ANKARA-İHALE KAZAN ONARIMI MSB.ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

MSB

BKM. K.LIGI KIŞLA EMN. VE HİZ DES.K.ÜĞI 1 NOLU ISI MERKEZİ KULLANIM ÖMRÜ DOLAN

KAZANLARIN ONARIMI

-ANKARA_İNŞAAT_EMLAK_BÖLGE_BAŞKANLIĞI

BKM. K.LIĞI KIŞLA EMN. VE HİZ DES.K.LIĞI 1 NOLU ISI MERKEZİ KULLANIM ÖMRÜ DOLAN KAZANLARIN

ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2013/21805

MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/

BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA ÇANKAYA/ANKARA

3124174446-3124250417

tesupankara@msb.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

ANKARA

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/

BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi 

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati : 19.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve snatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

gösteren belgeler

ve içeriği

ve içeriği

işte idarenin onayı ile

ile tüzel kişiliğin

İdari Şartnamede

İdari Şartnamede

alt yüklenici çalıştırılabilir.

bu hususları

4.1.3. Şekli

4.1.4. Şekli

4.1.5İhale konusu

yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

noter tasdikli imza sirküleri,

belirlenen teklif mektubu,

belirlenen geçici teminat.

Ancak işin tamamı alt yüklenicileresahip ortağına ait o)mast halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100

oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı R.G.de düzeltme

yapılmış olan) Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan C-ll GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK

DEĞERLENDİRİLECEKTİR, İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de

içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu işe ait iş tutarı, iş deneyim

belgesi üzerinden tespit edilebilmelidir. İş deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu işe ait iş tutarının

tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ANKARA İNŞAAT

EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/

BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11; Verilen tekliflerin geçerljlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum * olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,0

(304)

ANKARA-İHALE PETROL GAZI ALIMI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (2 KISIM)

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

ANKARA TED.BLG.BSK (MSB^

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (2 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: 2013/8601

MSB ANKARA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

: ETLİK CADDESİ (ESKİ GARAJLAR YANI) 06010

ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

: 3123843250-3123843261

: Elektronik Posta Yoluyla Bildirim Öngörülmemiştir.

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

: İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir.

: İşe başlama talimatının tebliği öncelikle sözleşmenin

imzalanması sırasında yazılı olarak İhale Komisyon

Başkanlığınca yapılacak ve sözleşme dosyası ile birlikte

dağıtılacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde;

sözleşmenin 2.4 üncü maddesine belirtilen tebligat

hükümlerinden en az bir tanesi ile bildirim yapılacaktır.

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip o aya ait tebligatlar

ilgili saymanlıktan 3 (üç) iş günü içinde yüklenici

tarafından alınmak zorundadır. Alınmadığı takdirde

tebligat yapılmış sayılacak ve mal getirmediği hallerde

uygulanan cezai müeyyide uygulanacaktır. Taahhüt edilen

malların hangi günlerde teslim edileceği ile ilgili

tebligatlar; düzenlenecek aylık tebligat çizelgeleri ile ayın

başlamasından en geç üç gün evvelinden yüklenicinin

kendisine, kanuni vekiline imzalatılması suretiyle veya

sözleşmede belirtilen tebligat adresine posta ile (R.İ.T.)

yapılacaktır. Yazılı tebligat süresi içinde resmi iadeli

taahhütlü posta ile yapılması elden teslim, posta veya

posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi

diğer yollarla bildirimde bulunabilir. Getirilecek malın

miktarı için teslim yerinde bir tebligat defteri

tutulacaktır.Tebliğ edilen miktarlar tahmini besleme

miktarları olduğundan yüklenici bir gün sonrası için

getireceği net mal miktarını teslim yerine bizzat gelerek3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

veya kanuni vekilini göndererek, saat 17:00ye kadar

öğrenmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği

takdirde ihtiyaç miktarlarını öğrenmiş sayılacak ve mal

getirmediği veya eksik getirdiği takdirde hakkında bu

İdari Şartnamenin ilgili fıkraları gereğince ceza-i

müeyyideler uygulanacaktır. Fazla mal getirmesi

durumunda gelen fazlalığın iade edilip edilmeyeceği

hususunda idare serbest ve yetkilidir. Yüklenici tebligat

çizelgesinde yazılı teslim günlerinde, taahhüt ettiği malı

en geç saat 12:00ye kadar yarım çalışma günleri saat

10:00a kadar birlik/kurum kilerlerine, depo veya

ambarlarına teslim etmeye mecburdur. Bu mecburiyete

riayet etmediği takdirde hakkında bu İdari Şartnamenin

ilgili fıkraları gereğince ceza-i müeyyideler

uygulanacaktır. Nakliye, boşaltma ve istifleme

yükleniciye ait olup, ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.

Teslim edilen mal Kafi kabulü yapılıncaya kadar geçen

süre içerisinde (ret edilme hali dışında) geri

verilmeyecektir.

MSB ANKARA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI 1

NUMARALI İHALE KOMİSYONU İHALE SALONU

ETLİK CADDESİ (ESKİ GARAJLAR YANI) 06010

KEÇİÖREN /ANKARA

25.03.2013 – 10:00

b) Tarihi ve saati

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler tarafından; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilgili mevzuatına göre

düzenlenmiş, ihale tarihi itibariyle geçerli olan Lisans Belgesi sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB. Ankara Tedarik

Bölge Başkanlığı Şartname Odası adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANKARA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI 1 NUMARALI İHALE

KOMİSYONU İHALE SALONU ETLİK CADDESİ (ESKİ GARAJLAR YANI) 06010 KEÇİÖREN /ANKARA adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(631)

ANKARA-İHALE YEMEKHANE BİNA PENCERE İŞİ KKK 4NCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

MSB GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 4. KOR. K.LIĞI

ANKARA Merkez Komutanlığı 1992-YEM-BET-005 ve 1992-YEM-BET-006 Albüm nu. Yemekhane Binalarının Pencerelerinin

Yenilenmesi işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2013/22555

1- İdarenin

a) Adresi : SAMSUN YOLU ORGENERAL EŞREF AKINCI KIŞLASI 06262 MAMAK/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3123695710 – 3123699376

c) Elektronik Posta Adresi : 4korihkombsk@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği .  ,, , … .

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik

Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

ANKARA MERKEZ KOMUTANLIĞI YENİMAHALLE/ANKARA

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer : 4 üncü Kor.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Mamak /ANKARA

b) Tarihi ve saati : 12.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek

Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından

veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya

yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık

bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B /III gurubu işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için; Mimar ve İnşaat Mühendisliği

bölümleri ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 4 üncü Kor.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı

Mamak /ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4 üncü Kor.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Mamak /ANKARA adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

(462)

İZMİR-İHALE 2013/22228.25 KALEM MELBUSAT T.C. M.S.B. İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

25 KALEM MUHTELİF KORUYUCU MELBUSAT MALZEMESİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VF.

MÜSTEŞARLIK İZMİR TED.BLG.BSK (MSB)

25 KALEM MUHTELİF KORUYUCU MELBUSAT MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/22228

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

GAZİLER CD./ 1420 SOKAK 1/3 35128 YENİŞEHİR

KONAK/İZMİR

: 2324330076 – 2324332709

: izmir.ictedarik@gmail.com

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale konusu malların tamamı 44?üncü Bakım Merkezi

Komutanlığına (Yenişehir/İZMİR) teslim edilecektir.

Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini

(imzalanmasını) müteakip 30 gün içerisinde 44 üncü Bakım

Merkezi Komutanlığına teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

MSB. İzmir Ted.Blg.Bşk.hğı Yenişehir/İZMİR

06.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

-1göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB.

İzmir Ted. Blg. Bşk.lığı İlan Memurluğu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB. İzmir Ted.Blg.Bşk.lığı İlan Memurluğu

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(302)

ANKARA-İHALE SES KAYIT CİHAZI ALIMI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

UÇUŞ KULESİ SES KAYIT CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE

MÜSTEŞARLIK ANKARA TED.BLG.BŞK (MSB)

UÇUŞ KULESİ SES KAYIT CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/19623

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

MSB ANKARA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

: ETLİK CADDESİ (ESKİ GARAJLAR YANI) 06010

ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

:3123843250-3123843261

: Bu madde boş bırakılmıştır.

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

: Ayrıntılı Malzeme İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir.

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 (yüz yirmi)

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Ses Kayıt

Cihazları kullanıcı birlik tesislerine çalışır halde teslim

edilecektir. Cihazların montajı ve montaj yerinin

hazırlanması ile ilgili bütün hususlar yüklenici firma

tarafından karşılanacaktır. 10.3.2. Toptan veya taksitler

halinde teslim edilen mal kafi kabulü yapılıncaya kadar

geçecek süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri

verilmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nu.lı İhale

Komisyonu İhale Salonu Etlik/ANKARA

: 21.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veyaSanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen

esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini – kalemlerini teklif eden

istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Şartname Odası adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nu.lı İhale

Komisyonu Başkanlığı Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(321)

ANKARA-İHALE MOTORİN ALIMI MSB. AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BŞK.LIĞI

Yorumlar Kapalı

mOAar , AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İSLETME BAŞKANLIĞI MERKEP

TEŞKİLATI

MSB ANT Başkanlığı Araçlarına Taşıt Tanıma Sistemi ile Kurşunsuz benzin ve Motorin alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin:

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihleri

2013/13387

Yüksel Caddesi 40 06420 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA

3124306274-3124306288

ersinyildihm@ant.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAP ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

: Yükleniciye ait Türkiye genelindeki taşıt tanıma sistemi

bulunan akaryakıt istasyonları.

: 01 Mayıs 2013 tarihinden itibaren akaryakıt alımına

başlanacak ve alım 30.04.2014 tarihine kadar sürecektir.

ANT hizmet araçları, takılacak Taşıt Tanıma Sistemi ile

ihtiyaçları olan yakıtı sözleşme süresi boyunca

Yüklenicinin akaryakıt istasyonlarından teslim

alacaklardır. 10.3.2. Teslim Şekli Teknik şartname

hükümleri doğrultusunda sözleşme konusu akaryakıtlar

Yüklenicinin istasyonlarından Idarenln araçlarına teslim

edilecektir.

13-İhalenin j

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: MSB ANT Başkanlığı Yüksel Cad. No;40 Kızılay/Ankara

: 26.03.2013 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler;

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli, EPDKdan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) alınmış ve ihalenin yapıldığı dönem

içerisinde geçerliliği devam eden Akaryakıt Dağıtım Şirket Lisansı belgesinin aslını veya noter

tasdikli suretini vermek zorundadır. Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri, TSE Standartlarına,TÜPRAŞtan temin ©dilen Petrol ürünleri TÜPRA$1ın garanti ettiği spesifikasyonlara ve

uygulamada geçerli olan uluslararası spesifikasyonlara uygun olacaktır.

İstekliler, taşıt tanıma sistemi bulunan tüm istasyonlarının listesini (açık adresleri ile) teklifleri

Ne birlikte idareye sunacaklardır.

İstekliler, yıllık ortalama yakıt tüketim miktarları Teknik Şartname Ek – 1de, İdare araçlarının

bulunduğu il ve ilçeler Teknik Şartname Ek – 2de verilmiş olan ünitelere yakıt verebilecek

yeterli bayi ağma sahip olacaklardır. (Yeterli bayi ağı; isteklinin istasyonları ile ANT Üniteleri

arasında bulunan mesafenin en fazla 30 km. olması ve bu şartın ANT araçlarının en az %80i

için sağlanıyor olmasını ifade etmektedir.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ANT

Başkanlığı Yüksel Cad. No:40 Kızılay/Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANT Başkanlığı Yüksel Cad. No:40

Kızılay/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(220)

SAMSUN-İHALE PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI T.C.MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLKADIM ASKERLİK ŞUBESİ BŞK.

Yorumlar Kapalı

PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALIMI İÇİN ARAÇ KİRALANMASI

İLKADIM ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI

Personel Taşıma Hizmeti Alımı İçin Araç Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/21006

1- İdarenin

a) Adresi : KADIKÖY MAH. KADI CAD. 10 55100 İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası : 3624402847 – 3624402788

c) Elektronik Posta Adresi : ilkadim_as_sb@msb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği  . .

y/. . . y y : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ınternet adresi K r ¦

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu

: Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Shr.Shh.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı SAMSUN

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2013, işin bitiş tarihi 31.03.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Shr.Shh.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu SAMSUN

b) Tarihi ve saati : 07.03.2013- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve İstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve özel sektöre ait personel taşıma işi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı Shr.Shh.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyon

Başkanlığı SAMSUN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Shr.Shh.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı SAMSUN adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin

miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(336)

İSTANBUL-İHALE 2013/15529 MSB İSTANBUL TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK İSTANBUL TED.BLG.BŞK. (MSB)

MUHTELİF TIBBİ CİHAZ alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/15529

1-İdarenin

a) Adresi : Hoca Paşa Mahallesi / Demirkapı Gülhane Parkı Yanı 34112 Sirkeci FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2125140010 – 2125140020

c) Elektronik Posta Adresi :  ist_tedarikplan@msb.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi varsa :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ihalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : 3üncü kısımdaki tıbbi cihazlar yüklenici tarafından TSK Shh.ikm.ve Bkm.Mrk.K.lığına /ANKARA çalışır vaziyette teslim edilecek, teslim edilen tıbbi cihazların kati kabulünü müteakip, TSK imkanlarıyla dağıtım yerlerine götürülecektir. Diğer kısımlardaki tıbbi cihazlar ise yüklenici tarafından EK-Ada yer alan çizelgede belirtilen teslim yerlerine çalışır vaziyette teslim edilecek ve montajı yapılacaktır.

c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren tüm kısımlardaki tıbbi cihazlar 60 (altmış) takvim günü içerisinde monte edildikten sonra (montaj gereken mallarda) çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı Sirkeci / Fatih / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 14.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.  ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

T.C. Sağlık Bakanlığının 01 Mart 2010 tarih ve 2010/11 numaralı Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımı işlemleri konulu genelgesi gereğince istekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine kayıtlı olacak, kayıtlı olduğunu gösterir belgeler teklifler kapsamında ihale Komisyon Başkanlığına sunulacaktır. (İsteklinin bayi olması durumunda tedarikçi firmaya ait kayıt belgesine ilave olarak bayi kayıt belgesi de sunulacaktır.) İhale Komisyon Başkanlığınca istekli ve ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden kayıtlı olup olmadığının teyidi yapılacaktır, idare tarafından ürün/ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına girip girmediği hususunda tereddüde düşülmesi durumunda ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden görüş alınabilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.  ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir, ihale sadece yerli isteklilere açık olup Kamu ihale Kurumu

tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini – kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 . İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB İstanbul Tedarik Bölge

Başkanlığı Ted.Pl.ve Koor.Ş.Md.lüğü Sirkeci / Fatih / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2.  ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı Ted.Pl.ve Koor.Ş.Md.lüğü Sirkeci / Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10 . istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen   tekliflerin   geçerlilik  süresi,   ihale  tarihinden   itibaren   180   (yüzseksen)   takvim günüdür.

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(265)

ANKARA-İHALE İNTERNET ERİŞİMİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE

MÜSTEŞARLIK ANKARA TED.BLG.BŞK (MSB)

İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

: 2013/17900

MSB ANKARA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI ETLİK

: CADDESİ (ESKİ GARAJLAR YANI) 06010 ETLİK

KEÇİÖREN/ANKARA

: 3123843250- 3123843261

: Resmi elektronik posta adresi bulunmamaktadır.

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

: EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kararghı / Ankara

: İşe başlama tarihi 01.07.2013, işin bitiş tarihi 30.06.2014

MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nu.lı İhale

Komisyonu İhale Salonu Etlik/ANKARA

: 28.02.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1, İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o

iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ISP genel iznine sahip

olduğuna dair belgeyi ihale komisyon başkanlığına verecektir.

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

a. İstekli Ankarada konuşlu hizmet yeri olduğuna dair belgeyi ihale komisyon başkanlığına

verecektir.

b. İstekli, en az 2 (iki) yıldır İnternet Servis Sağlayıcı (ISP) olarak çalışıyor olduğuna dair

belgeyi ihale komisyon başkanlığına verecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Şartname Odası adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nu.lı İhale

Komisyonu Başkanlığı Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(391)

MALATYA-İHALE ISI MERKEZİ BAKIM ONARIM MSB İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

2NCİ OR.KH.DES.GRP.K.LIĞI TULGA-II KIŞLASI KARA LOJMANLARI 2004-ISM-BET-104

ALBÜM NUMARALI ISI MERKEZİNİN BAKIM ONARIMI HİZ.PRJ.YAP.

MİLLİ    SAVUNMA    BAKANLIĞI    MALATYA    İNŞAAT    EMLAK    BÖLGE BAŞKANLIĞI

2nci Or.Kh.Des.Grp.K.lığı TULGA-II Kışlası Kara Lojmanları 2004-ISM-BET-104 Albüm Numaralı Isı

Merkezinin Bakım Onarımı Hiz.Prj.Yap. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

İhale Kayıt Numarası:2013/18545

1- İdarenin

a) Adresi:CEVATPAŞA MAH. 2NCİ ORDU LOJMANLARI KARŞISI

KARAKAVAK MEVKİİ 44160 MERKEZ MALATYA

MERKEZ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası:4223366851 – 4223366855

c) Elektronik Posta Adresi:tesupmalatya@msb.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Malatya İli Merkez İlçesi

c) Süresi:işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MALATYA İNŞAAT EMLAK BÖLGE

BAŞKANLIĞI CEVATPAŞA MAH. 2NCİ ORDU LOJMANLARI

KARŞISI KARAKAVAK MEVKİİ 44160 MERKEZ MALATYA

b) Tarihi ve saati:01.03.2013- 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için

özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve ilgili diğer

mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki faaliyetlerini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili

olduğunu gösteren, Makine Mühendisleri Odasından, ilk ilan tarihinin yada ihale veya son başvuru

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesinin sunulması zorunludur. İhaleye iş ortaklığı

olarak teklif verilmesi halinde; ortak girişime katılan bütün ortakların bu şartı ayrı ayrı sağlaması

zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak

tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen

bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Betonarme Bina Yapımına veya Betonarme Bina Onarımına ait uygulama projeleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MİLLİ SAVUNMA

BAKANLIĞI MALATYA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI CEVATPAŞA MAH. 2NCİ ORDU

LOJMANLARI KARŞISI KARAKAVAK MEVKİİ 44160 MERKEZ MALATYA adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MALATYA İNŞAAT EMLAK

BÖLGE BAŞKANLIĞI CEVATPAŞA MAH. 2NCİ ORDU LOJMANLARI KARŞISI KARAKAVAK

MEVKİİ 44160 MERKEZ MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan

istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için

teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(381)

Older Entries