İZMİR-İHALE 2013/21401.AKARYAKIT ALIMI. TAPU VE KADASTRO GENEL MD. 3 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

AKARYAKIT

TAPU KADASTRO 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU

VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 2013/21401

. KONAK MAH CUMHURİYET BULVARI HÜKÜMET

KONAĞI D-E BLOK KAT:2 35250 KONAK/İZMİR

: 2324464700-2324417985

: izmir@tkgm.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

: İzmir(6)Aydın(3) ve Manisa(3) İl sınırları içerisinde en az

12(oniki) adet Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt veren

istasyonun ve taşıt tanıma sistemine dağil akaryakıt

istasyonları

: YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞME

YAPILMASINDAN SONRA15.03.2013 İLE 14.03.2014

TARİHLERİ ARASINDA YÜKLENİCİ İSTASYONU

VE TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE DAHİL OLAN

İSTASYONLARDA İDARE ARAÇLARINA

PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR. (TEKNİK

ŞARTNAME EKÎNDEKİ LİSTEDE

BELİRTİLMİŞTİR)

: tapu kadastro 3. bölge müdürlüğü

: 01.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince

alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu ise. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan

Akaryakıt Dağıtım yapma ve Lisans belgeler

2- Akaryakıt ve Pazarlama kuruluşunun bayisi ise, EPDKdan alınan bayilik belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

ö.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı tapu kadastro 3.

bölge müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar tapu kadastro 3. bölge müdürlüğü adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(286)

KONYA-İHALE 5 ADET ŞOFÖRSÜZ ARAÇ KİRALAMA TAPU VE KADASTRO V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

Genel hizmet alımı

5 ADET ŞOFÖRSÜZ YAKITSIZ BİNEK (SEDAN)ARAÇ KİRALAMA

Tapu ve Kadastro V. Bölge DSİ

5 ADET ŞOFÖRSÜZ YAKITSIZ BÎNEK (SEDAN)ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2012/181888

ÖĞRETMENEVLERİ MAH. MÜCAHİT ASKER 12 42160

MERAM/KONYA

3323217010 – 3323217011

konya@tkgm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

. KONYA TAPU VE KADASTRO 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ

 ALANI VE İDARECE BELİRLENECEK GÖREV YERLERİ

: İşe başlama tarihi 09.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

KONYA TAPU VE KADASTRO 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRETMEN EVLERİ MAHALLESİ MÜCAHİT ASKER CADDESİ

NO: 12 MERAM/KONYA

25.12.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

^a^ıSon beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin

°/t 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN HER TÜRLÜ TAŞIT KİRALAMA

HİZMETİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KONYA TAPU VE

KADASTRO V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME ŞUBE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KONYA TAPU VE KADASTRO 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER

SERMAYE İŞLETME BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(317)

SAMSUN-İHALE ŞOFÖRSÜZ YAKITSIZ 6 AD.ARAÇ Kİ TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

YAKITSIZ 6 ADET BİNEK ARAÇ KİRALAMA

Tapu ve Kadastro X. Bölge DSİ

Şoförsüz Yakıtsız 6 Adet Binek Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası : 2012/177418

1-İdarenin

a) Adresi : Liman Mahallesi Gezi Caddesi 10 55100 İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası : 3624452245 – 3624452255

c) Elektronik Posta Adresi : samsun@tkgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Samsun Tapu ve Kadastro X. Bölge Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze bağlı Samsun, Sinop, Amasya, Ordu Kadastro Müdürlükleri ile şehir içi ve şehir dışı güzergahlar.

c) Süresi İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer Liman mah. Gezi Cad. No:10 İlkadım/SAMSUN

b) Tarihi ve saati 14.12.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli.ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası)karşılığı Tapu ve Kadastro X. Bölge DSİ – İşletme Servisi Zemin Kat adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif, verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tapu ve Kadastro X. Bölge DSİ – İşletme Servisi Zemin Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(312)

VAN-İHALE DÜZELTME İLANI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADARSTRO 15. BÖLGE MD

Yorumlar Kapalı

DÜZELTME İLANI

VAN TAPU VE KADASTRO XV. BÖLGE MUDURLUGU

Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge ve Bağlı Kadastro Müdürlüklerinde Kullanılmak

Üzere Şoförsüz ve Akaryakıtsız 1 (Bir) Yıl Süreli 7 (Yedi) Adet Sedan Binek Araç Kiralanma

Hizmet Alım İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26

ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.

Başvuruların/Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması

gerekmektedir.

İhale kayıt numarası : 2012/157762

1- İdarenin

a) Adresi :Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü

Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat:2 Van

b) Telefon ve faks numarası :04322140285-86 04322140287

c) Elektronik posta adresi : van@tkgm.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2- Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :2012/157762

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış :Van Postası – 02/11/2012

ise)

3- Düzeltilen [madde/maddeler] :İhale Tarihi 30/11/2012 saat: 10:00 olarak

değiştirilmiştir.

(258)

VAN-İHALE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADARSTRO 15. BÖLGE MD

Yorumlar Kapalı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Tapu ve Kadastro XV. Bölge DSİ

Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge ve Bağlı Kadastro Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere Şoförsüz ve Akaryakıtsız 1

(Bir) Yıl Süreli 7 (Yedi) Adet Sedan Binek Araç Kiralanma Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/157762

l-İdarenin

. ŞEREFİYE MAHALLESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT:2

CUMHURİYET CADDESİ 65100 VAN MERKEZ/VAN

: 4322140285 – 4322140287

: van@tkgm.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta

Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

miktarı . bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü

. _.. . İşe başlama tarihi 02.01.2013, işin bitiş tarihi

C) bureSI 31.12.2013

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat:2 van

b) Tarihi ve saati : 26.11.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilkilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak

düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5. maddesi ve aynı kanuna dayanak olarak çıkarılan Karayolu Taşıma

Yönetmenliğinin 6. maddesinde belirtilen şehir içi ve şehirlerarası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak için verilmiş

olan noter onaylı (Al) taşıma yetki belgesi

İstekliler ihale konusu iş için teklif etmiş oldukları araçların motor hacmi, marka ve modellerini birim fiyat teklif

mektubu eki, birim fiyat teklif cetvelinde belirteceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma

uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Al Taşıma Yetki Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Araç Kiralama Hizmet Alım İşi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge

Müdürlüğü ve https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(260)

KONYA-İHALE 3 ADET BİNEK ARAÇ KİRALAMA HİZ TAPU VE KADASTRO V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

SURUCUSUZ (ŞOFORSUZ) YAKITSIZ 3 ADET BİNEK (SEDAN) ARAÇ KİRALAMA

KONYA TAPU VE KADASTRO V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SÜRÜCÜSÜZ (ŞOFÖRSÜZ) YAKITSIZ 3 ADET BİNEK (SEDAN) ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/104364

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta

Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

ÖĞRETMEN EVLERİ MAH. MÜCAHİT ASKER 12 42160

MERAM/KONYA

3323217010 – 3323217011

konya@tkgm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve

miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

. bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

KONYA TAPU VE KADASTRO V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

: YETKİ ALANI VE İDARECE BELİRLENECEK GÖREV

YERLERİ

İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi

¦ 31.12.2012

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

KONYA TAPU VE KADASTRO V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

: ÖĞRETMEN EVLERİ MH. MÜCAHİT ASKER CD. NO: 12

MERAM/KONYA

: 16.08.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüze! kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler İle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma

uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN HER TÜRLÜ TAŞIT

KİRALAMA HİZMETİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KONYA TAPU VE KADASTRO V.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME ŞUBE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KONYA TAPU VE KADASTRO V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE

İŞLETME ŞUBE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(425)