BATARYALI STERNUM VE REDU TESTERE SETİ SATİN ALINACAKTIR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kardiyoloji Enstitüsü

BATARYALI STERNUM VE REDU TESTERE SETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                               : 2012/185820

1-İdarenin

                                                                       İ.Ü.KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ HASEKİ CAD. 29/31 HASEKİ

a)  Adresi                                                     : FATİH iSTANBUL FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                      : 2124592093 – 2124592079

c)  Elektronik Posta Adresi                        : isletmemd@edu.tr

ç)  İhale dokümanının görülebileceği         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a)  Niteliği, türü ve miktarı                           : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

                                                                       (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

                                                                       içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)  Teslim yeri                                              : İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Ayniyat Deposu

c) Teslim tarihi                                            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde ilgili

                                                                       birimin isteği doğrultusunda sözleşmeye ve teknik şartnameye

                                                                       uygun olarak İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Ayniyat Deposuna teslim

                                                                       edilecektir.

3- İhalenin

a)  Yapılacağı yer                                        : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphane

                                                                       Zemin Kat İhale Komisyon Odası Fatih / İSTANBUL

b)  Tarihi ve saati                                       : 10.01.2013 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif

Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları

Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri ürünlere ait:

1) 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu kalemler için T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)dan ürünün kodunu

ve ürünlerin Sağlık Bakanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi ve,

2) T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)dan Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu

gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

3) Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan ürünlerin

ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot nosunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı nosu, bayi ise

bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk v.s…..)bu ürünlere

ait UBB barkod nosunu da açıklama kısmına ekleyerek http://213.139.228.253/IBY/Publish.htmden hazırlamış

olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc,usb vb.) idareye sunmalıdır.

4) Yükleniciler farklı kalem ve kısımların bazısında tedarikçi, bazısında bayi ise her bir tedarikçisi olduğu kısım

ve malzemeler için ayrıca her bir bayisi olduğu kısım ve malzemeler için ayrı ayrı sonuç formu oluşturarak

dosyayı dijital ortamda (cd, disc,usb vb.) idareye sunmalıdır. Yüklenici ayrıca sonuç bilgilerinde yer alan

malzemelerin hangi tedarikçi ve bayi numarasına ait olduğunu ayrıntılı şekilde liste halinde sözleşme sırasında

idareye sunmalıdır.

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:Yüklenici cihaza yapılan tüm müdahaleler için ( montaj,arıza tespiti,onarım,bakım,yedek parça, upgrade, eğitimvb.) servis formu oluşturacaktır ve Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimine teslim edecektir.4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları veaçıklamaları içeren doküman:İstekli, satışını teklif ettiği cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğebağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren dokümanlarıteklif dosyasına eklemek zorundadır.Başka bir dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikteverilmesi halinde geçerli sayılacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.ö.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı İ.Ü.Kardiyoloji EnstitüsüMüdürlüğü Satınalma Bürosu Fatih / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarakindirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez KütüphaneZemin Kat İhale Komisyon Odası Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarınçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(262)