2014 YILI MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İHALESİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAS KANLIĞI-ANADOLU MALİYE BAKANLIĞI

2014 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/152590

1-İdarenin

OSMANAĞA MAHALLESİ MÜRVER ÇİÇEĞİ SOKAK NO:2/A 34714

a) Adresi

1 KADIKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 216 414 21 40 – 216 337 85 66

c) Elektronik Posta Adresi : agrup.anadolu@vdk.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

; : tronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Osmanağa Mahallesi Mürver Çiçeği Sokak No:2/A Kadıköy/

İstanbul adresindeki 3.127, 68m2 temizlik alanına sahip Ana

b) Yapılacağı yer : Hizmet Binası ve Caferağa Mahallesi Bahariye Caddesi No:74

Kadıköy/İSTANBUL adresindeki 3.875, 00m2 temizlik alanına

sahip Ek Hizmet Binası

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Anadolu Küçük ve Orta Ölçekli

a) Yapılacağı yer : Mükellefler Grup Başkanlığı Osmanağa Mahallesi Mürver Çiçeği

Sokak No:2/A Kadıköy/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 09.12.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayiodasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel sektöre verilen her türlü genel temizlik hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Vergi Denetim

Kurulu Başkanlığı Anadolu Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Osmanağa Mahallesi

Mürver Çiçeği Sokak No:2/A Kadıköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Anadolu Küçük ve Orta

Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Osmanağa Mahallesi Mürver Çiçeği Sokak No:2/A Kadıköy/

İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,

her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(2306)