TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

ETİMESGUT ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/116450

1- İdarenin

a) Adresi : ERLER MAHALLESİ TÜRK KIZILAYI CADDESİ 06790 ETİMESGUT/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası        : 3122491011/35 14 – 3122446440

c) Elektronik Posta Adresi : ankara_bolge_ihale@gata.edu.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgi EKte yer almaktadır.

b) Yapılacağı yer : Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği-ETİMESGUT

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.11.2012, işin bitiş tarihi 31.12.2012

3- İhalenin

TSK ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON

a) Yapılacağı yer

BAŞKANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 09.10.2012 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

- Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

- Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman

defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci

mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

- Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin

sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın

veya isteklinin kendi malı sayılır.- İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TSK ANKARA SAĞLIKHİZMETLERİ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarakindirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TSK ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLGE KOMUTANLİĞİ İHALE KOMİSYONBAŞKANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postavasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir işkaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerindenbirim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.EK:                Sıra No    Açıklama        Birimi    Miktarı1    İŞLETME MÜDÜRÜ        KİŞİ    12    EKİP ŞEFİ        KİŞİ    13    TEMİZLİK PERSONELİ        KİŞİ    334    YOL BEDELİ 52 GÜNLÜK        KİŞİ    355    YEMEK BEDELİ        KİŞİ    356    ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI        ADET    207    KAT ARABASI        ADET    108 ÇÖP TAŞIMA ARABASI 240 Ll ADET 4

(467)