4 KALEM KURU MAMA VE HAYVAN GIDA ALIMI

ÇANKAYA BELEDİYESİ VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4 KALEM KURU MAMA VE HAYVAN GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi (varsa)

2013/20239

Ziya Gökalp Cad. Eski Ted Koleji N0:47 H BLOK

Kolej/Çankaya /ANKARA ÇANKAYA/ANKARA

3124588912 – 3124589024

veteriner@cankaya.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

ÇANKAYA BELEDİYESİ SAHİPSİZ HAYVAN BAKIM

EVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YEŞİLKENT

MAHALLESİ 555.CADDE(MÜHÜYE KÖYÜ)

ÇANKAYA/ ANKARA

Sözleşme İmzalandığı tarihten itibaren 1 gün

içerisinde işe başlanır. İşe başladığı gün idarenin

istediği miktardaki malların teslimatı belirtilen

adrese yapılacaktır. Sonraki teslimatlar sözleşme

esnasında idarenin belirleyeceği takvime göre

yazılı talep üzerine teslimat proğramına uyulacak

şekilde idarece istenilen miktardaki malları teslim

edecektir. Teslimat proğramına uyulmadığı

takdirde sözleşme bedeli üzerinde % 1 oranında

cezai işlem yapılacaktır. Yüklenici idarece

onaylanmış teslim proğramına uymak zorundadır.

Ancak Zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile

teslim proğramında değişiklik yapılabilir. İdarece

onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirdeyüklenici bu hususu kendisine tebliğ tarihinden

başlamak üzere 5 iş günü içerisinde yeni duruma

göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Sözleşme kapsamında ihtiyaç duyulan malın

(mama, parça tavuk, süt) miktarlarında çeşitli

sebeplerden dolayı düşüş olması durumunda

İdare, Yükleniciye düşülen miktarları yazılı olarak

bildirilir. Yüklenici düşülen bu miktarla ilgili ücret

talep edemez.

3- İhalenin

Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

a) Yapılacağı yer : Ziya Gökalp Caddesi No:47 H Blok

Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 14.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,

ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Köpek Mamalarına ait T.C Tarım Bakanlığınca köpek yemi imal belgesi (ruhsat) veya ithal izin belgesi verilmiş

olmalıdır. Bu belgeleri noter onaylı olarak ibraz edilmelidir.

Köpek Mamalarına ait T.C Tarım Bakanlığınca verilmiş yem depolama ve satış ruhsat belgesi olmalıdır. Bu belgeler

noter onaylı olarak ibraz edilmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

(348)