İLANI

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra No Mahallesi/ Mevkii   Kullanım amacı/m2    Pafta/Ada/Parsel     Muhammen Bedel                   Geçici teminat %3 (TL) tarihi saati

1 Batakköy Mah. izmitli Mevkii Tarla 4 248.09 m2 2782 Pafta, 105 Ada, 77 Parsel 104.786,22 TL 3.143,58TL 04/09/2012 10:00

2 Batakköy Mah Köyüstü Mevkii Tarla 3.500,57 m2 2782 Pafta, 115 Ada, 42 Parsel 80.513,11 TL 2.415,39TL 04/09/2012 10:20

3 Batakköy Mah. izmitli Mevkii Tarla 4.754,18 m2 2782 Pafta, 105 Ada, 73 Parsel 117.269,77 TL 3.518,09TL 04/09/2012 10:40

4 Batakköy Mah. Köyüstü Mevkii Tarla 3.781,71 m2 2782 Pafta, 115 Ada, 12 Parsel 86.979,33 TL 2.609,37TL 04/09/2012 11:00

5 Kabakulak Mah. Alçaklar Mevkii 3.924,95 m2 2786 Pafta, 104 Ada, 70 Parsel 103.357,01 TL 3.100,71TL 04/09/2012 11:20

6 Kabakulak Mah. Kumdere Mevkii Tarla 3.288,94 m2 2786 Pafta, 103 Ada, 33 Parsel 52.623,04 TL 1.578,69TL 04/09/2012 11:40

7 Kabakulak Mah. Cananbey Mevkii Tarla   3.508,34 m2 2786 Pafta, 102 Ada, 89 Parsel 92.386,28 TL 2.771,58TL 04/09/2012 12:00

8 Kabakulak Mah. Cananbey Mevkii Tarla 2.806,95 m2 2786 Pafta, 102 Ada, 72 Parsel 34.619,05 TL 1.038,57TL 04/09/2012 14:00

9 Kabakulak Mah. Gölcük Mevkii Tarla 2.560,31 m2 2786 Pafta. 110 Ada, 31 Parsel 29.016,84 TL 870,50 TL 04/09/2012 14:20

10 Kabakulak Mah Gölcük Mevkii Tarla 972,50 m2 2784 Pafta. 110 Ada, 120 Parsel 11.021,66 TL 330,64 TL 04/09/2012 14:40

11 Kepekli Mah. Kanlıçay Mevkii Tarla 7 050,00 m2 G25D06B Pafta, 68 Parsel 190.350,00TL 5.710,50TL 04/09/2012 15:00

12 Kepekli Mah. Kanlıçay Mevkii Tarla 6.950,00 m2 G25D06B Pafta, 170 Parsel 94.983,33TL 2.849,49TL 04/09/2012 15:20

13 Seyfeler Mah. Nezirler Mevkii Tarla 7.609,11 m2 2770 Pafta, 106 Ada,42 Parsel 121.745,76TL 3.652,37TL 04/09/2012 15:40

14 Seyfeler Mah. Mezarlıkkırı Mevkii Tarla 6.830,37 m2 2770 Pafta , 101 Ada, 16 Parsel 100. i 78.76TL 3.005,36TL 04/09/2012 16.00

15 Uzunçınar Mah. Karaağaçlık Mevkii Tarla 2 834,53 m2 G25D02C1B Pafta. 108 Ada, 62 Parsel 51.021,54 TL 1.530,64TL 04/09/2012 16:20

16 Mah Köyiçi Mevkii Tarla 6.250,00 m2 1 Pafta, 363 Parsel 102.083,33TL 3.062,49TL 04/09/2012 16:40

17 Mah. Kocakır Mevkii Tarla 7.500,00 m2 G25-d-06-b Pafta ,286 Parsel 105.000,00TL 3.150,00TL 04/09/2012 17:00

MADDE 1- İhalenin Konusu: Mülkiyeti Akyazı Belediyesine ait, yukarıdaki tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Pafta, Parsel ve Yüzölçümü belirtilen taşınmazların satışıdır.

MADDE 2- Satışı yapılacak 1. maddede söz konusu taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminatları yanlarında gösterildiği gibidir, (yukarıda belirtilen muhammen bedellere KDV d değildir. KDV tahsilat esnasında ayrıca hesaplanarak tahsil edilecektir.)

MADDE 3- İhale, Akyazı Belediyesince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile Akyazı Belediyesi Encümen salonunda Toplanacak komisyonca yapılacaktır.

MADDE 4- Geçici Teminatların en geç ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit olarak ödenebileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirtilen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları teminat olarak verilebilir. Katılımcılar ihale dosyalarını ihale günü saat: 09:30a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

MADDE 5- İhale Şartnamesi, mesai saatleri içerisinde 100.00-TL (YüzTürkLirası) karşılığında Emlak ve İstiml Müdürlüğünden temin edilebilir.

MADDE 6- İhale şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkacak olan parselin dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılacaktır.

MADDE 7- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 8- İhaleye katılacak olanların; İkametgah ilmühaberi. İhale Şartnamesi aldığına dair makbuz, Her sayfası imzalı İhale şartnamesi . Geçici Teminat Makbuzu, Vek Katılanlar için vek ve imza sirküleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (vatandaşlık numaralı) ve Belediyemizden borcu yoktur yazısı getirmeleri gerekmektedir. İhaleye girecek tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelerin yanında ayrıca Ticaret Sanayi Odasına kayıt belgesi de istenecektir.

(616)