıkçı Barınağı Kooperatifi    Trol Tekne    Mohamed isimli trol tekne    20.000.00    6.000.00    10.12.2012    09:30

Sıra No    BULUNDUĞU VER    CİNSİ    MARKA    MOTOR NO/ŞASİ NO    Tahmin Edilen Bedel (TL)    Geçici Teminat Bedeli (TL)    İhale Tarihi    İhale Saati

1    Sağlık 11 Müdürlüğü    Özel amaçlı (ambulans)    1998 model Ford Transit    VC66I152/S FALXXI )J V L V( 66( 15 2    2.000.00    600.00    10.12.2012    09:40

->    Sağlık 11 Müdürlüğü    Özel amaçlı (ambulans)    2000 model Cıtröen    10FZ1R0321339/VF7233J4215806642    5.000,00    1.500.00    10.12.2012    09:55

3    Sağlık 11 Müdürlüğü    Motl. Bisiklet    1995 model Peugeot    513370/360472    150.00    45.00    10 12.2012    10:10

4    Sağlık 11 Müdürlüğü    Motl. Bisiklet    1995 model Peugeot    5137834/362739    150.00    45.00    10.12.2012    10:15

5    Sağlık 11 Müdürlüğü    Motl. Bisiklet    1995 model Peugeot    5137958/362984    150.00    45,00    10.12.2012    10:20

6    Sağlık İl Müdürlüğü    Motl. Bisiklet    1995 model Peugeot    5137880/363167    150.00    45.00    10.12.2012    10:25

7    Sağlık 11 Müdürlüğü    Motl. Bisiklet    1995 model Peugeot    5138013/362205    150.00    45.00    1042.2012    10:30

8    Sağlık 11 Müdürlüğü    Motl. Bisiklet    1995 model Peugeot    5137887/362370    150.00    45.00    10.12.2012    10:35

9    Mersin İdare ve Vergi Mahkemeleri    Otomobil    1995 model Murat-Şahin    131A20160820297/ NM4131B0000958451    4.000.00    1.200,00    10.12.2012    10:40

10    Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü    Otomobil    1997 model Tofas-Fiat-Doğan S    131D10166370958/ NM4131B0001114113    4.500.00    1.350,00    10.12.2012    10:55

11    Serhat Yediemin Garajı    Hususi Otomobil    1992 model Peugeot    IHJ 27700109/ VF36BR6A290836284    3.000.00    900.00    10.12.2012    11:10

12    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müd    Otomobil (Sedan)    1993 Tofaş-Fiat-Şahin    131A10160678869/ NM4131B0000720922    4.000.00    1.200.00    10.12.2012    11:25

13    Maliye Hizmet Binası    Otomobil (Sedan)    1991 model Murat 131 Şahin    131A10160472748/131A10489144    3.750,00    1.125.00    10.12.2012    11:40

14    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı    R. Otomobil    2009 model Renault-Megane    VFlLMROH41456109/K4MD8R(m663    5.000,00    1.500.00    10.12.2012    13:30

15    Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı    Otomobil (Sedan)    1991 model Tofaş-Fiyat    NM4131B0000524940/131A10160510110    3.750,00    1.125.00    10.12.2012    13:45

16    Sağlık İl Müdürlüğü    KamyoneU K.K.)    1998 model-Fiyat Ducato    2574824/ZFA23000005557638    5.000,00    1.500.00    10.12.2012    14:00

    —j,. ..v ıı 1Y1UULI1 İlikli    Özel amaçlı (ambulans)    1998 model-Fiyat Ducato    672200/ZFA23000005558330    5.000.00    1.500.00    10.12.2012    14:10

18    Sağlık İl Müdürlüğü    Otomobil    l989model-Renault-TSW    C1J791R103465/1062004    3.000.00    900.00    10.12.2012    14:20

19    Sağlık İl Müdürlüğü    Otomobil    1988 model-Renault-TSW    R103593/10621 13    2.750.00    825.00    10.12.2012    14:30

20    Sağlık İl Müdürlüğü    Otomobil    1988model-Renault-TSW    C1J791R089986/1054856    2.750.00    825.00    10.12.2012    14:45

21    Sağlık İl Müdürlüğü    Otomobil    1993 model Renault-Menager    F2NW754R010579/VF1L4820500510587    4.000,00    1.200.00    10.12.2012    15:00

1- Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen, taşınırların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince

Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Akdeniz 33060 MERSİN adresinde bulunan Defterdarlık Hizmet

Binasının 14. katında Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- Ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar

a) Geçici teminat makbuzu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç

edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu

senetler yerine düzenlenen belgeler)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmühaberi)

c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri

d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan örneği (aslı ihale sırasında ibraz edilecek).özel kişiler adına vekaleten

ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari

mezkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile

tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c)

bentlerinde belirtilen şartlardan

ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyon

başkanlığına vermeleri zorunludur.

3- İhaleyle ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dahilinde Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4- Iadeli taahhütlü olarak posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale

saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk

kabul etmez.

5- Satışı yapılacak taşınır mallarından;

a) Taşınır mal satış bölümünün 1. Sırası ile satışı yapılacak araçlar bölümünün 1.2.3.4.5.6. 7. 8.16 ve 17. sırasındaki taşınırlardan satış bedeli üzerinden

% 18 KDV alınacak olup 9.10.11.12.13.14. 15.18.19.20. ve 21vvv. sıradaki taşınırlardan satış bedeli üzerinden % 1 KDV alınacaktır. Taşınır Mal satış bölümünün

1. Sırasındaki taşınırdan yediemin ve barınma ücreti alınacaktır. Satışı yapılacak araçlar bölümünün 11. Sırasındaki taşınırdan yediemin ücreti alınacaktır.

Ayrıca taşınır malların uygunluk belgesi. Liman Başkanlığındaki tescil işlemleri ile ilgili yapılacak masraflar alıcıya aittir.

b) Satışı yapılan araçların satış sonrası ruhsat, izin, trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler ve buna ilişkin her türlü

gider alıcıya aittir.

c) Taşınır mallar satış listesinde bulunduğu yer olarak belirtilen yerden ihale üzerinde kalan kişi veya şirket tarafından teslim alınacaktır.

6- Ihale ilanı http://www.milliemlak.tiov.tr ve www.mersindefterdarligi.gov.tr adresinde görülebilir.

7- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

(1624)

ANKARA-M.SATIŞ TAŞINIR MAL SATIŞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI îîlSAR KMI.AK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

t A >    DOSYA NO    MARKASI    MODELİ    CİNSİ    TAHMİNİ BEDEL (tl)    GEÇİCİ TEMİNAT (Tl.    PLAKA NO    TİPİ    İHALE TARİHİ    İHALE SAATİ    BULUNDUĞU YER

    2012/956    Isımı    1994    Otobüs    10.000.011    3.000,00    06 1 Ali 60    MD27L    04.12.2012    09:00    Susuzköy Depo idare Amirliği

    2012/1353    Mercedes-Benz    1990    Otomobil    9.000.00    2.700.01    06 V 9066    300 SEL    04.12.2012    09:10    Sıısıızköy Depo İdare Amirliği

    2012/1356    Renault    1993    Otomobil    2.500,0(1    750,00    06 I.K7. 27    r 1339 5 VT    04.12.2012    09:20    Susuzköy Depo İdare Amirliği

    2012/1210    Tofaş-Fiat    1993    Otomobil    4.000,011    1.200.00    06 VIS Y 50    Doğan SLX    04.12.2012    09:30    Susuzköy Depo İdare Amirliği

    2012/1358    Opel    2001    Otomobil    11.500.01)    3.450.00    06CNC60    Veclnı B NB    04.12.2012    09:40    Susuzköy Depo İdare Amirliği

    2012/983    Ford    1994    Kamyon    12.000,011    3.600,00    06 CDC 23    Cargo 2517    04.12.2012    09:50    Susuzköy Depo İdare Amirliği

    2012/1355    Renault    1997    Otomobil    3.500,0lı    1.050.00    06 Y7.F40    Etıropa 1.6    04.12.2012    10:00    Susuzköy Depo İdare Amirliği

    2012/1220    Mercedes-Benz    1991    Otobüs    13.000,00    3.900.00    06 ECL 33    302T    04.12.2012    10:10    Susuzköy Depo İdare Amirliği

    2012/1209    Tofas-Fiat    1994    Otomobil    4.000.00    1.200,00    06 RDU 59    Doğan SLX    04.12.2012    10:20    Susuzköy Depo İdare Amirliği

1    2012/1354    Renault 19    1997    Otomobil    7.500,00    2.250,011    06 Y7.E 13    Euroııa 1.4 rn    04.12.2012    10:30    Susuzköy Depo İdare Amirliği

ı    2012/337    Volvo    2007    Otomobil    25.000,00    7.500,00    06 BF7782    80 S Zırhlı Oto    04.12.2012    10:40    Susuzköy Depo idare Amirliği

!    2012/1221    Mercedes-Benz    1991    Otobüs    13.000,0(1    3.900,00    06 ECL 34    302    04.12.2012    10:50    Susuzköy Depo idare Amirliği

>    2012/1337    Murat    1995    Otomobil    4.000,0(1    1.200.00    55 1)1 262    131 Şililin    04.12.2012    11:00    Susuzköy Depo İdare Amirliği

1    2012/1357    Mercedes-Benz    1986    Otomobil    8.000.00    2.400.00    06 VII 103    190 D    04.12.2012    11:10    Susuzköy Depo İdare Amirliği

5    2012/1359    Renaull    1993    Otomobil    2.500,00    750,0(1    06 I.K7. 30    r 1339 5 vt    04.12.2012    11:20    Susuzköy Depo İdare Amirliği

    2012/955    Isuzu    1994    Otobüs    10.000,00    3.000.(1(1    06 TAM 61    MD 27L    04.12.2012    11:30    Susuzköy Depo İdare Amirliği

    2012/1352    Renaııll    1993    Otomobil    2.500,(1(1    750,00    06 I.KZ 29    r 1339 5 vt    04.12.2012    13:30    Susuzköy Depo İdare Amirliği

    2012,1295    Tofas-Fiat    1995    Otomobil    4.000.110    1.200,00    06 TFY 60    Şahin    04.12.2012    13:40    Susuzköy Depo İdare Amirliği

>    2012/1226    Chevrolet    1997    Otomobil    20.000.0(1    6.000.00    06 7.PI.09    Stıhıııban    04.12.2012    13:50    Susuzköy Depo İdare Amirliği

1    2012 133?    Tofas-Fiat    1994    Otomobil    3.000.00    900.00    06 TFY 28    Sedan 4 Kapılı    04.12.2012    14:00    Susuzköy Depo İdare Amirliği

1    2012/1336    Tofas-Fiat    1995    Otomobil    3.500.(10    1.050,0(1    06 TFY 32    Sedan 4 Kapılı    04.12.2012    14:10    Susuzköy Depo İdare Amirliği

I    2012/1219    Tofas-Fiat    1992    Otomobil    3.500.00    1.050.00    06 Kİ 1.05    Doğan    04.12.2012    14:20    Susuzköy Depo İdare Amirliği

5    2011/368    Asya    2007    Motosiklet    120,0(1    36,00    (16 Kil 2383    110 8    04.12.2012    14:30    Balgat Atestaş Otoparkı

IURDA ARAÇ VE MOTOSİKLETLER                                            

    2010/827    Fiat    1977    Kamyon    SOO,OI1    150,00    06 1 Ali 91        04.12.2012    14:40    Şaşmaz Bayrak Otoparkı

    2010/846    Volksvvagen    1972    Minibüs    250.(10    75,00    06 A l 1) U8    23    04.12.2012    14:45    Şaşmaz Bayrak Otoparkı

i    2011/431    Ramzey    2005    Motosiklet    50,00    15,0(1    06 VS 7268    QM 125 T    04.12.2012    14:50    Kayaş Atestaş Otoparkı

    2011,436    Asya    2005    Motosiklet    60,00    18.00    06 AS 6592    as 150    04.12.2012    14:55    Kayaş Atestaş Otoparkı

i    2011/428    Asya    2006    Motosiklet    60.00    18.00    06 ıı 0574    AS 150    04.12.2012    15:00    Kayaş Atestaş Otoparkı

,    2011/408    Jındıng    2000    Motosiklet    50.00    15,00    06 Y 2376    J.I 150T    04.12.2012    15:05    Kayaş Atestaş Otoparkı

¦    2011,371    YVangye    2005    Motosiklet    50,00    15.0(1    06 AV 5324    VY    04.12.2012    15:10    Balgat Atestaş Otoparkı

t    2011,359    Mondial    2006    Motosiklet    60.00    1S.0O    06 KE 671    151 ItS    04.12.2012    15:15    Türközü Atestaş Otoparkı

i    2011,312    Mondıal    2007        50,0(1    15,00    06 lllt 4251    150 HS    04.12.2012    15:20    Hurdanla: Sitesi Atestaş Otoparkı

ılC    :r taşinh    il AR                                    

ia 0    DOSYA no    CtNSİ        MİKTARI    TAHMİNİ BEDEL (TL)        GEÇİCİ TEMİNAT (TL)        İHALE TARİHİ    İHALE SAATİ    BULUNDUĞU YER

I    2012/1446    Balyalı Atık Kağıt        1.000 Ton    185.000,00        55.500,00        04.12.2012    15:30    Devlet Arşivleri Ergazi Tesisleri

,    2012/791    Oto Parçası        244 Kalem    6,250,00        1.875,00        04.12.2012    15:40    Susuzköy Depo İdare Amirliği

Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun IS.maddeıi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen

mini bedeller üzerinden Hisar Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurumla ve Defterdarlık ihale salonunda yanılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

«) Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası. Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Ka……una göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte

ılnat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri «ya lııı senetler yerine düzenlenen belgeleri),

o) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,

[) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasın, içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Asi, ihale sırasında ibraz edilecektir) İÜ/el kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin

unduğu yer mahkemesinden veya siciline kay.ll. bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odas.nda,, > ahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı y.i içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kış.hk adına ihaleye katılacak veya

lifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili oldukların, gösterir noterlikçe lasdik edilmiş İmzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ,se yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen

tlardan ayn olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Ankara Defterdarl.ğ. Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü Tasfiye Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

V Postayla y.p.lac.k müracaatlarda teklifin 2886 say.l. Devlet İhale Kanununun 37. maildesin, uygun olarak haz.rh.nm.st ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek

ikmelerden dolay. İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

- tlanm (A) bölümünde bulunan taşıt ve motosikletler ile (C) bölümü 2. s.rad, bulunan oto l.arçatanmn s..,, belcileri üzerinde» ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyannea Katma Değer Vergisi alınacaktır.

- İlanın ( B ) Bölümünde satışı yapılacak olan hurda araç ve motosikletlerin Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre tekrar t

e tescil edilemezler.

- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Bu ihaleye ilişkin bilgiler wvrw.ankdef.gov.tr, Türkiye genelindeki ihale bilgileri ise www.mllliemlak.gov.tr weh sa vlaları

İLAN OLUNUR.

r trafik tescil işlemi yapılamaz. Söz konusu taşıllar ve motosikletler onarımla yenilenseler

ulan öğrenilebilir. Tel: 0 312 311 61 55/ 142

(1738)

KAYSERİ-İHALE TAŞIT SATIŞI DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

KAYSERİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1) Aşağıda özellikleri belirtilen taşınır malların (taşıt) satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli

Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3) İsteklilerin her taşınır mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti veya

tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz

etmeleri zorunludur.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) Satış bedeli üzerinden KDV ve ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir.

8) 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., ve 24. sıra numaralarında kayıtlı satışı yapılacak taşıtların Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre tekrar trafik tescil işlemi yapılamaz. Hurdaya ayrılmış

taşıtlar onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler.

9) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

İlan olunur.

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.qov.tr veya www.malive.qov.tr/defterdarliklar/kavseri/ internet adreslerinden öğrenilebilir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR

S.N:    DOSYA NO :    BULUNDUĞU YER    PLAKASI – MODELİ – MARKASI – CİNSİ – MİKTARI    TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL):    GEÇİCİ TEMİNATI (TL):    İHALE TARİHİ :    İHALE SAATİ:

1    42-1502    Çocuk Yuvası Müdürlüğü    06 S 5660 Plakalı, 1989 Model, Peugeot (Hususi Minibüs)    900,00    270,00    04.12.2012    08:30

2    42-1596    Defterdarlık (Personel Müdürlüğü)    38 DF 880 Plakalı, 1991 Model, Tofaş-Fıat (Hususi Otomobil)    2.500,00    750,00    04.12.2012    08:45

3    42-1597    Vergi Dairesi Başkanlığı    38 RT 696 Plakalı, 1993 Model, Opel (Resmi Otomobil)    5.000,00    1.500,00    04.12.2012    09:00

4    42-1598    M.I.T. Bölge Başkanlığı    38 LD 184 Plakalı, 1997 Model, Ford (Hususi Otomobil)    4.500,00    1.350,00    04.12.2012    09:15

5    42-1599    M.I.T. Bölge Başkanlığı    38 NS 232 Plakalı, 1998 Model, Opel Astra (Hususi Otomobil)    7.000,00    2.100,00    04.12.2012    09:30

6    42-1600    II Sağlık Müdürlüğü    38 DR 173 Plakalı, 1991 Model, Renault (Resmi Otomobil)    800,00    240,00    04.12.2012    09:45

7    42-1601    II Sağlık Müdürlüğü    38 DR 408 Plakalı, 1988 Model, Renault (Resmi Otomobil)    1.300,00    390,00    04.12.2012    10:00

8    42-1602    II Sağlık Müdürlüğü    38 DR 654 Plakalı, 1989 Model, Tofaş-Fıat (Resmi Otomobil)    1.000,00    300,00    04.12.2012    10:15

9    42-1603    II Sağlık Müdürlüğü    38 HE 934 Plakalı, 1989 Model, Tofaş-Fıat (Resmi Otomobil)    1.000,00    300,00    04.12.2012    10:30

10    42-1604    II Sağlık Müdürlüğü    38 KC 663 Plakalı, 2000 Model, Cıtreon (Resmi Cankurtaran)    4.000,00    1.200,00    04.12.2012    10:45

11    42-1605    II Sağlık Müdürlüğü    38 NT 012 Plakalı, 1998 Model, Ford (Resmi Cankurtaran)    4.750,00    1.425,00    04.12.2012    11:00

12    42-1606    II Sağlık Müdürlüğü    38 FD 979 Plakalı, 1999 Model, Ford (Resmi Özel Amaçlı Ambulans)    4.000,00    1.200,00    04.12.2012    11:15

13    42-1607    II Sağlık Müdürlüğü    38 FV 410 Plakalı, 1998 Model, Ford (Resmi Özel Amaçlı Ambulans)    5.000,00    1.500,00    04.12.2012    11:30

14    42-1608    A.Baldöktü Bakım ve Sosy.Rehb.Merkezi Müdürlüğü    38 HY 614 Plakalı, 1991 Model, Magırus (Resmi Minibüs)-Hurda Belgeli    1.250,00    375,00    04.12.2012    11:45

15    42-1609    II Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü    38 AC 728 Plakalı, 1983 Model, Ford (R.Kamyon-A.Kasa)-Hurda Belgeli    1.375,00    412,50    04.12.2012    13:30

16    42-1610    (Mülga) II Çevre ve Orman Müdürlüğü    38 EH 060 Plakalı, 1979 Model, Unıversal (Tarım Traktör)-Hurda Belgeli    1.000,00    300,00    04.12.2012    13:45

17    42-1611    (Mülqa) II Çevre ve Orman Müdürlüğü    55 EZ 170 Plakalı, 1979 Model, Mercedes (Hususi Traktör)-Hurda Belgeli    2.500,00    750,00    04.12.2012    14:00

18    42-1612    (Mülga) II Çevre ve Orman Müdürlüğü    38 AS 933 Plakalı, 1968 Model, Ford (Hususi Traktör)-Hurda Belgeli    1.500,00    450,00    04.12.2012    14:15

19    42-1613    Birdal Oto Kurtarma Özel Otoparkı    38 NT 415 Plakalı, 1986 Model, Ford (Hususi Minibüs)-Hurda Durumda    850,00    255,00    04.12.2012    14:30

20    42-1614    Gülşen Oto Kurtarma Özel Otoparkı    02 FZ 528 Plakalı, 1986 Model, Man (Ticari Çekici) Hurda Durumda    5.000,00    1.500,00    04.12.2012    14:45

21    42-1615    Gülşen Oto Kurtarma Özel Otoparkı    38 SA 799 Plakalı, 2006 Model, Mondıal (Hususi Motosiklet)    200,00    60,00    04.12.2012    15:00

22    42-1616    Merkez Oto Kurtarma Özel Otoparkı    06 SCA 83 Plakalı, 2004 Model, Kanuni (Hususi Motosiklet)    X 150,00    45,00    04.12.2012    15:15

23    42-1617    Merkez Oto Kurtarma Özel Otoparkı    38 UL 755 Plakalı, 2007 Model, Regal-Raptor (Hususi Motosiklet^ ¥ % ¦ *     250,00    75,00    04.12.2012    15:30

24    42-1618    Gülşen, Merkez ve Timuçinler O.K. Özel Otoparkları    17 Adet Hurda Tescilsiz/Tescilli (Hususi M.Bisikletler ve Motosikletler) …    4p,00    123,00    04.12.2012    15:45

25    42-1619    Gülşen Oto Kurtarma Özel Otoparkı    34 TF 2903 Plakalı, 1999 Model, Opel (Hususi Otomobil) !! ~    .9.000,00    2.700,00    04.12.2012    16:00

(597)

İSTANBUL-TEBLİGAT DEFTERDARLIK AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN ŞATILIK ARAÇLAR

S. N DOSYA NO NİTELİĞİ BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDEL(TL GEÇİCİ TEMİNAT( TARİHİ SAATİ DİĞER ÖZELLİKLER

1 553-5638/4 istanbul il Sağlık Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü doldurmuş olan 34 VCR 26 plakalı 2001 model Ford marka ambulans 112 Acil Servis Otoparkı-Bahçelievler/İST. 625,00 190,00 13.12.2012 09:30 belirtilmiştir.

2 553-5948/4 istanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ait ekonomik ömrünü doldurmuş ve trafikten çekmesi yapılmış 34-DL-100 plakalı 1999 model X25XE08321094 motor, WOLOVBMX1022557 Şasi nolu Opel Omega marka tasfiyesi yapılacak benzinli araç istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı idari işler Müdürlüğü Otoparkı – Çağlayan/İSTANBUL 7.000,00 2.100,00 13.12.2012 09:45 belirtilmiştir.

3 553-5948/5 istanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ait ekonomik ömrünü doldurmuş ve trafikten çekmesi yapılmış 34-FS-171 plakalı 1991 model 131A10160509903 motor, NM4131B0000524836 nolu Tofaş-Fiat Şahin marka tasfiyesi yapılacak benzinli araç istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İdari işler Müdürlüğü Otoparkı – Çağlayan/İSTANBUL 1.500,00 450,00 13.12.2012 10:00 belirtilmiştir.

4 553-5948/6 istanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ait ekonomik ömrünü doldurmuş ve trafikten çekmesi yapılmış 34-KSZ-61 plakalı 1991 model 131A10160510289 motor, 00524961 Şasi nolu Tofaş-Murat marka tasfiyesi yapılacak benzinli araç istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı idari işler Müdürlüğü Otoparkı – Çağlayan/İSTANBUL 1.200,00 360,00 13.12.2012 10:15 belirtilmiştir.

5 553-5948/7 istanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ait ekonomik ömrünü doldurmuş ve trafikten çekmesi yapılmış 34-PET-89 plakalı 1995 model 0820205 motor, 00958326 Şasi nolu Tofaş-Fiat Şahin marka tasfiyesi yapılacak benzinli araç Cumhuriyet Başsavcılığı idari işler Müdürlüğü Otoparkı – Çağlayan/İSTANBUL 1.250,00 375,00 13.12.2012 10:30 belirtilmiştir.

6 553-5948/8 istanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ait ekonomik ömrünü doldurmuş ve trafikten çekmesi yapılmış 34-UFZ-86 plakalı 1995 model 131A20160820353 motor, NM4131B0000958544 Şasi nolu Tofaş-Murat Şahin marka tasfiyesi yapılacak benzinli araç istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı idari işler Müdürlüğü Otoparkı – Çağlayan/İSTANBUL 3.000,00 9.000,00 13.12 2012 10:45 belirtilmiştir.

7 553-5949/9 istanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ait ekonomik ömrünü doldurmuş ve trafikten çekmesi yapılmış 34-UFZ-87 plakalı 1995 model 131A20160820387 motor, NM4131B0000958632 Şasi nolu Tofaş-Murat Şahin marka tasfiyesi yapılacak benzinli araç istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı idari işler Müdürlüğü Otoparkı – Çağlayan/İSTANBUL 3.000,00 900,00 13 12.2012 11:00 belirtilmiştir.

8 553-5638/10 istanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ait ekonomik ömrünü doldurmuş ve trafikten çekmesi yapılmış 34-UFZ-88 plakalı 1995 model 131A20160820127 motor, NM4131B0000958433 Şasi nolu Tofaş-Murat Şahin marka tasfiyesi yapılacak benzinli araç istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı idari işler Müdürlüğü Otoparkı – Çağlayan/İSTANBUL. 3.000,00 900,00 13.12.2012 11:15 belirtilmiştir.

9 553-5638/11 istanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ait ekonomik ömrünü doldurmuş ve trafikten çekmesi yapılmış 34-UZZ-44 plakalı 1995 model 131A20160820072 motor, NM4131B0000958395 Şasi nolu Tofaş-Murat Şahin marka tasfiyesi yapılacak benzinli araç istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı idari işler Müdürlüğü Otoparkı – Çağlayan/İSTANBUL. 1.750,00 525,00 13.12.2012 11:30 belirtilmiştir.

10 552-2228 istanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesinin Değişik iş No:2011/162 Esas, 2011/6353 karar sayılı ilamı ile müsaderesine karar verilen Cabbar Reis -2 isimli Balıkçı Teknesinin satışı Yediemin Umut KESKİN (Hasan Tahsin Cad. Elif Apt. No:10/11 Beylikdüzü-Gürpınar/İST. 22.000,00 6.600,00 13 12.2012 11:45 belirtilmiştir.

Bu araçların satış İhalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göreAçık Teklif Usulüile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2-  İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a)  Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca

yayınlanmış D.İ.Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenleneceksin Özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini

Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde

alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya

vek

Kamu tüze! kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile

birlikte;ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3- İhaleye ait Şartname müdürlüğümüzde görülebilir.

4- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

5- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Satış bedeli üzerinden ayrıca İhale karar pulu ve KDV alınacaktır. İlan olunur.

(689)

İSTANBUL-İHALE 2012/168293 DEFTERDARLIK BEYOĞLU YAKASI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

Beyoğlu Emlak Müdürlüğü

İHALE İLANI

          Kartal ilçesi, Dragos Orhantepe Mah. Yakamoz Sok. A,B,C,D Bloklar adresinde bulunan kamu konutlarının Sayaç Panolarının, Kofrelerinin ve Kolon hatlarının yenilenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                      : 2012/168293

1-İdarenin

a) Adresi                                             :ALEMDAR MAHALLESİ ANKARA CADDESİ, HÜKÜMET KONAĞI SOKAK 11 34416 CAĞALOĞLU FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks

Numarası                                            :2124024080-2125280446

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının

görülebileceği internet      

Adresi                                                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                               : Dragos Orhantepe M.Yakamoz S.A, B, B, C, D Blokları Kartal  

c) işe başlama tarihi                        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde,  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                      : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               :ALEMDAR MAH. ANKARA CAD. HÜKÜMET KONAĞI sok.NO 11 FATİH/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                               : 26.11.2012 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ III.GRUP BİNA İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Defterdarlığı Teknik Büro Cağaloğlu Fatih adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Teknik Büro Cağaloğlu Fatih adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

(299)

KAYSERİ-İHALE HİDROFOR VE YANGIN TESİSAT İŞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İlanı Yapım

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

KAYSERİ DEFTERDARLIK HİZMET BİNASININ HİDROFOR VE YANGIN TESİSATI YENİLEMESİ İŞİ. Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası       :  2012/168581

1-İdarenin

a) Adresi       :  Gevher Nesıbe Mah. Tekın Sok. No : 8       Kocasinan/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası       :  3522323354 – 3522328505

c) Elektronik Posta Adresi       :  kayseri@milliemlak.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı           : niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Kayseri Defterdarlığı Hizmet Binası

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :  Gevher Nesıbe Mah. Tekın Sok. No : 8     Defterdarlık Binası Kat : 7   Kocasinan/  KAYSERİ

b) Tarihi ve saati :  23.11.2012 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve s odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

    (B) III. GRUP veya (C) II: Grup

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimar ya da Makine Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Kat : 7 Kocasinan / Kayseri adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Kat :7 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

(284)

Older Entries Newer Entries