TEMİZLİK VE PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

Ayaş Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi

2013 Yılı 12 Aylık Temizlik, Teknisyen Yardımcısı, Kaloriferci ve Bahçıvan Özel Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası : 2012/157884

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta

Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

HACI VELÎ MAHALLESİ 17. SOKAK 4 AYAŞ/ANKARA

3127000075 – 3127000078

ayasbsrm@gmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve

miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

. bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

. Ayaş Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi

Müdürlüğü.

. İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi

: 31.12.2013

m Ayaş Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi

: Müdürlüğü. Hacı Veli Mah.17.Sok. No:4 Ayaş/ANKARA

: 26.11.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saativeya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından ış deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma

uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

43- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4, Bu ihalede benzer iş olarak kabui edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen

binaların genel temizliği işleri veya ziyaretçi danışma yönlendirme işleri

müştereken veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı istekliler, Ayaş Mal Müdürlüğüne

yatıracakları şartname bedeline ait alacakları makbuz karşılığında, Ayaş Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi

Müdürlüğü.Hacı Veii Mah.17.Sok. No:4 Ayaş/ANKARA) adresinden temin edebilirler, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

S. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ayaş Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü. Hacı Veli

Man.17.Sok. No:4 Ayaş/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerindenbirim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az oimamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(299)