İSTANBUL-İHALE 2013/22204 SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ MRK.BŞTBP.

Yorumlar Kapalı

2013 YILI 9 AYLIK TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP DAMAR CER.EĞT.VE ARST.HASTANESİ

2013 YILI 9 AYLIK TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/22204

1 – İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Tesiim yeri

c) Teslim tarihi

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) I arihi ve saaü

Tıbbiye Cad. No: 13 34668 Haydarpaşa Üsküdar/İSTANBUL

2165424415-2164183317

İstaııbiileah20@saglik.gov.tr

httpsi/ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cer Eğt. ve Arşt. Hastanesi

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi İlgili Deposu

: Sözleşmeyi müteakip başlayacak olup, malzemeler hastanemiz

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ilgili deposunca talep edildiği şekilde

istenilen zaman ve miktarlarda sözleşme süresi bitimine kadar teslim

edilecektir.

Dr. Siyam i Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve

Araştırına Hastanesi Kule Bina Oditoryum Salonu

: 15.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sıcıi Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekiı ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1.

O.İ.I. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

-CE veya TSE Belgesi

-Tüm Sıvı ve Çamaşır Yıkama Ürünleri için Ürün Güvenlik Bilgi Formları ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman:

İhalede teklif edilen ürünlerin her biri için numune malzeme verilecektir. Teklif veren firmalar teklif ettikleri

malzemelerin numunelerini, liste halinde (ihale kalem sıra numarası, malzeme adı, teslim edilen numune miktarı,

malzemenin markası) ihalenin adı, bilgileri anlaşılır bir şekilde belirtilerek ihale tarihinden önce hastanemiz

idaresine teslim edilecektir. Numune tesl im tutanağı ve varsa teklif ettikleri ürünlerle ilgili katalog ve/veya

broşür vb. ihale dosyasında konulacaktır.

Teklif edilen malların belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numune ve/veya ayrıntılı teknik

bilgilerinin yer aldığı katalogları, broşür, kullanma kılavuzları, vb. herhangi birini getirmeyen firmaların

teklifleri değerlendirmeye alınmayıp geçersiz sayılacaktır. Numunelerin uygunluğu için uygunluk/uygunsuzluk

belgesi düzenlenecek ve değerlendirme bu doğrultuda yapılacaktır.

5. bkonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dr. Siyami Ersek Göğüs

Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satmalıma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vere» .eklerdir.

U. Veriler, tekliflerin geçerlilik suresi, hale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

i.2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,

13. Diğer hususlar:

-İhale uhdesinde kalan firmanın sözleşme için getireceği kesin teminat mektubunun geçerlilik süresi işin bitiş

süresinden l(bir) ay fazla olmalıdır.

-İstekliler birim fiyatlarını virgülden sonra 4 (dört) hane olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak toplam teklif

tutarı virgülden sonra en yakın ikiondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde

yannrıkuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındakideğerler ise dikkate

alınmayacaktır.

Teknik şartname ve Sözleşme tasarısı bu şartnamenin ayrılmaz birparçasıdır.Teknik şartname ve İdari

şartnamelerde bulunmayan hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, yönetmelikler ve tebliğler ile Sağlık

Bakanlığının ilgili genelgelerine istinaden hareket edilecektir.

(348)

İSTANBUL-İHALE 2012/177011 SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ MRK.BŞTBP.

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK MALZEMELERİ SATİN ALINACAKTIR

Göğüs Kalp Daııutr Ccr.Egt.ve Arş.Hastanesi -Dr.Siyami Ersek

2013 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ alım] 4734 sayılı Kamu İhale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2012/177011

: TIBBİYE CD 34668 HAYDARPAŞA ÜSKÜDAR/İSTANBUL

: 2165424415-2164189645

: istanbuleah20@sag 1 i k.gov.tr

: https://ckap.kik,gov.tr/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Dr.Siyamı Ersek Göğüs Kalp Damar Cer. Eğt. ve Arş.Hastanesi Deposu

: Sözleşmeyi müteakip başlayacak olup, malzemeler istenilen zaman ve

miktarlarda 31 /12/2013 tarihine kadar teslim edilecektir.

DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

: EĞİTİM VE ARAŞTİRMA HASTANESİ KULE BİNA ODİTORYUM

SALONU

: 25.12.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik vc mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

-CE veya TSE Belgesi

-Tüm Sıvı ve Çamaşır Yıkama Ürünleri için Ürün Güvenlik Bilgi formları

İhale Kayıt Numarası

I-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

e) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- İ hal e konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) feslim yeri

e) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) T arihi ve saati

75/2/-/4,3.2, Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman:

-Teklif edilen ürünler için uygunluk değerlendirmesi yapılacaktır. Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemelerin

numunelerini, numune teslim tutanağı karşılığında idareye teslim edeceklerdir. Numuneler liste halinde (malzemenin

adı. teslim edilen numune miktarı ve kalem sıra numarası yazılarak) teslim edilecektir.Numune getirmeyen firmaların

teklifleri değerlendirmeye alınmayıp geçersiz sayılacaktır. Numunelerin uygunluğu için uygunluk/uygunsuzluk belgesi

düzenlenecek ve değerlendirme bu doğrultuda yapılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk kirası) karşılığı DR. SİYAMI ERSEK GÖĞÜS

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTİRMA HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-inıza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR. SİYAMI ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE

ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli

taahhütlü posia vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir,

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(285)

İSTANBUL-İHALE 2012/173401 SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ MRK.BŞTBP.

Yorumlar Kapalı

2013 YILI MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI SARF MALZEME ALIMI İHALESİ

Göğüs Kalp Damar Cer.Eot.ve Arş.Hastanesi -Dr.Siyami Ersek

2013 Yılı Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sarf Malzeme Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/173401

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- îhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

TIBBİYE CD 34668 HAYDARPAŞA ÜSKÜDAR/İSTANBUL

2165424434 – 2164189645

istanbuleari20@5aglik.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

yer alan ihale dokümanı içinde bulursan idari

şartnameden ulaşılabilir.

: Dr. Siyamı Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Deposu

İŞ SÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP

BAŞLAYACAK OLUP, MALZEMELER 31.12.2013

TARİHİNE KADAR İSTENİLEN ZAMAN VE MİKTARLARDA

TESLİM ALINACAKTIR.

DR. SİYAMI ERSEK GOGUS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULE BİNA

ODİTORYUM SALONU

: 04.12.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge

veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte

sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması

yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi sicil belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite

Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat

Yeterlilik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili

kurum veya kuruluşça düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren

belgeler.İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Ülkemizde yerleşik bulunan üretici ve ithalatçı firmaların ürettikleri ve ithal ettikleri ilgili

yönetmelikler kapsamında tıbbi cihazları bayilerini teknik servislerini Sağlık Bakanlığı

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasına (TITUBB) bildirilmesi gerekmektedir. İhaleye katılan tüm isteklilerin T.C.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması gerekmektedir.

TITUBB da SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR ibaresi bulunmayan ürünler/

tıbbi cihazlar piyasaya arz edilemeyeceğinden kamu alımlarına iştirak edemezler.

Teklif edilen ürünleri üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında

ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri T.C. İlaç ve Tıbbî Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına

kayıtlı SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR ibareli barkod numaralarını ayrı

ayrı belgeleyecek ve ihale dosyasında sunacaktır.

Teklif edilen ürün, tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında değilse ve üreticinin/ithalatçının

yönetmelikler kapsamında olmadığı yazılı olarak beyan edilmiş ise,ihale konusu tıbbi

malzeme ile ilgili ürün kalite belgesi olarak, ürüne ait TSE Belgesi veya Türk Standartları

Enstitüsü nden alınan Uygunluk Raporu veyaTSEK(Kalite Uygunluk) Belgesi veya ürün

üzerinde CE/E/E işareti ve bu işaretlerle ilgili belgelerden herhangi bir tanesi İhale

Komisyon Başkanlığı na sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen ürünlerden birer adet orjinal numune ihale komisyonuna tutanakla teslim

edilecek (Numunelerin her bîri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş

olarak bir liste ile imza karşılığı orjinal ambalajında komisyona teslim edilecektir.) ve/

veya İstekliler teklif edilen malzemelere ilişkin katalog ve/veya broşürleri vb tanıtım

materyalini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 nolu Döner Sermaye Kaynaklarından Yapılacak

Olan ihalelerde Uyulması Gereken Usul Ve Esaslar genelgesine göre, numuneler işin

uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek

görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla

ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyon üyeleri tarafından

değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır. İstekli firmalar teklif etmiş oldukları

ürünlerin miatlarına ilişkin bilgilerini ihale teklif zarfında sunacaklardır.Yüklenici firma;

teslim etmiş olduğu ürünlerden son kullanma tarihleri yaklaşan ürünleri miadının

dolmasına 1 ay kala, idarenin yazılı talimatı ile uygun miadlı ürünlerle değiştirecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı DR.

SİYAMI ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SATINALMA İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı

almak isteyenler, posta masrafı dahil 30 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini SAĞLİK

KURUMLARI 4 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI ZİRAAT BANKASI ÜSKÜDAR

2442350-5003 NOLU HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih,

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR

CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir,

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(243)

İSTANBUL-İHALE 2012/171824 SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ MRK.BŞTBP.

Yorumlar Kapalı

GIDA SATIN ALINACAKTIR

Göğüs Kalp Damar Cer.Eğt.ve Ars.Hastanesi -Dr.Siyami Ersek

2013 YILI ALTI AYLIK YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19

uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası =2012/171824

1-İdaren in

a) Adresi : TIBBİYE CD 34668 HAYDARPAŞA ÜSKÜDAR/İSTANBUL

: 2165424415-2164189645

: istanbuleah20@saglik.gov.tr

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İAŞE DEPOSU

: SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP BAŞLAYACAK OLUP İSTENİLEN

ZAMAN VE MİKTARLARDA TESLİM EDİLECEK, TESLİMAT

30.06.2013 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

DR. SİYAMI ERSEK GOGUS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ E. A.

HASTANESİ KULE BİNA ODİTORYUM SALONU

14.12.2012- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS

N°7 24 99KALP VE DAMAR CERRAHİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA İHALE

BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta

masrafı dahil 30 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini SAĞLIK KURUMLARI 4 NOLU DÖNER SERMAYE

SAYMANLIĞI ZİRAAT BANKASI ÜSKÜDAR 2442350-5003 NOLU HESABINA yatırmak zorundadır. Posta

yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından

veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ E. A.

HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(392)

İSTANBUL-İHALE 2012/171488 SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ MRK.BŞTBP.

Yorumlar Kapalı

2013 YILI NÜKLEER TIP MALZEMELERİ

Göğüs Kalp Damar Cer.Eğt.ve Arş.Hastanesi -Dr.Siyami Ersek

2013 YILI NÜKLEER TIP MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: 2012/171488

: TIBBİYE CD 34668 HAYDARPAŞA ÜSKÜDAR/İSTANBUL

: 2165424415-2165424434 – 2164189645

: istanbuleah20@saglik.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİ

HASTANESİ DEPOSU

İŞ SÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP BAŞLAYACAK

OLUP, MALZEMELER 31.12.2013 TARİHİNE KADAR İSTENİLEN

ZAMAN VE MİKTARLARDA TESLİM ALINACAKTIR.

DR.SİYAMİ ERSEK GOGUS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

HASTANESİ KULE BİNA ODİTORYUM SALONU

: 13.12.2012-14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,

ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

TÜRK ATOM ENERJİSİ KURUMUNDAN ALINMIŞ LİSANS BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

N»7 2 5 0 14.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin %

30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge

faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi sicil belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli

Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşça

düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.İsteklinin bu belgelerden birini

sunması yeterlidir.

4.3.3.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

-Yerli ürünler için imalat izin belgesi, ithal ürünlerde ise Sağlık Bakanlığı İthalat İzin Belgesi-Jeneratör için

T.C.Sağlık Bakanlığından alınmış Ürün Tescil Belgesi

-Teklif edilen ürün, tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında değilse ve üreticinin/ithalatçının yönetmelikler

kapsamında olmadığı yazılı olarak beyan edilmiş ise,ihale konusu tıbbi malzeme ile ilgili ürün kalite belgesi

olarak, ürüne ait TSE Belgesi veya Türk Standartları Enstitüsünden alınan Uygunluk Raporu

veyaTSEK(Kalite Uygunluk) Belgesi veya ürün üzerinde CE/E/E işareti ve bu işaretlerle ilgili belgelerden

herhangi bir tanesi İhale Komisyon Başkanlığına sunulacaktır.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen malzemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıt edilmiş ve

onaylanmış ürün numaralarının, liste halinde ihale dosyasında verilmesi ve teklif mektubunda belirtilmesi

zorunludur.TITUBBda (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası)Sağlık Bakanlığından onaylıdır ibaresi

bulunmayan ürünler piyasaya arz edilemeyeceğinden kamu alımlarına katılamayacaklardır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman:

-Jeneratörün özelliklerini gösteren bilgi ve belgeler.

-Teknik şartnameye her bir madde için verilmiş cevap yazısı.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya Özel Sektörde her türlü tıbbi sarf malzeme alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS

KALP VE DAMAR CERRAHİ HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta

masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini SAĞLIK KURUMLARI 4 NOLU DÖNER SERMAYE

SAYMANLIĞI ZİRAAT BANKASI ÜSKÜDAR 2442350-5003 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı

««7 2 5 ni;satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale

tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın

postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİ

HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(162)

İSTANBUL-İHALE 2012/169885 SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ MRK.BŞTBP.

Yorumlar Kapalı

2013 YILI TIBBİ GAZ

Göğüs Kalp Damar Cer.Eğt.ve Arş.Hastanesi -Dr.Siyami Ersek

2013 YILI TIBBİ GAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 2012/169885

TIBBİYE CD 34668 HAYDARPAŞA ÜSKÜDAR/İSTANBUL

0 216 542 44 15 – 0 216 418 96 45

istanbuleah20@saglik.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

HASTANESİ DEPOSU

Sözleşmeyi müteakip İdarenin yazılı talimatı ile işe başlanacak olup işin

en geç 31/12/2013 tarihinde bitirilmesi esastır. İhale onaylanıp sözleşme

yapıldıktan sonra idarenin belirleyeceği miktarlarda 31.12.2013 tarihine

kadar gazların muayenesi yapıldıktan sonra hastanemize teslim edilir.

DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

HASTANESİ KULE BİNA ODİTORYUM SALONU

13.12.2012- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,

ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

- İstekli yetkili satıcı ise hem kendisi hem de üretici firmaya ait Sağlık Bakanlığı ndan verilen medikal amaçlı

gaz üretme ve dolum izin belgesine sahip olacak ve bunu ibraz edecektir.

- İstekli medikal amaçlı gaz üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan

Mesul Müdürlük Belgesini sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest

7 24 96muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin %

30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge

faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi sicil belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli

Malı Belgesi,

desteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşça

düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.İsteklinin bu belgelerden birini

sunması yeterlidir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekli kendisini veya bayisi olduğu firmanın sinai ve tıbbi gazların üretimi satışı pazarlanması ve dağıtımı

faaliyetlerine yönelik olarak TSE veya diğer belgelerini ibraz edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya Özel sektörde yapılmış hertürlü medikal gaz temini.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİM adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta

masrafı dahil 50 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini SAĞLIK KURUMLARI 4 NOLU DÖNER SERMAYE

SAYMANLIĞI ZİRAAT BANKASI ÜSKÜDAR 2442350-5003 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale

tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın

postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

rf 7 24 96bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(160)

İSTANBUL-İHALE 2012/154490 SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ MRK.BŞTBP.

Yorumlar Kapalı

GIDA MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Göğüs Kalp Damar Cer.Egt.ve Arş.Hastanesi -Dr.Siyami Ersek

2013 YILI MUHTELİF GIDA MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2012/154490

TIBBİYE CD 34668 HAYDARPAŞA ÜSKÜDAR/İSTANBUL

2165424415-2164189645

istanbuleah20@saglik.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİ

HASTANESİ İAŞE DEPOSU

c) Teslim tarihi : 01/01/2013 TARİHİNDE BAŞLAYACAK OLUP KULLANICILARIN

İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA İSTENİLEN ZAMAN VE

MİKTARLARDA TESLİM EDİLECEK, TESLİMAT 31/12/2013

TARİHİNDE SONA ERECEKTİR

3- İhalenin

vY , . DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

a) apı acagı yer HASTANESİ KULE BİNA ODİTORYUM SALONU

b) Tarihi ve saati : 12.12.2012-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,

ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ GIDA ÜRETİM SERTİFİKASI

-İTHAL ÜRÜNLER İÇİN İTHALAT İZİN BELGESİ TESLİMAT SIRASINDA İSTENECEKTİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin %

30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge

faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

- İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ

- İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN

KAPASİTE RAPORU

- İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN

İMALAT YETERLİK BELGESİ

- İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ VE

TEKLİF ETTİĞİ MALA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLER TSE BELGELİ OLACAKTIR VE TESLİMATTA MUAYENE

KOMİSYONUNA İBRAZ EDECEKLERDİR

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERE AİT TESLİM EDEBİLECEKLERİ MARKALARI İHALE

DOSYASINDA LİSTE HALİNDE VERECEKLERDİR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

GIDA SATIŞI YAPMIŞ OLMAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta

masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini SAĞLIK KURUMLARI 4 NOLU DÖNER SERMAYE

SAYMANLIĞI ZİRAAT BANKASI ÜSKÜDAR 2442350-5003 NOLU HESABINA yatırmak zorundadır. Posta

yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından

veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

I I /

(301)

İSTANBUL-İHALE SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ MRK.BŞTBP.

Yorumlar Kapalı

PERSONEL HİZMETİ ALİNACAKTİR

Göğüs Kalp Damar Cer.Egt.ve Ars.Hastanesi -Dr.Siyami Ersek

2013 YILI 12 AYLIK TEKNİK VE BİYOMEDİKAL ELEMANLARI hizmet alımı 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2012/132470

TIBBİYE CD 34668 HAYDARPAŞA

: ÜSKÜDAR/İSTANBUL

: 2165424434-2164189645

: istanbuleah20@saglik.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

: EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR

CERRAHİSİ HASTANESİ

: İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013

DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR

: CERRAHİSİ HASTANESİ KULE BİNA ODİTORYUM

SALONU

: 19.10.2012- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

-7 1

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saatibilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden soma düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu

sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer

belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest

meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam

gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince

onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet

işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin

%15inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere

ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimim gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.BÜNYESİNDE MERKEZİ İKLİMLENDİRME VE TIBBİ GAZ SİSTEMİ BULUNAN

HASTANELERDE VERİLMİŞ OLAN TEKNİK İŞLETME HİZMETİ KABUL

EDİLECEKTİR.

».Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı

DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ HASTANESİ

SATINALMA İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı

almak isteyenler, posta masrafı dahil 90 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini SAĞLIK

KURUMLARI 4 NOTU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞININ ZİRAAT BANKASI

ÜSKÜDAR ŞUBESİ 2442350-5003 NOLU HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla

ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile

ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını

yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün

önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma

tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR

CERRAHİSİ HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(262)