ORDU-İHALE 13/25748 EKSKAVATÖR KİRALAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

PALETLİ EKSKAVATÖR VE LASTİKLİ EKSKAVATÖR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ

ORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PALETLİ EKSKAVATÖR VE LASTİKLİ EKSKAVATÖR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/25748

1-İdarenin

a) Adresi : Şarkiye Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:7 (Ek Hizmet Binası- 2) 52100 MERKEZ/ORDU

b) Telefon ve faks numarası : 4522250104-4522230113

c) Elektronik Posta Adresi : belediye@ordu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Ordu Belediyesi Mücavir alan sınırları.

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 280(ikiyüzseksen) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şarkiye Mahallesi Kazım Karabekir Cad.No:7 (Ek Hizmet Bİnası-2)52100-Merkez/ORDU

b) Tarihi ve saati : 11.03.2013 – 14:00

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanay i Odası veya Meslek Odası Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü İhale Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Strateji Geliştirme Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.  İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(535)

ORDU-İHALE 13/25724 OCAK TAŞI ALIMI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

KONKASÖRDE KIRILMAK ÜZERE OCAK TAŞI ALINMASI İŞİ

ORDU BELEDİYESİ

KONKASORDE KIRILMAK ÜZERE OCAK TAŞI ALINMASI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/25724

1- İdarenin

a) Adresi : Şarkiye Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:7 (Ek Hizmet Binası-2) 52100 ORDU MERKEZ/ORDU

b) Telefon ve faks numarası : 4522250104 – 4522230113

c) Elektronik Posta Adresi : belediye@ordu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :ORDU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 3 gün içinde işe başlanacak ve 31.12.2013 tarihine kadar idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyder pey teslim alınacaktır.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer : ŞARKİYE   MAH.   KAZIM   KARABEKİR  CAD. NO:7 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI-2 ORDU

b) Tarihi ve saati : 11.03.2013 – 10:00

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.  İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Ocak İşletme Ruhsatı olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 . İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ORDU BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.-İHALE BİRİMİadresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORDU BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.-İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 . Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ATMIŞ) takvim günüdür.

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(355)

ORDU-İHALE 13/22940 YEŞİL ALAN BAKIM HZMT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

YEŞİL ALANLARIN BAKIM (SULAMA, ÇAPALAMA VE ÇİMLERİN BİÇİLMESİ)

HİZMETİ ALINACAKTIR

ORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YEŞİL ALANLARİN BAKİMİ (SULAMA, ÇAPALAMA VE ÇİMLERİN BİÇİLMESİ) HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/22940

1-İdarenin

a) Adresi : Şarkiye Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:7 (Ek Hizmet Binası-2) 52100 MERKEZ//ORDU

b) Telefon ve faks numarası : 4522250104-4522230113

c) Elektronik Posta Adresi : beIediye@ordu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Ordu Belediyesi Mücavir alan sınırları içinde bulunan yeşil alanlar.

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(DOKUZ) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şarkiye Mahallesi Kazım Karabekir Cad.No:7 (Ek Hizmet Binası- 2) 52100 Merkez/ORDU

b) Tarihi ve saati : 22.03.2013 – 10:00

4.  ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Bitkisel Bakım Onarım ve Yeşil Alanların Bakımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Srateji Geliştirme Müdürlüğü İhale Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Srateji Geliştirme Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(265)

ORDU-İHALE LOKANTA KİRAYA VERME BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

ORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLAN METNİ

1-  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Sitesi Ordu Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Satış halinde bulunan ada/parsel 2010 / 7de kayıtlı 65 m2 işyeri lokanta,42,24 m2 işyeri ise kahvehane olarak işletilmek üzere iki işyeri birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- Şartname ve ekleri Ordu Belediyesi Gelir Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden 100,00 TL karşılığında

alınacaktır.

3-  İhale Ordu Belediyesi Encümen Salonunda 12/03/2013  tarihinde salı günü saat 14:30da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- Lokanta ve kahvehanenin işletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 16.500.00 TL. Geçici teminatı ise 495,00 TLdir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

5.1- Gerçek /Tüzel Kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Yasal yerleşim yeri belgesi sahibi olmaları.

5.2- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri.

5.3-  Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi belgesi.

5.4- Tüzel kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış belge.

5.5- Ortak girişim olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiliklerin her birinin (5.3) ve (5.4) maddelerindeki esaslara göre (emin edecekleri belge

5.6- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği

5.7-  Gerçek kişi / Tüzel Kişi ( tüzel kişilik yetkilisine ait) / Ortak Girişim (ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin ) olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerini vermesi

5.8- Gerçek veya tüzel kişiler adına vek ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekil adına düzenlenmiş vekaletnameyi vermeleri

5.9-  Geçici teminatın yatırılmış olması,

5.10- Ordu Belediyesi Gelir Müdürlüğünden alınacak ilk ihale ilan tarihi itibariyle borcu yoktur belgesi.

5.11-  İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin veya tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil ve arşiv kaydı.(Adli sicil ve arşiv kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

5.12-  İhale dokümanını satın alma belgesi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.

(434)

ORDU-İHALE MISIR SATIŞ YERİ KİRAYA VERME BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

ORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLAN METNİ

1-  İlimiz Merkez 1. ve 2. Etap kıyı düzenleme sahası içerisinde(Rıhtım başından itibaren Gazi köprüsüne kadar

olan sahil kordon boyu) bulunan kroki üzerinde yerleri belirlenen 12 adet mısır satış yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 1 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-  Şartname ve ekleri Ordu Belediyesi Gelir Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden 100,00 TL karşılığında

alınacaktır.

3-  İhale Ordu Belediyesi Encümen Salonunda 12/03/2013 tarihinde salı günü saat 14:00da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- 12 adet mısır satış yerinin yıllık muhammen kira bedeli 61.000.00 -TL, geçici teminatı ise 1.830,00 – TLdir.

5-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

5.1- Gerçek / Tüzel Kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Yasal yerleşim yeri belgesi sahibi olmaları.

5.2-  Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri.

5.3-  Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge yada Esnaf ve Sanatk Odasından Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi belgesi.

5.4- Tüzel kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış belge.

5.5- Ortak girişim olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiliklerin her birinin (5.3) ve (5.4) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge

5.6-  Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği

5.7-  Gerçek kişi / Tüzel Kişi ( tüzel kişilik yetkilisine ait) / Ortak Girişim (ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin ) olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerini vermesi

5.8- Gerçek veya tüzel kişiler adına vek ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekil adına düzenlenmiş vekaletnameyi vermeleri

5.9-  Geçici teminatın yatırılmış olması,

5.10- Ordu Belediyesi Gelir Müdürlüğünden alınacak ilk ihale ilan tarihi itibariyle borcu yoktur belgesi.

5.11-  İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin veya tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil ve arşiv kaydı.(Adli sicil ve arşiv kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

5.12-  İhale dokümanını satın alma belgesi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.

(456)

ORDU-İHALE EL SANATLARI SATIŞ YERİ KİRAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

ORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLAN METNİ

1- İlimiz Merkez Şarkiye Mahallesi pafta 2, ada 229, parsel 2de kayıtlı Teleferik Alt İstasyon Tesisi ve Çevre Düzenleme İşletmesi içerisinde bulunan 85/E nolu 10 m2 satış yeri Yöresel El Sanatları ve Hediyelik Eşya satışı yapılmak koşulu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- Şartname ve ekleri Ordu Belediyesi Gelir Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden 100,00 TL karşılığında alınacaktır.

3-  İhale Ordu Belediyesi Encümen Salonunda  07/03/2013  tarihinde perşembe günü saat 14:00da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- Satış yerinin yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 2.875,00 TL, geçici teminatı ise 87,00 TLdir.

5-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

5.1-  Gerçek / Tüzel Kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Yasal yerleşim yeri belgesi sahibi olmaları.

5.2- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,

5.3-  Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge yada Esnaf ve Sanatk Odasından Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi belgesi.

5.4-  Tüzel kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış belge.

5.5-  Ortak girişim olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiliklerin her birinin (5.3) ve (5.4) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge

5.6-  Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği

5.7-  Gerçek kişi / Tüzel Kişi (tüzel kişilik yetkilisine ait) / Ortak Girişim (ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin ) olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerini vermesi

5.8-  Gerçek veya tüzel kişiler adına vek ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekil adına düzenlenmiş vekaletnameyi vermeleri

5.9-  Geçici teminatın yatırılmış olması,

5.10-  Ordu Belediyesi Gelir Müdürlüğünden alınacak ilk ihale ilan tarihi itibariyle borcu yoktur belgesi.

5.11- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin veya tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil ve arşiv kaydı.(Adli sicil ve arşiv kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

5.12-  İhale dokümanını satın alma belgesi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.

(398)

ORDU-İHALE 13/13484 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI ÇALİŞMALARİNDA KULLANILMAK ÜZERE BEKO LODER KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/13484

1 -İdarenin

a) Adresi : Şarkiye Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:7 (Ek Hizmet Binası- 2) 52100 MERKEZ/ORDU

b) Telefon ve faks numarası : 4522250104-4522230113

c) Elektronik Posta Adresi : belediye@ordu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Ordu Belediyesi mücavir alan sınırları.

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 285(İkiyüzseksenbeş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şarkiye Mahallesi Kazım Karabekir Cad.No:7 (Ek Hizmet Binası- 2) 52100 Merkez/ORDU

b) Tarihi ve saati : 27.02.2013 – 10:00

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şanın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü İş Makinası Kiralama hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü İhale Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Strateji Geliştirme Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.  İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(244)

ORDU-İHALE 42 ADET İŞYERİ KİRAYA VERME BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

ORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLAN METNİ

1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Yeni Mahallede 1456 ada 6,7,8,9,10,11,12,13,18 nolu parseller ile 482 ada 17 nolu parsel üzerinde modern Pazar ve katlı otopark olarak kullanılan binanın zemin katında bulunan 49/Z-3, 49/C, 49/G,49/K, 49/M, 49/Z-4, 49/Z-5 numaralı 7 adet işyeri ile, 1.normal katta bulunan 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17, 40/18, 40/19, 40/20, 40/21, 40/22, 40/23, 40/24, 40/27, 40/28, 40/29, 40/30, 40/31, 40/32, 40/33, 40/34, 40/35, 40/36, 40/37, 40/38, 40/39 numaralı 35 adet işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- Şartname ve ekleri Ordu Belediyesi Gelir Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden 100,00 TL karşılığında alınacaktır.

3-  İhale Ordu Belediyesi Encümen Salonunda aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- Modern Pazar ve katlı otopark olarak kullanılan binanın zemin ve 1. Normal katında bulunan işyerlerinin yıllık muhammen kira bedelleri ve geçici teminatları,

ZEMİN KAT İŞYERLERİ (7 ADET)

Sıra Mevkii   M2 Yıllık Muhammen Geçici ihale Tarihi saati

                                     Nosu                           Kira Bedeli TL       Teminatı TL

1 Zemin Kat 49/Z-3 20 6.000,00 180,00 18/02/2013 09.30

2 Zemin Kat 49/C 20 6.000,00 180,00 18/02/2013 10.00

3 Zemin Kat 49/G 22 6.600,00 198,00 18/02/2013 10.30

4 Zemin Kat 49/K 22 6.600,00 198,00 18/02/2013 11.00

5 Zemin Kat 49/M 20,61 6.183,00 186,00 18/02/2013 14.00

6 Zemin Kat 49/Z-4 22 6.600,00 198,00 18/02/2013 14.30

7 Zemin Kat 49/Z-5 22 6.600,00 198,00 18/02/2013 15.00

1 .NORMAL KAT İŞYERLERİ ( 35 ADET )

Sıra Mevkii M2 Yıllık     Geçici Teminatı TL ihale Tarihi saati

                                                Nosu           Muhammen                                                                                        

                                                                     Kira Bedeli TL

1 1 .Normal kat 40/3 20 4.800,00 144,00 18/02/2013 15.30

2 1 .Normal kat 40/4 14 3.360,00 101.00 18/02/2013 16.00

3 kat 40/5 20 4.800,00 144,00 19/02/2013 09.30

4 1 .Normal kat 40/6 20 4.800,00 144,00 19/02/2013 10.00

5 1 .Normal kat 40/7 10 2.400,00 72,00 1902/2013 10.30

6 1 .Normal kat 40/8 10 2.400.00 72,00 19/02/2013 11.00

7 1 .Normal kat 40/9 20 4.800,00 144,00 19/02/2013 14.00

8 1 .Normal kat 40/10 20 4.800.00 144,00 19/02/2013 14.30

9 1.Normal kat 40/11 21 5.040.00 152,00 19/02/2013 15.00

10 1 .Normal kat 40/12 20 4.800.00 144,00 20/02/2013 09.30

11 1 .Normal kat 40/13 20 4.800,00 144,00 20/02/2013 10.00

12 1.Normal kat 40/14 20 4.800,00 144,00 20/02/2013 10.30

15 1 .Normal kat 40/15 20 4.800,00 144,00 20/02/2013 11.00

14 1 .Normal kal 40/16 21 5.040,00 152,00 20/02/2013 14.00

15 1 .Normal kat 40/17 20 4.800.00 144,00 20/02/2013 14.30

16 1 .Normal kat 40/18 10 2.400,00 72,00            20/02/2012 15.00

17 1 .Normal kat 40 19 10 2.400,00 72,00            20/02/2013 15.30

18 1 .Normal kat 40/20 10 2.400,00 72,00            20/02/2013 16.00

19 1.Normal kat 40/21 10 2.400,00 72,00            21/02/2013 09.30

20 1 .Normal kat 40/22 20 4.800,00 144,00 21/02/2013 10.00

21 1 .Normal kat 40/23 20 4.800,00 144,00 21/02/2013 10.30

22 1 .Normal kat 40/24 14 3.360,00 101,00 21/02/2012 11.00

23 1 .Normal kat 40/27 20 4.800.00 144,00 21/02/2013 14.00

24 1 .Normal kat 40/28 20 4.800.00 144,00 21/02/2013 14.30

25 1 .Normal kat 40/29 28 6.720.00 202,00 21/02/2013 15.00

26 1 .Normal kat 40/30 40 9.600,00 288.00 21/02/2013 15.30

27 .Normal kat 40/31 40 9.600.00 288,00 22/02/2013 9.30

28 1 .Normal kat 40/32 20 4.800.00 144,00 22/02/2013 10.00

29 1 .Normal kat 40/33 20 4.800.00 144,00 22/02/2013 10.30

30 1 .Normal kat 40/34 40 9.600,00 288,00 22/02/2013 11.00

31 1 .Normal kat 40/35 40 9.600,00 288,00 22/02/2013 14.00

32 1 .Normal kat 40/36 42 10.080,00 324,00 22/02/2013 14.30

33 1 .Normal kat 40/37 40 9.600.00 288,00 22/02/2013 15.00

34 1 .Normal kat 40/38 20 4.800.00 144,00 22/02/2013 15.30

35 1 .Normal kat 40/39 20 4.800.00 144,00 22/02/2013 16.00

5-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

5.1 – Gerçek / Tüzel Kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Yasal yerleşim yeri belgesi sahibi olmaları.

5.2- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,

5.3- Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge yada Esnaf ve Sanatk Odasından Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi belgesi.

5.4-  Tüzel kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış belge.

5.5- Ortak girişim olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiliklerin her birinin (5.3) ve (5.4) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge

5.6- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği

5.7- Gerçek kişi / Tüzel Kişi (tüzel kişilik yetkilisine ait) / Ortak Girişim (ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin ) olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerini vermesi

5.8- Gerçek veya tüzel kişiler adına vek ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekil adına düzenlenmiş vekaletnameyi vermeleri

5.9- Geçici teminatın yatırılmış olması,

5.10- Ordu Belediyesi Gelir Müdürlüğünden alınacak ilk ihale ilan tarihi itibariyle borcu yoktur belgesi.

5.11- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin veya tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.( Adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar)

5.12-  İhale dokümanını satın alma belgesi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.

(292)

ORDU-İHALE PARK ALANI KİRAYA VERME BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

ORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLAN METNİ

1-  İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:3, ada:2246, parsel 3de imar planında otel alanı olarak ayrılmış taşınmaz ile 1395 nolu sokak arasında kalan imar planında park alanı olarak ayrılarak terk edilmiş yaklaşık 2975 m2 taşınmazın 27 araçlık otopark,çocuk parkı ve yeşil alan düzenlemesi mimari proje ve teknik şartnamesine uygun olarak tüm imalatların yüklenici tarafından yapılması koşulu ile taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- Şartname ve ekleri Ordu Belediyesi Gelir Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden 100.00 TL karşılığında alınacaktır.

3-  İhale Ordu Belediyesi Encümen Salonunda  12/02/2013  tarihinde salı günü saat 14:00da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- Söz konusu taşınmazın yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 7.500,00 TL, geçici teminatı ise 225.00 TLdir.

5-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

5.1- Gerçek / Tüzel Kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Yasal yerleşim yeri belgesi sahibi olmaları.

5.2- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,

5.3-  Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge yada Esnaf ve Sanatk Odasından Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi belgesi.

5.4- Tüzel kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış belge.

5.5-  Ortak girişim olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiliklerin her birinin (5.3) ve (5.4) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge

5.6-  Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği

5.7- Gerçek kişi / Tüzel Kişi (tüzel kişilik yetkilisine ait) / Ortak Girişim (ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin ) olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerini vermesi

5.8- Gerçek veya tüzel kişiler adına vek ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile temsile tanı yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekil adına düzenlenmiş vekaletnameyi vermeleri

5.9- Geçici teminatın yatırılmış olması,

5.10-  Ordu Belediyesi Gelir Müdürlüğünden alınacak ilk ihale ilan tarihi itibariyle borcu yoktur belgesi.

5.11-  İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin veya tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil  kaydı.(Adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

5.12-  İhale dokümanını satın alma belgesi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.

(290)

ORDU-İHALE 13/7947 0

Yorumlar Kapalı

0-25MM FİLLER MALZEME ALIM IŞI

ORDU BELEDİYESİ

0-25MM FİLLER MALZEME ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/7947

1- İdarenin

a) Adresi : ŞARKİYE MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CAD. NO:7 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI-2

ORDU MERKEZ/ORDU

b) Telefon ve faks numarası : 4522250104 – 4522230113

c) Elektronik Posta Adresi : beIediye@ordu.beI.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Belediyemiz Destek Hizmetler Müd. şantiyesine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 3 gün içinde işe başlanacak, 2 ay içinde mal/emenin tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ŞARKİYE MAİL KAZIM KARABEKİR CAD. NO:7 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI-2 ORDU

b) Tarihi ve saati : 01.02.2013- 10:00

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası     . belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,     tüzel     kişiliğin     odaya      kayıtlı     olduğunu     gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.  Gerçek    kişi    olması    halinde,    noter   tasdikli    imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli    ve    içeriği    İdari    Şartnamede    belirlenen    teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve hu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 . İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 . İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ORDU    BELEDİYESİ    STRATEJİ    GELİŞTİRME    MÜD.-İHALE BİRİMİadresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORDU BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.-İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese       iadeli       taahhütlü       posta       vasıtasıyla       da gönderilebilir.

9.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu         ihalede,          işin         tamamı         için teklif verilecektir.

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda            geçici            teminat vereceklerdir.

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ATMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak             ihaleye             teklif verilemez.

(269)

Older Entries