DİYARBAKIR-İHALE 10 KİŞİ HİZMET ALIMI KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Yorumlar Kapalı

EK-5a

İHALE İLANI

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

2013 Mali Yılı İçin 10 Kişi İle 12 Aylık Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü (Kalkınma Ajansları Mal,

Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Madde 10) ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:    

a) Adresi    Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bul. No:15/A 21080 Bağlar/Diyarbakır

b) Telefon ve Faks Numarası    Tel: 0(412) 2371216-17-82-83 Faks 0 (412) 2371214

c) Elektronik Posta Adresi    info(o>karacadag. org.tr

2-Ihale Konusu işin:    

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    Niteliği; Hizmet Alımı, Türü; Temizlik Elemanı, Şoför, Sekreter ve Çavcı Miktarı; 10 kişi (4 temizlik elemanı, 3 şoför, 2 sekreter, 1 çaycı)

b) Yapılacağı Yer    1) Karacadağ Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası/Diyarbakır 2) Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası

c) Süresi    1 Yıl (01/01/2013-31/12/2013)

3-Ihalenin    

a)Usulü    : Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı Yer    : Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati    : 12/09/2012 Çarşamba Saal. 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri

teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkrlar

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Standart forma uygun teklif mektubu,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname

ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki

teminatların İdarenin hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

0 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrıverilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 75inden az olmaması,

b) İsteklinin taahhüdü altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının,

teklif edilen bedelin % 45inden az olmaması,

c) Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi (iş bitirme belgeleri, hak ediş

belgeleri… vb) sunan istekli yeterli kabul edilir.

d) isteklinin bilançosu (vergi dairesi veya Yeminli Mali Müşavir Onaylı son 2 döneme ait).

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İsteklinin son 10 (on) yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70i oranında

gerçekleştirdiği veya % 50si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu

iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50si oranından az olmamak üzere tek

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

b) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel

çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, (iş sözleşmeleri, personel yeterlilik belgeleri,

sigorta aidat belgeleri, özgeçmişler, taahhütnameler).

c) İsteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren bilgi ve

belgeler (bilgisayar ve yönetim sertifikaları vb.).

d) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, ulusal veya uluslararası

kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar (TSE, TSEK,

ISO, Patent, Lisans… vb).

e) Evvelce tamamlanan benzer işlerin numuneleri, katalogları, fotoğrafları ve/veya video çekimleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale dokümanı Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/Diyarbakır adresinde

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, 12/09/2012 Çarşamba günü saat 14:00e kadar Karacadağ Kalkınma Ajansına verilebileceği gibi,

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

Teklifler 12/09/2012 Çarşamba günü saat 14:00te Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonunda

açılacaktır.

8. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

düzenlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

15.11.2012 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminatın yatırılacağı Banka ve Hesap No:

T.C. Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi, İBAN NO: IBAN: TR72 0001 0000 9152 8824 4950 01.

11. Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine

tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte

veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

Kamuoyuna duyurulur.

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

2

(222)

ŞANLIURFA-İHALE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

2013 Mali Yılı İçin 7 Kişi İle 12 Aylık Güvenlik Hizmeti Alım İşi Açık İhale Usulü (Kalkınma Ajansları

Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Madde 10) ile ihale edilecektir.

1-Ajansın irtibat Bilgileri:    

a) Adresi    Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bul. No:15/A 21080 Bağlar/Diyarbakır

b) Telefon ve Faks Numarası    Tel: 0 (412) 2371216-17-82-83 Faks 0(412)2371214

c) Elektronik Posta Adresi    info@karacadag.org.tr

2-Ihale Konusu işin:    

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    Niteliği; Hizmet Alımı, Türü; Güvenlik Hizmeti Miktarı; 7 adet Güvenlik Elemanı

b) Yapdacağı Yer    1) Karacadağ Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası/Diyarbakır 2) Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası

c) Süresi    1 Yıl (01/01/2013-31/12/2013)

3-Ihalenin    

a) Usulü    : Herkese Açık ihale Usulü

b) Yapdacağı Yer    : Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati    : 10/09/2012 Pazartesi – Saat. 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri

teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkrlar

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Standart forma uygun teklif mektubu,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname

ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki

teminatların İdarenin hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı

verilmesi zorunludur.

14.2. ükoııomik vc mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşiması gereken kriterler;

a) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 75inden az olmaması,

b) İsteklinin taahhüdü altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının,

teklif edilen bedelin % 45inden az olmaması,

c) Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi (iş bitirme belgeleri, hak ediş

belgeleri… vb) sunan istekli yeterli kabul edilir.

d) İsteklinin bilançosu (vergi dairesi veya Yeminli Mali Müşavir Onaylı son 2 döneme ait).

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İsteklinin son 10 (on) yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70i oranında

gerçekleştirdiği veya % 50si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu

iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50si oranından az olmamak üzere tek

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

b) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel

çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, (iş sözleşmeleri, personel yeterlilik belgeleri,

sigorta aidat belgeleri, özgeçmişler, taahhütnameler).

c) İsteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren bilgi ve

belgeler (bilgisayar ve yönetim sertifikaları vb.).

d) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, ulusal veya uluslararası

kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar (TSE, TSEK,

ISO, Patent, Lisans… vb).

e) Evvelce tamamlanan benzer işlerin numuneleri, katalogları, fotoğrafları ve/veya video çekimleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale dokümanı Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/Diyarbakır adresinde

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, 10/09/2012 Pazartesi günü saat 14:00e kadar Karacadağ Kalkınma Ajansına verilebileceği gibi,

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

Teklifler 10/09/2012 Pazartesi günü saat 14:00te Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonunda

açılacaktır.

8. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

düzenlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

15.11.2012 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminatın yatırılacağı Banka ve Hesap No:

T.C. Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi, IBAN NO: İBAN: TR72 0001 0000 9152 8824 4950 01.

11. Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine

tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte

veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

Kamuoyuna duyurulur.

2

(260)