ANKARA-İHALE FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİM İŞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT

K. SUBAYEVLERİ MAH. KIZLARPINARI 2.CADDE N0:17 ADRESİNDE BULUNAN HALİL İBRAHİM

SOFRASI 2NÎN FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİM İŞİ İŞLETMECİLİĞİNİN

KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait K.Subayevleri mahallesi Kızlarpınan 2. cadde No: 17 adresinde bulunan Halil

İbrahim Sofrası 2 nin Fotoğraf ve Video Çekim işi işletmeciliği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.

maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 21/03/2013 Perşembe Günü saat 15.30 da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3 – Muhammen Bedel : İhale konusu kiralama işinin aylık muhammen bedeli 11.500 TL/Av dır.

4 – Geçici Teminat Bedeli : İhale konusu kiralama işinin Geçici teminat bedeli, 3 yıllık muhammen

bedelin % 3ü tutarındaki 12.420 TL dir. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği

üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri

süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

6 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

a – İhaleye iştirak Dilekçesi,

b – Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c – İkametgah Belgesi.

d – Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

e – Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .

f – Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

g – Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu

olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü nden alınacak.)

h – Kiracılık ilişkisinden , Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemizle İcralık yada

Mahkemelik durumda olmadığına dair belge. (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak.)

ı – Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

j – Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi,

k – Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

I – İhaleye katılacak kişi veya firmalar fotoğrafçılık yaptığını belgeleyen fotoğrafçılar odası veya derneğinden

alacağı belge ile birlikte daha önce en az 2 ( iki ) işçiyi sigortalı çalıştırdığını belgelemek zorundadır. İhale

sonrasında da İhale kazanan kişi veya firma nikah salonunda en az iki personeli sigortalı olarak çalıştıracaktır.

Çalışacak olan personellerinin daha önce fotoğraf ve video çekim işinde çalışmış olduklarını da belgeleyecektir. (

ilgili oda veya kuruluşlardan alınan ustalık veya kalfalık belgesi ile )

6 – İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler,

doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir

8 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına

sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir

9 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü İhale Servisinden 250 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

(Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA)

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(1012)

ANKARA-İHALE KURU MAMA VE HAYVAN GIDA AL. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

4 KALEM KURU MAMA VE HAYVAN GIDA ALIMI

ÇANKAYA BELEDİYESİ VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4 KALEM KURU MAMA VE HAYVAN GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi (varsa)

2013/20239

Ziya Gökalp Cad. Eski Ted Koleji N0:47 H BLOK

Kolej/Çankaya /ANKARA ÇANKAYA/ANKARA

3124588912 – 3124589024

veteriner@cankaya.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

ÇANKAYA BELEDİYESİ SAHİPSİZ HAYVAN BAKIM

EVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YEŞİLKENT

MAHALLESİ 555.CADDE(MÜHÜYE KÖYÜ)

ÇANKAYA/ ANKARA

Sözleşme İmzalandığı tarihten itibaren 1 gün

içerisinde işe başlanır. İşe başladığı gün idarenin

istediği miktardaki malların teslimatı belirtilen

adrese yapılacaktır. Sonraki teslimatlar sözleşme

esnasında idarenin belirleyeceği takvime göre

yazılı talep üzerine teslimat proğramına uyulacak

şekilde idarece istenilen miktardaki malları teslim

edecektir. Teslimat proğramına uyulmadığı

takdirde sözleşme bedeli üzerinde % 1 oranında

cezai işlem yapılacaktır. Yüklenici idarece

onaylanmış teslim proğramına uymak zorundadır.

Ancak Zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile

teslim proğramında değişiklik yapılabilir. İdarece

onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirdeyüklenici bu hususu kendisine tebliğ tarihinden

başlamak üzere 5 iş günü içerisinde yeni duruma

göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Sözleşme kapsamında ihtiyaç duyulan malın

(mama, parça tavuk, süt) miktarlarında çeşitli

sebeplerden dolayı düşüş olması durumunda

İdare, Yükleniciye düşülen miktarları yazılı olarak

bildirilir. Yüklenici düşülen bu miktarla ilgili ücret

talep edemez.

3- İhalenin

Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

a) Yapılacağı yer : Ziya Gökalp Caddesi No:47 H Blok

Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 14.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,

ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Köpek Mamalarına ait T.C Tarım Bakanlığınca köpek yemi imal belgesi (ruhsat) veya ithal izin belgesi verilmiş

olmalıdır. Bu belgeleri noter onaylı olarak ibraz edilmelidir.

Köpek Mamalarına ait T.C Tarım Bakanlığınca verilmiş yem depolama ve satış ruhsat belgesi olmalıdır. Bu belgeler

noter onaylı olarak ibraz edilmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

(348)

İSTANBUL-İHALE 2013/18573 KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO.4

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

125 mmlik PE Doğalgaz Borusu Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

BU İHALE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3.G. İSTİSNA MADDESİ KAPSAMINDADIR.

I- İdarenin

a) AdreshKAZIM KARABEKİR CAD. N0:4 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarasi:0 212 499 13 14/0 212 499 13 19 – 0 212 499 13 09

c) Elektronik posta adresi :scanföigdas.com.tr

II- İhalenin:

alİhale Kayıt Numarasi:2013/18573

bjNiteliği, Türü, Miktarı: Mal Alımı, 125 mmlik PE Doğalgaz Borusu Alımı, 65.048 m

c] Teslim Yerleri: Yerli istekliler İçin: ÜNALAN AMBARI ve AVCILAR AMBARI

Yabancı İstekliler için: DDP/İGDAŞ Ambarları

Ara Teslimat Takvimi                30.04.2013        31.05.2013    

    İGDAŞ        Miktar    Avcılar    Ünalan    Avcılar    Ünalan

No    Stok Kodu    Malzeme Adı    (Metre)    Ambarı    Ambarı    Ambarı    Ambarı

1    PB125    125 mmlik PE Boru    65.048    20.068    24.912    15.051    5.017

ejlhalenin Yapılacağı yer: İGDAŞ GENEL MUDURLUGU SOSYAL HİZMET BİNASI KAZIM KARABEKİR CAD. N0:4 34060

ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL

flihale ve Son teklif verme tarihi ve saati: 26.02.2013 / 11:00

glİhale dokümanı bedeli: 100,00 TL (KDV Dahil)

III. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası

veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat (istekliler teklif edilen bedelinin %3ünden az olmamak

üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.)

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi

ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde standart formuna uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b) maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı verilmesi

zorunludur.

g) İdari Şartnamede alt yükleniciye izin verilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin

listesi,

IV. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler:

4.1. TURKAK veya TUR KAK tarafından teyit edilmiş TS EN 45011 (EN 45011) ISO/IEC 17065 ürün belgelendirme

sistemine sahip akredite bir kuruluşundan TS EN 1555-2 standardına uygunluk belgesi.

V. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler

İhale dokümanı İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR CAD. N0:4 34060

ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Teklifler, 26.02.2013, saat 11:00 e kadar İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir cd. No:4, 34060

Alibeyköy, Eyüp/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

VI- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir

VII- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

VIII- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

IX- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verilemez.

X. Tüm İhalelerwww.igdas.com.tr internet sitesinde ilan edilmektedir.

F-Y-03._.08.R1

istisna Kapsamındaki İhale İlanı ^r

(301)

İSTANBUL-İHALE 2013/13950 KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO.4

Yorumlar Kapalı

İLANI

İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cal Vana alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

BU İHALE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3.G. İSTİSNA MADDESİ KAPSAMINDADIR.

I- İdarenin

a) Adresi :  KAZIM KARABEKİR CAD. N0:4 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 0 212 499 13 12 – 0 212 499 13 09

c) Elektronik posta adresi:  ssahin@igdas.com.tr

II- İhalenin:

a) İhale Kayıt Numarası : 2013/13950

b) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal Alımı , Cal Vana alımı, 700 adet Cal25, 22.000 adet Cal15, 700 adet Cal15E Vana

c) Teslim Yerleri:

Yerli istekliler için: ÜNALAN AMBARI, AVCILAR AMBARI,

Yabancı İstekliler için:  DDP/İGDAŞ Ambarları

d) Teslim Tarihi : Aşağıdaki teslimat programına göre teslim edilecektir.

Stok Kodu Malzeme Adı Ambar Adet Son Teslim Tarihi

SKV1A CAL25 VANA K. Çekmece 500 03.06.2013

                                    Ünalan 200

                                    Toplam 700

SKV2            CAL15 VANA K. Çekmece 5.000 03.06.2013

                                    Ünalan 2.500

                                    K. Çekmece 5.000 01.07.2013

                                    Ünalan 2.500

                                    K. Çekmece 5.000 01.08.2013

                                    Ünalan 2.000

                                    Toplam 22.000

SKV2G CAL15E VANA K. Çekmece 500 01.08.2013

                                    Ünalan 200

                                    Toplam 700

e) İhalenin Yapılacağı Yer :  İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMET BİNASI KAZIM KARABEKİR  CAD. NO : 4 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL

f) İhale ve Son teklif verme tarihi ve saati: 14.02.2013 / 10:00

g) İhale dokümanı bedeli: 50,00 TL (KDV Dahil)

III. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen belgeler:

a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1)  Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2)  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat (istekliler teklif edilen bedelinin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.)

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f)  İsteklinin ortak girişim olması halinde standart formuna uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi,

isteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b) maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı verilmesi

zorunludur.

g)  İdari Şartnamede alt yükleniciye izin verilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi, İhale dokümanı İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR CAD. N0:4 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Teklifler, 14.02.2013, saat 10:00 a kadar İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir cd. No:4, 34060 Alibeyköy, Eyüp/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

IV-  İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir

V-  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

VI-  Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

IX- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verilemez.

X.  Tüm İhaleler www.igdas.com.tr internet sitesinde ilan edilmektedir.

(253)

ANKARA-İHALE 2 KALEM LAB.CİHAZI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

ANKARA TED.BLG.BSK (MSB)

2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

: 2013/7861

MSB ANKARA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

: ETLİK CADDESİ (ESKİ GARAJLAR YANI) 06010

ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

: 3123843250 – 3123843261

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

: MSB ilaç Fabrikası Komutanlığı, irfan Baştuğ Caddesi

N0:5 Dışkapı /ANKARA

: Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin imzalanmasını takip

eden tarihten itibaren 90 (doksan) takvim günü

içerisinde, defaten teslim edilecektir. Teslimatla ilgili

diğer hususlar sözleşmenin 44.2nci maddesinde

belirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 5 Nu.lı İhale

Komisyonu Başkanlığı Etlik/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 19.02.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlıolduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB.Ankara Tedarik

Bölge Başkanlığı Şartname Odası, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 5 Nu.lı İhale Komisyonu

Başkanlığı Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(192)

İSTANBUL-İHALE 2013/3671 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

KAÇAK YAPILARIN YIKILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇATALCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2013 YILI KAÇAK YAPILARIN YIKILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2013/3671

1-ldarenin

a) Adresi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) işe başlama tarihi

FERHATPASA MAHALLESİ FERHATPASA CADDESİ N0:1 34540

ÇATALCA/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2127891042 – 2127891106

c) Elektronik Posta Adresi : -

ç) ihale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ÇATALCA BELEDİYESİ SORUMLULUK SAHASI

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

3- İhalenin

FERHATPAŞA MAH.FERHATPAŞA CAD.NO:l ÇATALCA /

a) Yapılacağı yer : İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 15.02.2013 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası

veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

snatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesindebulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

1 adet EKSKAVATÖR (KIRICILI) – kendi malı olması şart değildir.

2 adet KAMYON – kendi malı olması şart değildir.

1 adet ARAZÖZ – kendi malı olması şart değildir.

1 adet KOMPRESÖR – kendi malı olması şart değildir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği nde yer alan B/lll grubu işler benzer iş olarak kabul

edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası)karşılığı ÇATALCA

BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇATALCA BELEDİYESİ MECLİS SALONU adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00

(203)

İSTANBUL-İHALE 2013/9868 KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO.4

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Servis Kutusu Parçaları Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

BU İHALE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3.G. İSTİSNA MADDESİ KAPSAMINDADIR.

I- İdarenin

a) AdreshKAZIM KARABEKİR CAD. N0:4 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarasnO 212 499 11 11 / 0 212 499 13 19 – 0 212 499 13 09

c) Elektronik posta adresi :agulcelikfigdas.com.tr

II- İhalenin:

alihale Kayıt Numarasi:2013/9868

blNiteliği, Türü, Miktarı: Mal Alımı, Servis Kutusu Parçaları Alımı, 70.700 adet Muhtelif Tipte Servis Kutusu Parçaları

Alımı

c) Teslim YerlerirYerli istekliler İçin: Ünalan Ambarı, Avcılar Ambarı, Yabancı istekliler için: DDP/İGDAŞ Ambarları

d) Teslim tarihi: Ara teslimat programına uygun olarak teslimat tamamlanacaktır.

eJİhalenin Yapılacağı yer: İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMET BİNASI KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060

ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL

flİhale ve Son teklif verme tarihi ve saati: 07.02.2013 / 14:00

glİhale dokümanı bedeli: 100,00 TL [KDV Dahil)

III. ihaleye Katılabilme Şartları ve İstenen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası

veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat (istekliler teklif edilen bedelinin %3ünden az olmamak

üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.)

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adma katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi

ile noter tasdikli imza beyannamesi,.

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde standart formuna uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi,

İsteklinin (ortak girişim olması halinde (a), (b) maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı verilmesi

zorunludur. j

g) İdari Şartnamede alt yükleniciye izin verilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin

listesi,

IV. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler:

Bu madde kullanılmamıştır.

V. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ^;

Bu madde kullanılmamıştır.

İhale dokümanı adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI SATIN ALMA

MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL temin edilebilir, ihaleye teklif verecek

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Teklifler, 07.02.2013, saat 14:00 e kadar İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir cd. No:4, 34060

Alibeyköy, Eyüp/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

VI- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede kısmi teklif verilebilir

VII- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

VIII- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

IX- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verilemez.

X. Tüm İhalelerwww.igdas.com.tr internet sitesinde ilan edilmektedir.

F-Y-03._.08.R1

istisna Kapsamındaki ihale İlanı v (232)

İSTANBUL-İHALE 2013/5973 KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO.4

Yorumlar Kapalı

İLANI

İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 ADET MÜŞTERİ İSTASYONU ALIMI işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

BU İHALE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3.G. İSTİSNA MADDESİ KAPSAMINDADIR.

I- İdarenin

a) Adresi: KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060 ALİ BEYKÖY/EYÜ P/İSTAN BUL

b) Telefon ve faks numarasnO 212 499 13 14/0 212 499 13 09 /19

c) Elektronik posta adresi :scan f

II- lhalenin:

alİhale Kayıt Numarasi:2013/5973

blNiteliği, Türü, Miktarı: Mal Alımı ,13 ADET MÜŞTERİ İSTASYONU ALIMI, 13 adet.

c) Teslim Yerleri:

Yerli istekliler İçin: İGDAŞ Avcılar ve Ünalan Ambarı Yabancı İstekliler için: DDP/İGDAŞ Ambarları

dlTeslim tarihi: 120 (Yüzyirmi takvim günü)

elİhalenin Yapılacağı yer: İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMET BİNASI KAZIM KARABEKİR CAD. N0:4 34060ALİ B EYKÖY/EYÜ P/İ STAN BUL

F)İhale ve Son teklif verme tarihi ve saati: 29.01.2013 / 15:00

glİhale dokümanı bedeli: 100,00 TL (KDV Dahil)

III. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat (istekliler teklif edilen bedelinin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.)

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde standart formuna uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b) maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı verilmesi

zorunludur.

g) İdari Şartnamede alt yükleniciye izin verilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi,

IV. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler:

4.3.1. İmalatçı firmaya aitTS 11672 belgesi ihale evrakı ile birlikte ibraz edilecektir.

V. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler . . _. .

İhale dokümanı İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060 ALİ BEYKÖY/EYÜ P/İSTAN BUL adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR CAD. N0:4 34060 ALİ BEYKÖY/EYÜ P/İSTAN BUL adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.Teklifler, 29.01.2013, saat 15:00 e kadar İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir cd. No:4, 34060 Alibeyköy, Eyüp/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

VI- lstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir

VII- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

VIII- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

IX- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verilemez.

X. Tüm İhaleler www.igdas.com.tr internet sitesinde ilan edilmektedir.

(357)

İSTANBUL-İHALE 2013/2368 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ

Yorumlar Kapalı

AG-OG HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI VE AYDINLATMA TESİSİ

YAPTIRILACAKTIR

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ GÜRPINAR VE ADNAN KAHVECİ MAHALLELERİ AG-OG HAVAİ

HATLARIN YER ALTINA ALINMASI VE AYDINLATMA TESİSİ YAPIMI İŞİW yapım işi 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2013/2368

1-İdarenin

, . BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO: 1

a) : BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2128667000 – 2128737379

c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@beyliduzu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği ,  , … İ_T..

¦ . . j . ° ° : https://ekap.kik.20v.tr/EKAP/

ınternet adresi r

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ GÜRPINAR VE ADNAN KAHVECİ

MAHALLELERİ

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 300 (ÜÇYÜZ) takvim günüdür.

3- İhalenin

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜYÜKŞEHİR MAH.

a) Yapılacağı yer : £NVER ADAKAN CAD N0:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 06.02.2013 -11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

NB 0 2 5 04.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,

bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da

serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70

oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

1- VİNÇLİ ARAÇ EN AZ 35 TONLUK 1 ADET

2- SEPETLİ ARAÇ EN AZ 25 MT İADET

3- KAMYON DAMPERLİ İADET

4- KAZICI VE YÜKLEYİCİ KEPÇE (JCP 3CX)

5- BİNEK ARAÇ (KONTROLLÜK HİZMETTLERİ İÇİN) İADET

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEPLİĞDE

YER ALAN (DV) GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA ELEKTRİK MÜH.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜYÜKŞEHİR MAH.ENVER ADAKAN CAD. N0:1

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL ADRESİNDE BULUNAN İHALE VE SATIN ALMA BÜROSU

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ

MÜD. İHALE VE SATIN ALMA BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde

verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

(230)

İSTANBUL-İHALE 2012/192128 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

GIDA SATIN ALINACAKTIR

BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURU, SIVI GIDA MALZEMESİ MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/192128

1-İdarenin

a) Adresi : EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ MEŞRUTİYET CADDESİ IMP ALTI N0:50 TEPEBAŞI BEYOĞLU/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :  2122527754 – 2122520085

c) Elektronik Posta Adresi : destek@beyoglu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :  Kefken Çevre Yaz Kampı yemekhanesi ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı Aş evi Mutfağı

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 31/12/2013 tarihine kadar kuru,sıvı gıda malzemeleri partiler halinde teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd.No:50 Tepebaşı Beyoğlu/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 15.01.2013 – 10:30

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1 . Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 . Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma

uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.  İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen

bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler,

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.  Kamu Kurumu ve özel şirketlere yapılan kuru sıvı gıda malzemeleri alımı işleri benzer iş olarak kabul

edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale İşleri Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(346)

Older Entries