DİYARBAKIR-İHALE MÜSADERELİ ARAÇ SATIŞI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

MÜSADERELİ ARAÇ VE EMVALLERİN AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ :ŞANLIURFA

Tarihi    15.02.2013

Saati    10:30

Yeri    Satış Salonu

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : DİYARBAKIR

Parti No    Şefliği    Bulunduğu Yer    Cinsi    ölçü Birimi    Miktarı    Muh. Bedeli TL.    Tutarı    Geçici Teminat

1    Dicle    Dicle Orman işletme Şefliği    21 AL 669 Plakalı ford Kamyon 1976 Model    Adet        4.000,00    4.000,00    120,00

2    Diyarbakır    Diyarbakır Orman İşletme Şefliği    21 EB 253 plakalı Ford Kamyon 1977 Model    Adet        850,00    850,00    25,50

3    Diyarbakır    Diyarbakır Orman İşletme Şefliği    21 EC 668 Plakalı Toyota R. StationW 1987 Model    Adet        4.000,00    4.000,00    120,00

4    Hani    Hani Orman İşletme Şefliği    21 DY 287 Ford Kamyon 1982 Model    Adet    1    1.150,00    1.150,00    34,50

5    Hani    Hani Orman İşletme Şefliği    21 ET 103 M.Ferguson 1994 Model    Adet        1.550,00    1.550,00    46,50

                                

                                

1- İşletmemiz Müdürlüğünce yukarıda yazılı müsadereli araçlar/emvaller açık arttırma ile satılacaktır.

2- Açık arttırmalı satış 15.02.2013 Cuma günü saat 10:30da İşletme Müdürlüğümüz ihale salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların

muvakat teminatlarıı yatırmış olmaları o partiyi yerinde görmüş ve muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3- Satışa ait İlan İşletmemiz ile civar İşletmeler ve İşletme Şefliklerimizde görülebilir.

4- Taliplerin belirtilen gün ve saate İşletmemizde hazır bulunmaları, %3 geçici teminatlarını ihale günü saat 10:00a kadar T.C. Ziraat Bankası Ofis

Şubesindeki 31578930-5002 nolu hesaba yatırmaları ve dekont karşılığı komisyona başvurmaları şarttır.

5- İhale sonucunda, satış bedeli ve vergiler peşin olarak tahsil edilecektir. İlan Olunur.  . ^-

TEL: 0412 224 83 04 – FAX : 0412 224 23 87

TMESİ

DEVLET ORMAN İŞLETr,

DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ

7

(965)

TEKİRDAĞ-İHALE TAŞINMAZ MAL KİRALAMA VE SATIŞ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

TEKİRDAĞ DEFTERDARLIĞINDAN TAŞINMAZMAL KİRALAMA VE TAŞINIRMAL SATIŞ İLANI

Eski Plakası    Markası    Cinsi    Modeli    Tahmini Bcd.TL    Ccçici Tem. TL    İhale Tarih ve Saati

59.KA.177    Toyota (4×4 )    Jeep    1989    9.000.00    2.700.00    19.02.2013- 14.00

59.FH.444    Toyota Pick -Up    Kamyonet    1989    8.000.00    2.400.00    19.02.2013- 14.30

59.AD.250    Isuzu MD27 S    Otobüs    1992    3.000.00    900.00    19.02.2013- 15.00

59.RF.906    Renault    Otomobil    1990    2.000.00    600.00    19.02.2013- 15.20

59.AF.293    Renault    Otomobil    1994    2.200.00    660.00    19.02.2013- 15.40

59.DZ.845    Renalut    Otomobil    1983    1.500.00    450.00    19.02.2013- 16.00

Cinsi    Miktarı        Tahmini bcd. TL    Geçici Tem. TL    İhale Tarihi ve Saati    

Ağaç    1260 Adet (818,183 m3)        62.550.00    6.255.00    20.02.2013- 14.30    

KİRALANACAK TAŞINAZMALIN

İli    İlçesi    Mah/Küy    Parsel    Vü/.ülçümü m2    Cinsi

Tekirdağ    Merkez    Yavuz Mah. 462    29    3.204.29    Tarla

Hissesi    İmar Durumu    Tahmin Bcd.TL    Geçici Tem. TL    İhale Tarihi ve Saati    

Tam    Tarım Alanı    10.000.00    1.000.00    20.02.2013- 14.00    

-İlimizdeki bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ekonomik ömürlerini tamamlamaları nedeniyle hizmet dışı bırakılarak satışları talep

edilen ve yukarıda özellikleri belirtilen toplam 6 adet taşınır mallar ( araçlar ) ile Tekirdağ. Merkez İlçe. Naip Köyü hudutları dahilinde

yapılmakta olan içme suyu barajı su toplama havzasında kalan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerde (dere yatağındaki ) çeşitli

cins ve ebatta toplam 1260 adet ( 818.183 m3) ağaç 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile

satılacaktır.

- Yine yukarıda her türlü özelliği belirtilen mülkiyeti Hazineye ait I adet taşınmaz mal atıl olan araçları bulundurmak (Otopark

olarak) amacıyla 3 yıl süreli olarak 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

- İsteklilerin ihale gün ve saatlerde geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği

(Tüzel Kişilerin ayrıca siciline kayıtlı olduğu Makamca 2013 Yılında tasdik edilmiş oda sicil belgesi, imza sirküleri noterden tasdikli yetki

belgesi) ile birlikte ihale saatine kadar Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla

yapılan başvurularda komisyona ihale saatinden sonra ulaşan tekli İler dikkate alınmaz.

- İhaleye ilişkin şartnameler Milli Emlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülüp.ücretsiz temin edilebilir.

- Satışlara ilişkin İhale bilgileri : http://www.milliemlak.gOV.tr – httpAvvv.tekirdagdefterdarligi.gov.tr ve www.tekirdag.gov.tr

internet adreslerinde görülebilir.

- İlan olunur.

(790)

SAKARYA-İHALE 8 SAĞLIK TESİSİ SAKARYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Yorumlar Kapalı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU

SAKARYA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN İLAN

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Hastanemize tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile Birliğimize bağlı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüs bünyesinde bulunan kantin alanı 3 Yıllığına ve Birliğimize bağlı 8 Sağlık tesisimizin 33 m2 Kısımlarının, Sıcak İçecek ve Yiyecek Otomatları İçin Kiralanması işi 2 yıllığına kiraya verilecektir.

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

İHALENİN ADI Sağlık Tesisinin Belde/Köy Mahalle Pafta No Ada No Parsel No M2 Hazine Durumu 1 YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TARİH VE SAATİ

Adı Payı (TL)

Birliğimize Bağlı Sakarya Üniversitesi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüs Bünyesinde Bulunan Kantin Korucuk G24B11 C3/11 1679/ 1/ 130 TAM Sağlık Alanı 131.683,50TL 26.336,70TL 28.01.2013 14.00

Alanın Kiralanması halesi

Sakarya Un. Eğ. ve Ar. Hast. Merkez G24B11 C3/11 1679 1/ 19 TAM Sağlık Alanı

Toyota-Sa Devlet Hastanesi Ari fiye 2/11 1082 1041 3 TAM Sağlık Alanı

Birliğimize Bağlı 8 Sağlık Tesisinin Yenikent Devlet Hastanesi Karaman Devletin Hüküm ve Tasarufu 3 TAM Sağlık Alanı

33 m2 kısımlarının Sıcak İçecek ve Hendek Devlet Hastanesi Hendek 3512 165 115 2 TAM Sağlık Alanı 46.352,79 TL 9.270,56 TL 28.01.2013 15.00

Yiyecek Otomatları İçin Karasu Devlet Hastanesi Karasu 44/1 166/4 1/… 2 TAM Sağlık Alanı

Kiraya Verilmesi İhalesi Geyve Devlet Hastanesi Geyve 7/16 1 TAM Sağlık Alanı

Kaynarca ilçe Hastanesi Kaynarca 1/1 1/40 40/ 1 TAM Sağlık Alanı

Ferizli ilçe Hastanesi Ferizli 30-L-1V-C 5668 2 TAM Sağlık Alanı

Bu taşınmazlara ait kiralama ihalesi Sakarya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği toplantı odasında yapılacaktır.

Birliğimize Baölı Sakarva Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüs Birliğimize Bağlı 8 Sağlık Tesisinin 33 m2 kısımlarının Sıcak İçecek ve Yivecek

Bünyesinde Bulunan Kantin Alanın Kiralanması İhalesine katılabilmek için, isteklilerin; Otomatları İçin Kiraya Verilmesi İhalesi katılabilmek için, isteklilerin;

a) Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesini, telefon, fax ve varsa elektronik posta adreslerini b) Gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopileri, c) Tüzel kişilerin ise Vergi kimlik numarası ve Vergi Levhası Fotokopilerini, d) Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu    (İhale   saatinden   önce    Adapazarı    Halkbankası    Adapazarı şubesindeki, TR600001200958500005000235 IBAN nolu hesaba yatırmaları şarttır.) e) Dosyanın satın alındığına dair makbuz. 0 Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya noter onaylı vekaletname vermeleri, g) Kamu tüzel kişilerinin ise adres bilgilerini, (d), (e) maddelerinde yazılan belgeler ile teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir. h) İsteklilerin Sakarya ilinde veya yurt içinde son 5(beş) yıl içinde en az l(Bir) yıl süreyle sözleşmeli olarak Kantin/Kafeterya İşletmeciliği yaptığına dair belgeyi (sözleşme imzaladığı kurumdan alınan belge veya sözleşme nüshası) vermeleri gerekir. i) İlgili Oda veya mesleki kuruluş/Mili Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşlardan alınmış, kantin İşletmeciliği, Kafeterya, işletmeciliği vb. belgesini vermeleri gerekir. 1- Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesini, telefon, fax ve varsa elektronik posta adreslerini 2- Gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopileri, 3- Tüzel kişilerin ise Vergi kimlik numarası ve Vergi Levhası Fotokopilerini, 4- ihale saatinden önce geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Nakit yatırılması halinde hesap bilgileri=Adapazarı Halkbankası Adapazarı şubesindeki, TR600001200958500005000235 nolu hesabına hesaba yatırmaları veya Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde=Geçici Teminat mektubunun süresi ihale tarihi itibariyle 30 günden az olmalıdır şarttır) 5- Dosyanın satın alındığına dair makbuz. 6- Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya noter onaylı vekaletname vermeleri, 7- Kamu tüzel kişilerinin ise adres bilgilerini, (d), (e) maddelerinde yazılan belgeler ile teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir. 8- İsteklilerin Sakarya ilinde veya yurt içinde, resmi kamu kurumları veya özel sektörden son 5 (Beş) yıl içinde en az 1 yıllık süre ile tek seferde en az 30 adet otomat kiralama işini  sözleşmeli olarak    yaptığına (sözleşme imzaladığı kurumdan alınan belge veya sözleşme nüshası) dair belgeyi vermeleri gerekir.

İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Hastanemiz Müdürlüğünden Biriminde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak olanların 100,00.-TL. şartname ücretini yatırmaları zorunludur.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

(868)

SAKARYA-İHALE 3 KANTİN KİRALAMA SAKARYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Yorumlar Kapalı

o

Sağlık Bakanlığı

Türkiye Kamu

HjstcNTcterı Kurumu

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU

SAKARYA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN İLAN

Sağlık Bakanlığı

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Hastanemize tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile her bir iş ayrı olarak 3 Yıllığına

kiraya verilecektir.

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

BELDE/KÖY MAHALLE    CİNSİ    PAFTA NO    ADA NO    PARSEL NO    MİKTARI m2    HAZİNE PAYI    İMAR DURUMU    1 YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)    GEÇİCİ TEMİNAT (TL)    İHALE TARİH VE SAATİ    

KORUCUK KAMPUS    Birliğimize Bağlı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampus bünyesinde bulunan Kantin alanın Kiralanması    G24B11C 3/11    1679/    1/    130    TAM    SAĞLIK ALANI    131.683,50 TL    26.336,70 TL    20.12.2012    14.00

KARAMAN    Birliğimize Bağlı Yenikent Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Kantin alanın Kiralanması    Devletin Hüküm ve Tasarufu            100    TAM    SAĞLIK ALANI    101.295,00 TL    20.259,00 TL    20.12.2012    15.00

ARİFİYE    Birliğimize Bağlı Toyota-Sa Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan Kantin alanın Kiralanması    2/11    1082/    1041/    100    TAM    SAĞLIK ALANI    46.727,00 TL    9.345,40 TL    20.12.2012    16.00

Bu taşınmazlara ait kiralama ihaleleri yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Sakarya İli Kamu Hastaneler Birliği genel Sekreterliği odasında yapılacaktır.

Birliğimize Bağlı Sağlık Tesislerimizin (Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüs, Yenikent Devlet Hastanesi ve Toyota-Sa Devlet Hastanesi)

Kantin/Kafeterva Alanlarının kiralama ihalelerine katılabilmek için, isteklilerin;

a) Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesini, telefon, fax ve varsa elektronik posta adreslerini

b) Gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopileri,

c) Tüzel kişilerin ise Vergi kimlik numarası ve Vergi Levhası Fotokopilerini,

d) Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu (İhale saatinden önce Adapazarı Halkbankası Adapazarı şubesindeki,

TR600001200958500005000235 IBAN nolu hesaba yatırmaları şarttır.

e) Dosyanın satın alındığına dair makbuz.

f) Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe

tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya noter onaylı vekaletname vermeleri,

g) Kamu tüzel kişilerinin ise adres bilgilerini, (d), (e) maddelerinde yazılan belgeler ile teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri

gerekir.

h) İsteklilerin Sakarya ilinde veya yurt içinde son 5(beş) yıl içinde en az l(Bir) yıl süreyle sözleşmeli olarak Kantin/Kafeterya İşletmeciliği yaptığına dair belgeyi vermeleri gerekir.

_i) İlgili Oda veya mesleki kuruluş/Mili Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşlardan alınmış, kantin İşletmeciliği, Kafeterya, işletmeciliği vb. belgesini vermeleri gerekir._

İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Genel Sekreterliğimizden ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak olanların 100,00.-TL. şartname ücretini yatırmaları zorunludur.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

Sakarya ir. Kamu H^tane^Biriiği

Mustafa Necatı ÇOLAK

ali Hizmetler Başkaıu

(2137)

ŞANLIURFA-İHALE HURDA DEMİR PİK ARAÇLAR SATIŞ ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

T.C.

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN OLUNUR

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ŞUSKİ Müdürlüğü, Asfalt Şantiyesi ve Gürcü tepesinde bulunan hurda Dem

pik, bakır ve araçlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ihale ile satılacaktır.

1- İhalesi 13.12.2012 Perşembe günü saat 13.00da Belediye Encümeni huzurunda merkez binada yapılacaktır.

2- İşin muhammen bedelli 1.646,70 -TL. Olup Hurda malzeme ve araç plakaları aşağıya çıkarılmıştır.

S.NO PLAKASI_MARKASI_MODELİ MUH. BEDEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT

1. 63AU112 Toyota Pikap 2001 8.000,00-TL 240,00-TL

2. 63DD843 Fiat 50 NC 1981 1.300,00-TL 39,00-TL

MALZEMENİN MUHAMMEN

S.NO CİNSİ_MİKTARI BEDELİ_TUTARİ GEÇİCİ TEMİNAT

1. Hurda Demir 90.000-Kğ. 0,50-Krş. 45.000,00-TL 1.350,00-TL

2. Hurda Bakır 50-Kğ. 10,00-TL. 500,00-TL 15,00-TL

3. Hurda Pik 150-Kğ. 0,60-Krş 90,00-TL 2,70-TL

5°^

(611)

SAKARYA-İHALE DEMİRBAŞ TERKİN ARAÇ SATIŞI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

ADAPAZARI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN 15.10.2012 TARİHLİ

DEMİRBAŞ TERKİN ARAÇ SATIŞ İLANIDIR

İhale Tarihi  : 15.10.2012 İhale Yeri     : Satış Salonu Saat: 14:30

PARTİ NO CİNSİ MİKTARI DEPOSU MUHAMMEN BEDELİ %6 TEMİNATI

1 1980 Model Komatsu Marka Paletli Kepçe (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış, Arızalı Çalışmaz,Motoru Hurda) 1 Adet Söğütlü Soğucak Depo 5.000,00 300,00

2 Araç Hurdası (Mercedes Motor, Şase, Kabin ve Muhtelif Araç Parçaları) 1 Adet Söğütlü Soğucak Depo 1.000,00 60,00

6 Motorlu El Testeresi (Hurda)- 2 Adet Adapazarı 15,00 2,00

7 54 DD 409 Plakalı 1996 Model Renault Otomobil (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış, Çalışır.) 1 Adet Adapazarı 4.000,00 240,00

8 54 ZC 301 Plakalı 1994 Model Renault 12 TSW Otomobil (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış, Çalışır.) 1 Adet Adapazarı 3.500,00 210,00

9 54 FC 999 Plakalı 1987 Model Toyota Land Cruiser Marka Araç (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış, Çalışır.) 1 Adet Adapazarı 10.000,00 600,00

10 54 YU 342 Plakalı 1987 Model Toyota Land Cruiser Marka Araç (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış, Çalışır.) 1 Adet Adapazarı 10.000,00 600,00

11 54 YK 821 Plakalı 1993 Model Doğan SLX Marka Otomobil (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış, Çalışır.) 1 Adet Adapazarı 4.000,00 240,00

12 42 NL 001 Plakalı 1987 Model Toyota Land Crusier Marka Araç (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış, Çalışır.) 1 Adet Adapazarı 10.000,00 600,00

13 54 FC 796 Plakalı 1987 Model Toyota Land Cruiser Marka Araç (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış, Çalışır.) 1 Adet Adapazarı 10.000,00 600,00

14 41 DA 002 Plakalı 1987 Model Toyota Land Cruiser Marka Araç (Ekonomik Ömrünü TamamlamıÇalışır.) 1 Adet Adapazarı 10.000,00 600,00

Teminat Toplamı    : 4.052,00

1- İşletme Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen depolarında mevcut muhtelif demirbaş terkin

araçlar, araç hurdası ve hurda motorlu el testeresinin açık artırmalı satışları 15.10.2012 tarihinde

saat 14:30da açık artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz satış salonunda toplanacak komisyon

huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak edeceklerin TC. Kimlik nosu, vergi numaraları, hurdacılık işi ile iştigal ettiklerine dair vergi levhası, başka kişi ya da tüzel kişi adına ihaleye katılacakların vekaletname ve yetki belgeleri, ikametgah adreslerini gösterir belge ile satış komisyonuna müracaat etmeleri mecburidir. İstenen belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

3- Her türlü resim, fon ve harçlar alıcıya aittir.

4- Satış öncesi bilgi cetveli ve şartname İşletme Müdürlüğümüz, civar İşletme Müdürlükleri ile İşletme Şefliklerinde görülebilir.

5- Alıcılar muvakkat teminatlarını yatırmış olmalarıyla o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

6- Satışların gününde yapılmaması halinde aylık %1,50 gecikme faizi alınır.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Alıcıların ihaleye iştirak edecekleri partide mevcut malları ihale saatinden önce görerek teminat yatırması gerekmekte olup, ihale sonrasında evsaf bozukluğu vb. nedenlerden dolayı alıcı hiçbir hak iddia edemez.

9- Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

(5003)